Protokoll 12 fra styremøte i Vest-Agder fylkeslag

Vest-Agder fylkeslag av Norges Blindeforbund Protokoll 12. Styremøte 17.12.20. Tid og sted: Kl 1400-1750 , Gyldenløvesgate 5, 4. etg., Kristiansand.

Nyhetssak fra 18. januar 2021

Innkalt:

Leder:                  Helge Pedersen

Nestleder:              Astrid Hopland Svendsen

Styremedlem:        Karl Clarens Waage

Styremedlem:        Charlotte Wesenberg

Styremedlem:       Aase Birkeland

 1. varamedlem: Bente Brottveit
 2. varamedlem: Anne Grete Heim

Fra adm.                Sigrun Arnardottir Storaker

Sigrun A. Storaker og Clarens Waage forlot møtet kl 1730.

Sakliste:

Sak 113/20: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 114/20: Godkjenning av protokoll fra styremøte i Vest-Agder fylkeslag 12.11.20 og 21.11.20.

Sak 115/20: Underskriving av taushetserklæring

Sak 116/20: Anvisningsrett og hvem som skal inneha denne

Sak 117/20: Økonomisk status - regnskapsoversikt. søknader.

Sak 118/20: Daglig leder orienterer

Sak 119/20: Årshjul 2021

Sak 120/20: Ansvars- og oppgavefordeling i styret.

Sak 121/20: Gjennomføring av prosjekter

Sak 122/20:  Støttemedlemmer og vervekampanjen. Jf. Sak 73/20 og 97/20.

Sak 123/20: «I Støtet»

Sak 124/20:  TT situasjonen

Sak 125/20: Brukerutvalg, HMS

Sak 126/20: Ny representant i rådet for funksjonshemmede i Kr.sand

Sak 127/20 Interessepolitisk verksted 12. - 14. februar 2021.

Sak 128/20: Skriftlige orienteringssaker

Sak 129/20: Muntlige orienteringssaker

Eventuelt

Leder Helge Pedersen åpnet møtet og ønsket Anne Grete Heim velkommen som 2. varamedlem i styret.

Sak 113/20: Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent

 

Sak 114/20: Godkjenning av protokoll fra styremøte i

Vest-Agder fylkeslag 12.11.20 og 21.11.20.

Godkjent ved omsending.

 

Sak 115/20: Underskriving av taushetserklæring

Nyvalgt 2. varamedlem Anne Grete Heim underskrev gjeldende taushetserklæring for tillitsvalgte i Blindeforbundet. Denne er allerede signert av de øvrige i styret.

 

Sak 116/20: Anvisningsrett og hvem som skal inneha denne

Enighet i styret om at leder Helge Pedersen og styremedlem Aase Birkeland har anvisningsrett i perioden fram til neste årsmøte.

 

Sak 117/20: Økonomisk status - regnskapsoversikt. søknader.

Mottatt regnskapsrapport pr 31.10.20 og kontooversikt for november 2020.

styret ønsker at daglig leder legger ved en kommentar når kontoutskrift sendes til informasjon. Dette fordi det er utfordrende for svaksynte å lese tallkolonner, og umulig å få oversikt med skjermleser.

Fylkeslagets likviditet er tilfredsstillende, noe som skyldes lavere forbruk enn budsjettert.

 

*Mottatt melding om støtte på kr 30.000,-,- til prosjektet «Digital pårørendeopplæring» fra Stiftelsen Dam.

*Søknaden om midler til prosjektet «Tøy strikken, øk motorikken» ble dessverre avslått.

Det er sendt søknad til BUFDIR om midler til samme prosjekt.

*Det er gitt anledning til å overføre tilståtte midler til aktiviteter for barn og unge, til 2021. Dette gjelder kr 7000,- fra BURIA og kr 30.000,- fra legatet Hjelp til selvhjelp.

*Søknaden til Helse sør-øst er sendt.

*Da aktivitetsturen til Fuglesangsenteret måtte avlyses pga Korona-situasjonen, ble det ikke anvendelse for kr 40.000,- til dette formålet, fra legatet Hjelp til selvhjelp.

Etter 1. desember d.å. er det anledning til å søke om midler på ny, og daglig leder sender ny søknad om midler til planlagt tur til Kirkenes i begynnelsen av september 2021.

 

Sak 118/20: Daglig leder orienterer

*Vellykket juleavslutning med besøk av rehab.rådgiver Ove Ronny Leganger. Det ble servert risgrøt, gløgg og kaffe.

*Icare-produkter er innkjøpt for videresalg..

*Ny runde med z i telefonen skal starte opp.

Her er det nødvendig med innsats fra flere som ønsker å være ringevenn slik at alle medlemmer kan bli kontaktet.

Daglig leder har til enhver tid oversikt over de som har meldt seg som ringevenner.

*Oppdatering av styrets sammensetning er meldt til Brønnøysundregistrene.

*Fædrelandsvennen gir oss gratis digitalt abonnement også for 2021.

*Daglig leder har meldt seg til høringsgruppe om organisasjonskultur i Blindeforbundet. Første møte holdes digitalt, like over nyttår.

*Kurs for styret om regnskap og økonomi blir onsdag 20. januar. Oppstart kl 1000. Blindeforbundets økonomisjef holder kurset.

*Stiftelsen Dam har gitt støtte til prosjektet «Vårt viktigste hjelpemiddel». Blindeforbundet har fått midler til en 50% stilling som skal hjelpe fylkeslagene med tiltak for å få flest mulig synshemmede inkludert i det digitale samfunnet. Mottatt mail, datert 15.12.20, fra rådgiver interessepolitisk avdeling Kristin Kjæret, med prosjektbeskrivelse og budsjett. 

*Orientering fra seksjonsleder Øistein Fylling om betaling av helgearbeid. mail datert 30.11.20, som bekrefter at fylkeslaget må betale lønnskompensasjon til daglig leder for arbeid i helger utover seks lørdager/søndager pr år.  Jf. sak 112/20.

*Medlemsstatus: 253 medlemmer pt, hvorav  2 nye. 29 støttemedlemmer pt, hvorav 5 nye. .

*1282 registrerte givere pt.

 

Vedtak: Styret tok informasjonen fra daglig leder til orientering.

 

Sak 119/20: Årshjul 2021

Årshjulet ble gjennomgått og oppdatert.

Datoer for styremøter våren 2021 settes til 21.01., 25.02., 25.03., 15.04., 13.05. og 17.06.

Styret ønsker samarbeid med fylkesstyrene i region vest. Leder Helge Pedersen er orientert om at styrene i Rogaland, hordaland og sogn og Fjordane fylkeslag møtes årlig i januar/februar. Han får i oppdrag av styret å rette en forespørsel til leder i Hordaland fylkeslag om eventuell deltagelse fra vårt styre.

 

Sak 120/20: Ansvars- og oppgavefordeling i styret.

Innsendt sak fra Astrid H. Svendsen, mail datert 09.12.20.

Det er viktig for den enkeltes motivasjon at man får oppgaver å jobbe med som man har spesiell interesse for. Følgende arbeidsområder ble fordelt:

FFO og Funkis - Aase Birkeland.

Interessepolitikk og universell utforming - Charlotte Wesenberg.

Aktiviteter i vestre del av fylket - Anne Grete Heim og Clarens Waage.

Styrets kontakperson til lokallagene - Astrid Hopland Svendsen.

Medlemsaktiviteter generelt er Bente Brottveits interessefelt. Hun kan tenke seg å lede et aktivitetsutvalg, men trenger å få med seg flere til denne oppgaven. Styret kommer tilbake til eventuell oppnevning av et slikt utvalg.

Etter forslag fra Bente Brottveit var det enighet om at arbeidsgruppa som før årsmøtet besto av leder, nestleder og styremedlem Charlotte Wesenberg, videreføres. Arbeidsgruppas oppgave er å gjennomgå og forberede sakene som skal behandles i styremøtene. Andre styremedlemmer/varamedlemmer kan bli bedt om å delta i arbeidsgruppa ved behov.

 

Sak 121/20: Gjennomføring av prosjekter

Innsendt sak fra Aase Birkeland, mail datert 01.12.20

Aase Birkeland redegjorde for grunnen til at hun har sendt inn denne saken. Tanken er å gi daglig leder hjelp og avlastning med oppgaver som er vanskelig for henne å rekke over, og som ikke nødvendigvis må gjøres av daglig leder.

Daglig leder oppfordres til å sette opp en liste med oppgaver som kan delegeres.

Samtidig må alle i styret ta ansvar for å komme med innspill, og engasjere seg i saker og tiltak i forhold til egen kapasitet og kompetanse.

Innsats fra oss tillitsvalgte og  støttemedlemmer, ikke minst, vil være avgjørende for om vi klarer å gjennomføre alt vi ønsker å få til, til beste for medlemmene.

 

Sak 122/20: Støttemedlemmer og vervekampanjen. Jf.                               Sak 73/20 og 97/20.

Innsendt sak fra Astrid H. Svendsen, mail datert 09.12.20

Som nevnt under daglig leders orientering i denne protokollen, har fylkeslaget nå 29 støttemedlemmer. Forhåpentlig vil det bli enda flere i løpet av vervekampanjen fram mot årsmøtet.

Styret ønsker en liste med støttemedlemmenes navn, telefonnummer og bosted, slik at de lett kan kontaktes ved behov for praktisk bistand, ledsaging eller annen hjelp. Jf. sak 121/20 i denne protokollen.

Daglig leder har forhørt seg med Blindeforbundets jurist om formidling av slik liste, og fått grønt lys for at hun kan sende listene kryptert til lokallagslederne.

 

Sak 123/20: «I Støtet»

Innsendt sak fra Charlotte Wesenberg,.

Charlotte Wesenberg redegjorde for hvorfor saken er sendt inn.

Som en del av prosjektet, har daglig leder fått i oppdrag å kartlegge tre kommuner mht tilbud om og kompetanse på opplæring til synshemmede i bruk av digitale verktøy. Wesenberg stiller spørsmål ved om det er hensiktsmessig bruk av daglig leders tid, da forholdene som ønskes kartlagt, er godt kjent fra tidligere. 

Er dette et eksempel på en jobb andre enn daglig leder kunne har gjort?

Daglig leder informerer om at fylkeslaget får kr 800,- pr time som brukes for prosjektet som har et totalbudsjett på kr 400.000,-.

Hun mener det er hennes jobb å ta seg av dette oppdraget.

Styret tar dette til orientering.

 

Sak 124/20:  TT situasjonen

Innsendt sak fra Charlotte Wesenberg,

Charlotte Wesenberg redegjorde for planer om endringer i TT-ordningen som kan bli iverksatt i løpet av neste år. Det dreier seg om endringer i både tildeling og reglement, som, dersom de blir vedtatt, vil bety et svært begrenset transporttilbud sammenlignet med slik vi har det idag. Saken er satt opp til behandling i politiske organer like over nyttår. Johanne Ausel representerer gruppen blinde og svaksynte i fylkets TT-utvalg. Det er svært viktig at vi jobber fram en strategi som vi informerer henne om.

Charlotte Wesenberg bad om styrets mandat til å utforme denne strategien, og ellers iverksette nødvendige tiltak for å nå fram med vårt budskap om å sikre en TT-ordning som fremmer den enkeltes selvstendighet og frihet, mulighet til å leve aktive liv og dermed motvirke ensomhet og isolasjon.

Hun tar med seg flere personer i dette arbeidet etter behov.

Vedtak: Styret gir Charlotte Wesenberg enstemmig ovevnnevnte mandat og ønsker lykke til.

 

Sak 125/20: Brukerutvalg, HMS Agder.

Charlotte Wesenberg orienterte om at et brukerutvalg for HMS Agder ennå ikke er i mål.

 

Sak 126/20: Ny representant i rådet i Kr.sand

Charlotte Wesenberg informerte om at hun nå er valgt inn som fast medlem av Rådet for funksjonshemmede i Kristiansand.

Styret gratulerer.

 

Sak 127/20 Interessepolitisk verksted 12. - 14. februar 2021.

Tema: IKT og universell utforming i arbeidslivet.

Astrid Hopland Svendsen og Charlotte Wesenberg gav uttrykk for at de ønsket å delta.

Vedtak: Daglig leder melder på Svendsen og Wesenberg i

prioritert rekkefølge.

 

Sak 128/20:  Skriftlige orienteringssaker

*Protokoll fra møte i brukerutvalget, Sørlandet sykehus, 16.11.20.

*Protokoll fra styremøte i Mandal lokallag 26.11.20

*Referat fra møte i Rådet for personer med funksjonsnedsettelse i Lindesnes, 25.11.20.

 • *Mottatt mail fra Charlotte Wesenberg, datert 11.12.20, Henvendelse, ang. Christine Lindeberg som tar en master i synspedagogikk og synsrehabilitering, ønsker kandidater til intervju
 • *Mottatt mail fra Martin Malkenes, datert 09.12.20 ang. forespørsel om deltagelse på Forprosjektet økning i medlemsmassen – Blindeforbundet Sogn og Fjordane
 • *Mottatt mail fra Martin Kristian Smedstad, datert 01.12.20. spørsmål om vi ønsker å trykke opp grasrotandelskort hos medlemssentere
 • *Mottatt mail fra Stian Innerdal datert 27.11.20, Invitasjon til interessepolitisk verksted fredag 12. til søndag 14. februar 2021
 • Behandles under sak 127/20.
 • *Mail datert 16.11.20 ang. brev om lyskryss som har dårlig lyd, sendt til Kristiansand kommune og Statens vegvesen. (Jf. punkt under Eventuelt, styremøte 13.08.20, protokoll 7.)
 • *Mottatt mail fra Damnett om avslag på søknad Tøy strikken.. datert 15.11.20
 • *Mottatt mail fra Damnett, datert 15.11.20 Tildeling av ekspress-midler til Digital pårørendeopplæring
 • Vedtak: Alt tatt til orientering.

 

Sak 129/20: Muntlige orienteringssaker

*Nytt fra FFO Agder v/Aase Birkeland.

FFO inviterer til miniwebinar onsdag 13. januar kl 1900 på Teams. Tema: CRPD, hva er det?

Aase Birkeland melder inn de som ønsker å delta.

*Planlagt møte for medlemmer av fylkeskommunale og kommunale råd for funksjonshemmede blir gjennomført digitalt via Zoom 15. og 16. januar. Daglig leder kontakter de det gjelder med forespørsel om deltagelse.

*Leder Helge Pedersen orienterte om saker fra siste landsstyremøte. Han nevnte temaer som belysning, synskompetanse i kommunene og målsettingen om å få på plass synspedagog i fylkene.

Landsstyremøtene blir heretter holdt i helgene, og streaming av møtene på Radio-Z blir antagelig en realitet i 2021.

En svært gledelig melding var at han fikk et enstemmig landsstyre med på sitt forslag om å bevilge kr 150.000,- i solidaritetsmidler til fylkeslaget vårt. Beskjeden ble mottatt av styret med applaus.

 

Ingen saker under Eventuelt.

 

Astrid Hopland Svendsen, refr.