Protokoll 3/21 – styremøte Norges Blindeforbund Rogaland

Telefonmøte - 07. april 2021

Nyhetssak fra 12. april 2021

Tilstede:

Vibeke Kaarstad
Thor Dagfinn Bjelland
Johnny Stangeland
Solfrid Eggen
Atle Bylund Breda
Marie Therese Ueland
Elena Daniella Trifan

Forfall:

Det var ingen forfall til møtet.

Referent:

Øystein H. Fylling (seksjonsleder lokalt arbeid)

Sak 27/21 Godkjenning av innkalling og saksliste

Dokument 27A - Saksliste var sendt ut som forslag til dagsorden og ble referert muntlig i møtet av Solfrid Eggen.

Vibeke Kaarstad ba om at årsmøtet ble satt opp i tillegg til de sakene som var forhåndsmeldt.

Vedtak:
Sakslista ble godkjent med én tillagt sak.

Sak 28/21 Godkjenning av protokoll 2/21

Protokollen var godkjent ved omsending i forkant av møtet.

Sak 29/21 Orienteringssaker

Elena Trifan informerte om at hun hadde mottatt informasjon fra internasjonal avdeling i Norges Blindeforbund om at det var mulig å opprette kontakt med Frivillighet Norge som kan føre til finansiering av et vennskapsprosjekt mellom et fylke i Romania og Rogaland. Dette vil bli satt opp som egen sak på neste styremøte etter at Trifan har utredet saken noe videre.

Vibeke Kårstad informerte om utviklingen i enkelte driftssaker.

Johnny Stangeland informerte om utviklingen i arbeidet med rabattavtale for taxi til fylkeslagets medlemmer.

Marie Therese Ueland orienterte om status for henvendelsen fylkeslaget har mottatt om bistand i et studieprosjekt om mediedesign for synshemmede. Studenten har knyttet til seg flere aktuelle kontakter med hjelp av fylkeslaget. Uelands vurdering er at saken med dette er svart ut.

Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak 30/21 Medlemspleie

Dokumentet 30A – Medlemstall var sendt styret i forkant av møtet.

Det er 504 medlemmer i fylkeslaget. Det er fem personer som ikke har betalt medlemskontingenten ennå og disse blir fulgt opp. Tallene var sendt ut av Vibeke Kaarstad i forkant av møtet og kom i tillegg til dokument 30A.

Vibeke Kaarstad informerte om at hun var i kontakt med Aktivitetssenteret i Sørfylket for å få til turgrupper for medlemmene. Dette kan dekkes gjennom voksenopplæringsmidler. Det er ønskelig å få til flere turgrupper rundt om i hele Rogaland. Pandemien vanskeliggjør dette, men håpet er å få til så mye aktivitet som mulig ved å ha flere mindre grupper slik at folk ikke må reise for å bli med på tur. Aktiviteten må sees i forhold til smittevernstiltakene i samfunnet og det kan tenkes at tilbudet ikke vil bli mulig å gjennomføre før i andre halvår. Tilbudet vil bli gitt tidligere dersom det er mulig og i dialog med kommunelegen dersom det er tvil.

Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak 31/21 Økonomi

Dokument 31A - Årsregnskap var sendt ut til styret i forkant av møtet.

Styret opplever ikke at det er mulig å forstå regnskapet uten veiledning og er av den oppfatning at denne veiledningen må gis av administrasjonen i Rogaland. Tor Dagfinn Bjelland foreslo derfor at behandlingen av regnskapet ble utsatt til møtet i mai og at det blir funnet en løsning for at lokal administrasjon kan legge frem regnskapet for styret. Øystein H. Fylling tilbød seg å lese og forklare regnskapet ut fra generelle regnskapsforståelse, men da han ikke kan forklare disponeringene som ligger bak endringer mener styret at det ikke er tilstrekkelig.

Vedtak:
Saken utsettes til neste styremøte og Øystein H. Fylling skal følge opp hvordan regnskapet blir presentert.

Sak 32/21 Gaver fra iCare

I det siste har fylkeslaget gitt «universalgavekort» til personer som har gjort en særlig innsats.

Solfrid Eggen foreslo at fylkeslaget i fremtiden gir gaver fra iCare i stedet for da disse også gir synet tilbake til et menneske som har mistet det (se icare.no for mer informasjon). Dette kan innebære en mindre justering av beløpet som gis.

Vedtak:
Styret besluttet å begynne å bruke gaver fra iCare.

Sak 33/21 Prosjekt for medlemmer med minoritetsbakgrunn

Vibeke Kaarstad har et ønske om å lage aktiviseringstiltak som er tilpasset personer med minoritetsgrupper. Tilbudet skal være tilgjengelig for alle medlemmer, men personer med minoritetsbakgrunn skal være hovedmålgruppen. Bakgrunnen for at initiativet kommer nå, er at Kaarstad har vært i kontakt med flere som forteller at de mister norskferdigheter på grunn av isolasjonen COVID-19 fører til og at de opplever særlig negative konsekvenser av pandemien.

Kaarstad har vært i kontakt med Erik A. Pedersen som er ansvarlig for prosjektsøknader fra Blindeforbundet til stiftelsen DAM og har fått spennende eksempler på prosjektideer som kan være aktuelle. Aust-Agder fylkeslag sitt prosjekt med elektriske tandemsykling har vært særlig inspirerende.

Vedtak:
Kaarstad jobber videre med saken og styret støtter enstemmig initiativet.

Sak 34/21 Familier med synshemmede barn/foreldre

Vibeke Kaarstad innledet til saken og har fått en oversikt over personer i målgruppa som hun vil kontakte for å høre hva de interesserte i av aktivitet. Som med det meste annet, skaper pandemien et litt vanskelig utgangspunkt, men Kaarstad har vært i kontakt med folk i målgruppa som ønsker mer kontakt med andre i samme situasjon og det er derfor hensiktsmessig å begynne arbeidet med temaet selv om det kan ta litt tid før faktiske aktiviteter kan settes i gang.

Vedtak:

Styret støtter initiativet og vil komme tilbake til saken etter hvert som Kaarstad har kartlagt ønsker og behov i målgruppa.

Sak 35/21 Nye lokaler til aktivitetssenteret i Sørfylket

Vibeke Kaarstad innledet til saken og viste til tidligere styrebehandling i desember -20.

Dagens lokaler oppleves ikke som gode nok, og det er ønskelig å sondere mulighetene for å bytte til et mer egent lokale. Det har ikke vært nevneverdig fremdrift i denne saken siden sist den ble behandlet og Kaarstad ber styret om å kunne involvere flere i arbeidet for å få fortgang i saken.

Det er et håp om at nye lokaler skal kunne tas i bruk når samfunnet åpner for vanlig aktivitet igjen i andre halvår.

Vedtak:
Øyvind Lindland og Olav Lunde vil bli forespurt om å bistå Vibeke Kaarstad og Marie Therese Ueland i prosessen.

Sak 36/21 Hjelp med transport fra Frivillighetssentralen

Vibeke Kaarstad informerte om status i denne saken hvor administrasjonen skulle kontakte Frivillighetssentralen for å høre om muligheten til transporthjelp for medlemmer. Hun kjenner ikke til at det har kommet noen konklusjon i denne saken, men trekker frem at mer egnede lokaler for aktivitetssenteret kan redusere behovet.

Styret ønsker likevel å sondere mulighetene for transportbistand fra Frivillighetssentralene.

Vedtak:
Vibeke Kaarstad vil kontakte relevante Frivillighetssentraler i fylket for å høre om det kan være muligheter for et samarbeid.

Sak 37/21 Hjelpetrenere til førerhundbrukere

Dokument 37A - Korrespondanse var sendt ut i forkant i møtet.

Vibeke Kaarstad utdypet med noe ny informasjon, men konklusjonen er at prosessen ikke er avklart og at en eventuell lokal prosess på dette området må vente.

Vedtak:
Tatt til orientering.

Sak 38/21 Aktivitetskalender

Dokument 38A Miljøfyrtårn var sendt ut på forhånd. I dokumentet tematiseres det om Rogaland bør gå over til å sende ut aktivitetskalenderen bare elektronisk av miljøhensyn.

Kaarstad informerte om at aktivitetskalenderen i sin nåværende form ble vedtatt av årsmøtet i 2019 og at saken derfor må drøftes av et årsmøtet for at en eventuell endring kan gjennomføres.

Vedtak:
Styret vil forberede en sak på dette og presentere den for årsmøtet i 2021. I saksfremlegget vil styret vektlegge at alle medlemmer skal få aktivitetskalenderen i en form som er tilgjengelig for den enkelte.

Sak 39/21 Synshemmedes aksjonsuke

Styret har vedtatt at dette skal være fast sak i møtene frem mot aksjonsuka.

Styret diskuterte mulige initiativ knyttet til temaet som er «Uleselig» - en innsats for å sikre at skriften som brukes på produkter og annet er tydelig og leselig.

Hva som faktisk vil være mulig å gjennomføre er i stor grad avhengig av hvilke smittevernstiltak som gjelder når aksjonsuka finner sted. Noen muligheter er:

• Stands eventuelt med munnbind som har «Uleselig» trykket på seg.
• Uleselig som tema på årsmøtet.
• Mulig innkjøp av annet materiell som kan brukes både i denne sammenhengen og i andre situasjoner der forbundet skal synliggjøres.
• Å skape medieoppmerksomhet lokalt.

Saken blir diskutert videre på neste styremøte.

Vedtak:
Styret arbeider videre med mulige aktiviteter frem mot et punkt der det er mer kjent hva som kan gjennomføres innenfor smittevernreglene.

Vibeke Kaarstad kontakter kommunikasjonsavdelingen for å høre hvilke avtaler forbundet har om profileringsartikler.

Styret vil konkretisere mulige steder og datoer for stands frem mot neste styremøte og be administrasjonen om å sende nødvendige søknader i forbindelse med disse.

Sak 40/21 Årsmøte 2021

Årsmøtet vil bli avholdt på Scandic Maritim i Haugesund 11. – 13. juni og forbundsleder Terje Andre Olsen vil gjeste møtet.

Styret diskuterte hvem som kan foreslås i forskjellige roller på møtet, temaer og mulig underholdning. Styret ser det som hensiktsmessig å avholde et styremøte fra torsdag til fredag på samme hotell.

Vedtak:
Solfrid Eggen blir foreslått som dirigent.

«Uleselig» vil være tema for møtet.

Det vil bli gitt tilbud om kurs i bruk av videokonferanseprogrammet Zoom i løpet av helga og Marie Therese Ueland er ansvarlig for kurset.

Tor Dagfinn Bjelland finner foredragsholder som vil snakke om lokalhistorie i Haugesund. For de som ønsker det, kan dette foredraget følges opp med en byvandring der deltagerne kan besøke områder som har blitt presentert i foredraget.

Styret ber administrasjonen om å gi hotellet beskjed om at de har behov for overnatting fra torsdag til fredag (10. til 11. juni) i forbindelse med styremøte.

Styret ber administrasjon om å sende ut innkalling til årsmøtet og om å sette frist for innsending av saker den 26. april slik at disse er klare til styrebehandling i møtet den 3. mai.

Sak 41/21 Eventuelt

Vibeke Kaarstad har blitt kontaktet av et medlem som har hatt korona og ber styret om å jobbe for at synshemmede kommer lengre frem i vaksinasjonskøen. Styret ser ikke at de vil ha nevneverdig gjennomslagskraft i denne saken og opplever at vaksinasjonsstrategiens ivaretagelse av risikogrupper er tilstrekkelig. Styret oppfordrer alle synshemnede til å være ekstra flink til å følge smittevernsreglene.

Johnny Stangeland informerte fra funksjonshemmedes råd i Rogaland fylke om at «Hent meg» vil bli videreført og utvidet til andre områder i fylket. Han informerte videre om at enkelte videregående skoler som tilbyr toppidrettslinjer i fylket også vil tydeliggjøre at tilbudet gjelder utøvere innen paraidrett.

Tor Dagfinn Bjelland informerte om at det vil bli gjennomført en ny «stikkprøve» knyttet til opprop på buss i slutten av april i Nordfylket. Resultatene fra den forrige undersøkelsen i februar var nedslående. Bjelland ber om at administrasjonen setter opp et møte med Kolumbus i mai for å ta opp tematikken. Undersøkelsene som er gjort i Nordfylket har vært systematiske. Det har ikke blitt gjort slike undersøkelser i Sørfylket i det siste, men det er stadig tilbakemeldinger om at det også her er for dårlig med opprop.

Neste styremøte avholdes 3. mai og starter 10 hvis det er på telefon, 12 hvis det lar seg gjennomføre fysisk. Møtet skal i så fall finne sted i Nordfylket. Etter dette vil neste møte bli avholdt 10. juni i forbindelse med årsmøtehelgen.