Referat fra årsmøte i Ringerike og omegn lokallag

Lokallaget holdt sitt årsmøte på Benterudstua torsdag 22. februar 2018 kl. 18.00

Nyhetssak fra 07. mars 2018

 

Lagets leder Randi Myhre ønsket alle velkommen, og spesielt fylkeslagets leder Kåre Kjennerud med frue, som hadde tatt turen fra Lampeland, for å være sammen med oss denne kvelden.  Hun overbragte flere hilsener fra medlemmer som ikke hadde anledning til å være tilstede, samt fra Drammen lokallag. Vi holdt så ett minutts stillhet til minne om medlemmer som har gått bort det siste året. Navnoppropet  viste at vi var 30 medlemmer tilstede + 4 gjester.

 Man gikk så over til årsmøtet.

Innkallingen og sakslisten ble godkjent.  Til møtedirigent ble valgt Randi Myhre, og til referent Grete Loeshagen.  Til tellekorps ble valgt Jorun Johansen Ås og Arild Myhre, og til protokollunderskrivere Kristoffer Henningsen og Anne-Lise Aas.

Årsberetningen var utarbeidet og ble lest av leder Randi Myhre.  Enstemmig godkjent uten merknader.

Regnskap for 2017 ble referert av kasserer Arild Myhre og enstemmig godkjent uten merknader.

Styrets forslag til budsjett for 2018 enstemmig godkjent uten merknader.

Det var kommet inn to saker til behandling på årsmøtet, en fra medlem Åge Andersen og en fra styret v/Arne Raastad.  Begge ble godkjent.

Man gikk så over til valg, som fikk følgende resultat:

Leder:             Randi Myhre, gjenvalgt

Nestleder:       Arne Raastad, ikke på valg

Sekretær:        Elsa Halden, ny

Styremedlem: Helen Haavi Johansen, gjenvalgt

Styremedlem: Anne Lise Henningsen, ikke på valg

Varamedlem:  Rolf Gruer, gjenvalgt

Varamedlem:  Marie Bjørnås, ny

Kasserer velges utenfor styret.  Arild Myhre har sagt seg villig til 1 nytt år

Revisor:          Paul Eikeland, gjenvalgt

Valgkomite:    Lillemor Raastad, ikke på valg

                        Grete Loeshagen, ny

Varamedlem:  Berit Solli, gjenvalgt

Randi Myhre takket for tilliten til å fortsette som leder, og for samarbeidet i styret.  Hun overrakte en hyggelig gave til Halfrid Olsen, med takk for året som varamedlem, og til Grete Loeshagen, med takk for 5 år som sekretær.

Årsmøtet ble hevet kl. 19.00.  Derpå fulgte bevertning med kaffe, nydelige snitter og Ringerikskringle.  Fylkesleder Kåre Kjennerud ba om ordet.  Han takket for innbydelsen, og roste lokallaget vårt som et aktivt lag med god økonomi.  Han orienterte om fylkeslagets planer for tiden framover.  Årsmøtet blir i Drammen 14. og 15. april.  Sommerturen går i år til Berlin.  Det blir holdt forskjellige kurs, og det er åpnet «Rådgivningskontor for syn» i Drammen.  Det jobbes stadig med TT-tjenesten blant andre ting.  Han ønsket oss til lykke med det videre arbeidet. 

Senere ble det loddsalg med påfølgende trekning, og som avslutning sang vi bursdagssangen for en av de tilstedeværende som fylte år i dag.

Referent

Grete Loeshagen