Spørsmål til fylkespartiene

Norges Blindeforbund i Sør- Trøndelag har sendt ut noen spørsmål til fylkespartiene i forbindelse med fylkestings- og kommunestyrevalget 2015.

Nyhetssak fra 01. september 2015

Det nærmer seg kommunevalg og Norges Blindeforbund Sør- Trøndelag ønsket å høre fylkespartienes standpunkt i noen av de viktigste sakene Blindeforbundet kjemper for. Det ble sendt ut spørsmål til alle fylkespartiene og vi har fått svar fra fire av dem. De fire partiene som har tatt seg tid til å svare er Venstre, KrF, SV og Høyre.

Det vi ønsket svar på var følgende spørsmål:

1. Nasjonal TT-ordning

Funksjonshemmede med stort behov sliter med å få hverdagen til å gå rundt, fordi transportordningen (TT) ikke strekker til. TT- brukerne klarer bl.a. ikke å følge opp egne barn, handle på egenhånd eller være aktive i egne liv. Vil deres parti støtte oss for å få på plass en nasjonal TT- ordning for funksjonshemmede med stort behov?

Venstre: - Venstre ønsker i utgangspunktet å beholde styringen av TT-ordningen lokalt, men kan se på en løsning med nasjonal finansiering for de med særskilte behov.

KrF: Ja!

SV: Ja! SV vil jobbe for at transportsystemene for folk med nedsatt funksjonsevne styrkes og at arbeidet for universell utforming av kollektivtilbudet prioriteres.

Høyre: - Dette er et spørsmål som utredes nå, men i mellomtiden har regjeringen bevilget penger til videreføring av en prøveordning i tre fylker. Vi vil understreke at universell utforming av kollektivtransportmidlene også er viktig, men mange vil likevel ha behov for TT- transport. Vi har en positiv grunnholdning til nasjonal holdning, men vil avvente utredningen før vi tar endelig standpunkt.

 

2. Utdanning

Med dagens regelverk risikerer synshemmet ungdom å ikke få beskjed om hvilken videregående skole de kommer inn på, før det er for sent. Synshemmede unge må få vite hvilken skole de skal inn på så tidlig at man rekker å tilrettelegge skoleplassen før skolestart. Vil deres parti være med på å sikre at synshemmede elever får anledning til å bruke ordningen "fortrinn" slik at de tidsnok får tilrettelagt skoleplassen?

Venstre: Ja.

KrF: Ja. God tilrettelegging er en fordel for både elev og skole.

SV: Ja.

Høyre: Det er riktig at blinde elever ikke automatisk har fortrinnsrett. Vårt inntrykk er at både fylket og skolene er fleksible for å ivareta spesielt sårbare elever. Det som kan være utfordrende er at det kan gå lang tid mellom hver gang en skole har blinde elever og derfor ikke har tilstrekkelig kunnskap om hvilket utstyr som må skaffes og at det ellers tilrettelegges for den blinde eleven. Vår erfaring er imidlertid at både fylket som skoleeier og skolene legger svært godt til rette. Det er ikke registrert klager.

 

3. Universell utforming av læringsplattformer

I dagens regelverk er det ikke satt krav til at IKT i skolen skal være universelt utformet, og blant annet synshemmede utestenges i dag fra viktig informasjon på læringsplattformer. Vil deres parti sikre at læringsplattformene som brukes i ditt distrikt oppfyller kravene til universell utforming?

Venstre: Ja.

KrF: Ja, vi vil arbeide for det.

SV: Ja.

Høyre: Sør- Trøndelag fylkeskommune har ved anskaffelser av IKT- systemer til skolen stilt krav til leverandører om universell utforming. Nærmere bestemt ber vi om at leverandører beskriver hvordan de oppfyller kravene til WCAG 2.0 standarden og hvordan de tilrettelegger for universell utforming. Leverandører som oppfyller kravene får uttelling for det når vi vurderer systemenes brukervennlighet. I tillegg gis elever som har behov for det tilgang til talesynteser og andre hjelpeprogrammer etter behov.

 

4. Brukerstyrt personlig assistent

I dag er retten til brukerstyrt personlig assistent (BPA) forbeholdt dem som er tildelt 25 timer eller mer i uka. Det vil si at ,ange som har stort behov for denne hjelpen, men ikke har det timeantallet som skal til, risikerer å ikke få personlig assistanse organisert som BPA. Vil deres parti være med på å sikre at også de som er tildelt færre enn 25 timer til personlig assistanse, kan få dette organisert som BPA?

Venstre: Ja.

KrF: Ja.

SV: Ja.

Høyre: Som kjent er BPA en hjertesak for Høyre og regjeringen sørget derfor for at dette ble rettighetsfestet fra 2015. Av hensyn til kostnadskontroll ble det satt en grense på 25 timer. Vi vil imidlertid presisere at kommunene uansett har plikt til å gi nødvendige tjenester til de som trenger det. Regjeringen vil imidlertid evaluere ordningen når den har fått virke en periode med henblikk på å senke grensen på 25 timer.

 

Slik er altså standpunktene til de fire partiene vi fikk svar fra i denne undersøkelsen. Kanskje du nå har fått dannet deg et bilde av hvilke partier det lønner seg å stemme på?

Vi takker partiene som tok seg tid til å svare på disse viktige spørsmålene!