Årsmøteprotokoll Flekkefjord lokallag (nå Lister lokallag)

Nyhetssak fra 10. mai 2017

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2017 FLEKKEFJORD OG OMEGN LOKALLAG AV NORGES BLINDEFORBUND

Sak 1 Navneopprop    

Hver enkelt i møtelokalet presenterte seg slik at alle fikk vite hvem som var til stede. Det var 9 stemmeberettigede tilstede på møtet

Sak 2  Valg av møteleder   

Styret foreslo Marit Londal som møteleder. Det kom ingen forslag fra salen og Marit Londal ble enstemmig valg som møtets leder.

Sak3  Valg av referent   

Styrets forslag til referent var Aase Birkeland. Det kom ingen forslag på motkandidat og Aase Birkeland ble enstemmig valgt til referent.

Sak 4  Valg av protoklollunderskrivere.   

Etter forslag fra møtet ble Helge Pedersen og Charlotte Wesenberg valgt til protokollunderskrivere.

Sak 5  Valg av tellenemnd   

Også her kom det forslag fra møtet og Arne Skoge og Møyfrid Bouitz ble valgt til tellenemnd.

Sak 6  Godkjenning av innkalling   

Innkallingen til årsmøte 2016 ble enstemmig godkjent.

Sak 7  Godkjenning a v årsmelding   

Gerd Jakobsen leste opp årsmeldingen. Der kom ingen spørsmål og årsmeldingen for 2016 ble enstemmig vedtatt.

Sak 8  Godkjenning av regnskap   

Gerd Jakobsen, vår nye regnskapsfører, gikk i gjennom regnskapet for 2016. Årets regnskap gikk med et underskudd på 2177 kr, Tallene ble diskutert og fra styrets side kom det frem et ønske om at det nye styret skulle arbeide aktivt for å få inn penger ellers vil all aktivitet i lokallaget tære på lagets egenkapital og det kan man ikke holde på med i for lang tid. Regnskapet ble enstemmig godkjent.

Clarens Waage ga til slutt Gerd blomster som takk for ypperlig arbeid med årets regnskap, og som takk for at hun sa seg villig til å føre regnskapet etter at Aase Birkeland trakk seg som kasserer 10. mars 2017.

Sak 9  Saker fra styret   FORSLAG OM NAVNEENDRING:   

Styret hadde sendt ut til medlemmene et forslag om å endre navn fra Flekkefjord og omegn lokallag til Lister lokallag. Svein Svege sa at han var imot forslaget fordi at det hadde laget alltid kalt seg og nå hadde laget 30-årsfeiring like før jul. Han ønsket at laget vil fortsette med samme navn. Helge Pedersen sa at verden er i endring og at man skal passe på så man ikke blir hengende etter. Det faller lett å bli gammeldags og uinteressant for de som skal komme som nye medlemmer hos oss. Det kom til avstemming. Resultatet ble: 1 mot, 2 blanke og 6 stemte for forslaget. Nytt navn er nå: Lister lokallag av Norges blindeforbund.

Sak 10 Saker fra medlemmene   

Det var ikke kommet inn noen saker fra medlemmene

 Sak 11 Valg   

På valg i år stod Karl Clarens waage, leder, Marit Londal, nestleder og sekretær og Belinda Backhus, styremedlem.

Karl Clarens Waage tok gjenvalg og ble enstemmig valgt til å fortsette som leder.

Aase Birkeland, varaperson, ble enstemmig valgt som nestleder og sekretær.

Hanne Marie Wehus ble valgt som nytt styremedlem og

Kim Erik Mydland ble valgt som ny varaperson.

 

Aase Birkeland

Referent