Årsmøteprotokoll Kristiansand lokallag

Nyhetssak fra 10. mai 2017

Kristiansand og omegn lokallag av Norges blindeforbund

Protokoll fra årsmøte 2017

Tid og sted: 8. mars kl 1800, Østerveien 30 B.

Sak 1 Åpning

Møtestart ble utsatt ca 30 min. da daglig leder Gerd Jacobsen (som var foreslått som møteleder) og vår gjest fra Mandal lokallag Helge Pedersen ”satt fast” i bilkø på E39. Omsider kunne så leder Bente Brottveit ønske velkommen til årsmøte. Hun uttrykte glede over at så mange møtte opp tross svært vinterlige værforhold. Spesielt ønsket hun leder for fylkeslagsstyret Charlotte Wesenberg, samt leder for Mandal lokallag, Helge Pedersen, velkomne.

Sak 2 Navneopprop

I alt 19 personer tilstede, hvorav 14 stemmeberettige.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.

Sak 4 Valg av –

-Møteleder

Gerd Jacobsen var foreslått, og ble enstemmig valgt.

-Referent

Astrid Hopland Svendsen var foreslått, og ble enstemmig

valgt

-Tellekorps

Irene Mestad og Tone S. Olsen ble foreslått, og

enstemmig valgt.

-Protokollunderskrivere

Eva Gjertsen og Torgeir Solborg ble foreslått, og

enstemmig valgt.

Sak 5 Årsmelding 2016

Årsmeldingen ble lest opp av møteleder, og godkjent uten

merknader.

Sak 6 Regnskap m/revisjonsberetning

Regnskapet ble gjennomgått post for post av møteleder Gerd Jacobsen som også har ført regnskapet for lokallaget. Regnskapet er revidert og funnet i god orden av Gunhild slettedal.

Vedtak: Regnskapet for 2016 ble enstemmig godkjent.

Sak 7 Saker fra styret

Det var innmeldt tre saker fra styret.

1 – Honorar til tillitsvalgte.

”Det har lenge vært tradisjon med honorar til tillitsvalgte for det arbeidet som gjøres på vegne av lokallaget.

Størrelsen på honoraret har imidlertid variert fra år til år. Nå ønsker styret å fremme saken på årsmøtet, slik at man får et vedtak som skal gjelde til saken evt tas opp på ny.

Styret foreslår kr. 4000,- pr år i fast honorar til leder.

Til styremedlemmer og varamedlem utbetales   kr 300 pr styremøte man deltar på.

Reiseutgifter dekkes mot kvittering.”

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

2 -    Honorar til dem som baker til medlems møtene.

”Styret foreslår at det skal utbetales 200 kr til dem  som baker til medlems møtene.”

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

3 -    Kjøregodtgjørelse til den som kjøer styrets medlemmer til de andre lokallagene for å delta på deres årsmøter. ”Styret foreslår at det utbetales kilometergodtgjørelse etter statens satser, samt bomavgifter til den som kjører.”                           

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 8 Saker fra medlemmene

Følgende Sak ble innmeldt av Charlotte Wesenberg.

”sak til årsmøtet i Kristiansand og omegn lokallag 8.3.17

 Jeg ønsker å fremme følgende forslag.

Jeg synes lokallaget skal betale en liten godtgjørelse til eksterne personer som gjør en regelmessig innsats for lokallaget. F.eks om en person ringer rundt, tar på seg annet sekretærarbeid etc som ikke iaretas av styret selv.

Det kan føres liste over utførte oppgaver og gis et beløp pr oppdrag eller f.eks en sum pr år.

Charlotte Wesenberg”

Styrets innstilling:

”Det er avklart med Charlotte Wesenberg at hun hadde en spesiell person og hennes innsats i tankene da denne saken ble meldt inn. Et enstemmig styre støtter forslaget, og anbefaler at Inger Anne Ilebæk tilstås et årlig honorar på kr 5000,- for sitt informasjons- og motivasjonsarbeid overfor medlemmene i Kristiansand og omegn lokallag.”

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 9 Aktivitetsplan/budsjett for 2017

Det kom fram mange gode ideer og ønsker fra medlemmene om aktiviteter i 2017:

Rusletur med ekteparet Mesel, foredrag/informasjon fra apotek, HLF med mer, besøk på Vest-Agder fylkesmuseum, temakveld om gammel industri på Lund, kundekveld m/foredrag på Stormberg sammen med alle tre lokallagene, gourmekveld på Gladkjøkkenet, kundekveld hos Klas Olson, kurskveld om sminke farger og klær, kulturkveld med diktlesing, tur til Dyreparken, lynkurs i steinsliping.

Årets sommertur blir i år et samarbeidsprosjekt mellom de tre lokallagene og fylkeslaget.

Budsjettet er satt opp med en ramme på ca kr 95.000,-., og ble gjennomgått post for post av Gerd Jacobsen. Så nå blir det opp til styret å få til mest mulig aktivitet innenfor de gitte økonomiske betingelser.

Vedtak: Budsjett og aktivitetsplan enstemmig godkjent.

 

Sak 10 Valg

Valgkomiteen, bestående av leder Inger Anne Ilebæk og Kirsten Sundbø. la fram sin innstilling for årsmøtet.

Styre:

Leder Bente Brottveit, gjenvalg 1 år.

Enstemmig valgt.

Styremedlem Torgeir Solborg, 2 år.

Enstemmig valgt.

Styremedlem/sekretær Astrid Hopland Svendsen, gjenstående 1 år.

Varamedlem Oddleiv Lomeland, gjenståående 1 år.

Revisor:

(Gunhild Slettedal ønsket avløsning.)

Elin Tjomsland, 1 år.

Enstemmig valgt.

Valgkomite:

Leder Inger Anne Ilebæk, gjenvalg 1 år.

Enstemmig valgt.

Komitemedlem:

Kirsten Sundbø ønsket avlastning, og komiteen bad om forslag fra medlemmene.

Arne Gitmark meldte sin interesse, og ble enstemmig valgt for 1 år.

Sak 11 Avslutning

Gjenvalgt leder Bente Brottveit takket for fornyet tillit, for vel gjennomført møte og for alle gode innspill fra medlemmene. Arne Gitmark fikk velfortjent takk for sitt år i styret, og torgeir Solborg ble ønsket velkommen som nytt styremedlem.

Dermed gjensto det bare å ønske alle vel hjem i snøværet.

Årsmøtet ble hevet kl 2000

 

Astrid Hopland Svendsen

Referent