Norges Blindeforbund Vest-Agder Protokoll fra styremøte Nr 3/17 22. mars 2017

Nyhetssak fra 09. juni 2017

Møtetid: Kl. 14.00 – 18.00 Sted:  Østerveien 30 b.

Tilstede: Leder Charlotte Wesenberg, Elin Tjomsland, Clarens Waage, Bjarne Blåka, Aase Birkeland, Astrid Hopland Svendsen  og daglig leder Gerd Jacobsen

Forfall: Gunhild Slettedal

Saksliste:

Sak 27/17  Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 28/17  Godkjenning av protokoll fra styremøte     25. januar 2017

Sak 29/17  Årsmeldingen 2016

Sak 30/17  Årsmøte 2017

Sak 31/17  Handlingsprogram og prinsipprogram. 

Sak 32/17  Vedtektsendringer.

Sak 33/17  Taushetserklæring. 

Sak 34/17  Tilgjengelighetspris.

Sak 35/17  Møte med Agderbenken. 

Sak 36/17  Fylkesleder orienterer

Sak 37/17  Daglig leder orienterer Sak 38/17  Eventuelt/ordet fritt.

Sak 27/17  Godkjenning av innkalling og saksliste.     Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

 Sak 28/17  Godkjenning av protokoll fra       Styremøte den 21. februar 2017     Protokollen fra styremøte 21. februar 2017     ble enstemmig godkjent.

Sak 29/17  Årsmeldingen 2016     Årsmeldingen har vært sendt ut på mail til     styremedlemmene, og de rettelser som er     meldt inn er blitt utført. Så nå gjenstår bare     underskriftene.      Vedtak:     Årsmeldingen for 2016 ble enstemmig      godkjent.

Sak 30/17  Årsmøte 2017     Styret må legge fram forslag på dirigent og     referent til årsmøte.      Gjennomgang av programmet, og fordeling     av oppgaver.     Vedtak:     Fylkesstyret vedtok enstemmig å foreslå     Helge Pedersen som dirigent med Aase     Birkeland som bisitter og Elin Tjomsland     som referent til årsmøte.     Under opplesningen av årsmeldingen, vil     fylkesstyrets medlemmer gi mer       informasjon under følgende punkter: Aase – Kommunale råd for funksjonshemmede.     Astrid – Digital kafe.     NAV Fylke – Elin     BPA – Charlotte     Clarens – Universell utforming.     Gunhild -

Sak 31/17  Handlingsplan og  prinsipprogram.      Dette er utsendt til styret på mail.     Saken skal behandles på årsmøte.      Vedtak:     Handlingsprogrammet og        prinsipprogrammet legges fram for årsmøte     uten kommentarer fra fylkesstyret.

Sak 32/17  Vedtektsendringer.          Vedtektsendringene er sendt til styret på     mail.  Styret må behandle disse og      fremlegge saken for årsmøte.     Vedtak:     Se eget vedlegg.

Sak 33/17  Taushetserklæringen.      Saken blir behandlet av landsstyret 15 –     17. mars 2017.     Vedtak:     Med bakgrunn i vedtak i landsstyremøte     vedtok fylkesstyret enstemmig å nedsette     et arbeidsutvalg bestående av: Charlotte,     Gunhild og Astrid. Arbeidsutvalget       fremlegger et forslag til taushetserklæring     for ny behandling i styret.

Sak 34/17  Tilgjengelighetspris.     Forslag til utforming av prisen.      Vedtak:     Fylkesstyret vedtok enstemmig å utsette     saken til neste møte.

Sak 35/17  Møte med Agderbenken.     Den 27. mars kl. 13.30 på Campus      Grimstad skal vi sammen med Aust-Agder     ha en halvtimes møte med Agderbenken.     Hva skal vi ta opp og hvem skal snakke.     Vedtak:     Vår halvtime med Sørlandsbenken er      fordelt på følgende måte:     Tor Inge – TT.     Ellinor – TEK17.     Torbjørg – Henvisningsrutiner.     Charlotte/Astrid og Clarens – BPA.     Gerd – Spillemeldingen.     Vi møter Aust-Agder en time før møte med     Sørlandsbenken.

Sak 36/17  Fylkesstyrets leder orienterer.     - Referat fra div. møter.

Sak 37/17  Daglig leder orienterer.     Innvilget tilskudd – Det er ikke innvilget      noen tilskudd i det siste, men det er sendte     7 nye søknader.     Nye medlemmer – Det er registrert flere     nye medlemmer, men dessverre så har vi     også hatt et stort frafall av ulike årsaker.     Presseoppslag – det er sendt et tips til      fevennen på digital kafe. Om det blir et      presseoppslag på saken gjenstår å se. Sak

38/17  Eventuelt/ordet fritt.     Astrid viste til den medlemsundersøkelsen,     som nå er sendt ut, og spurte om det i den     forbindelse er noen felles ønske om      medlemsfordeler. Styrets medlemmer      ønsket at en gratis undersøkelse hos      optiker skulle bli en medlemsfordel.     

 

 Gerd Jacobsen Referent.

Protokollen ble godkjent på styremøte den 21. april 2017.