Protokoll 2 fra styremøte i Vest-Agder fylkeslag 25.02.21

Tid og sted: Kl 1300-1635, via den digitale plattformen Zoom.

Nyhetssak fra 09. mars 2021

Disse var innkalt:

Helge Pedersen, leder. Astrid Hopland Svendsen, nestleder. Charlotte Wesenberg, styremedlem. Clarens Waage, styremedlem. Bente Brottveit, 1. varamedlem (Møter med stemmerett). Anne Grete Heim, 2. varamedlem.

Fra adm. Sigrun A. Storaker, daglig leder.

 

Saksliste:

Sak 16/21 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 17/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.01.21.

Sak 18/21 Endring av beløpsgrense for signering av person 2 i nettbanken.

Sak 19/21 Kredittkort til fylkesleder.

Sak 20/21 Oppnevning av ny personlig vara for Charlotte Wesenberg i Knut Johansons legat for blinde.

Sak 21/21 TT-situasjonen.

Sak 22/21 Økonomisk status. Regnskapsrapport.

Sak 23/21 Søknader.

Sak 24/21 Daglig leder orienterer.

Sak 25/21 Årshjul 2021.

Sak 26/21 Årsmøtet 23.04. - 25.04.21.

Sak 27/21 Tur til Kirkenes 02.09 - 06.09.21.

Sak 28/21 Tur til Eikerapen 28.05. - 30.05.21.

Sak 29/21 Skriftlige orienteringssaker.

Sak 30/21 Muntlige orienteringssaker.

Sak 31/21 Prosjekt «Hvordan få flere medlemmer?». Sogn og fjordane fylkeslag.

Sak 32/21 Synshemmedes aksjonsuke 14. - 20. juni.

Sak 33/21 Anskaffelse av hensiktsmessig utstyr til senteret for overføring av webinarer og deltagelse i digitale møter.

Eventuelt

 

Sak 16/21 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Godkjent med tilføyelse av Sak 33/21 Anskaffelse av hensiktsmessig utstyr til senteret for overføring av webinarer og deltagelse i digitale møter.

 

Sak 17/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.01.21.

Protokollen ble godkjent ved omsending, men dessverre med en redaksjonell feil idet to saker har fått saksnummer 11/21.

 

Sak 18/21 Endring av beløpsgrense for signering av person 2 i nettbanken. Jf. sak 04/21, protokoll nr. 1/21.

Styret har diskutert saken og er enig om følgende vedtak:

Fullmakt til å disponere bankkontoer i fellesskap gis til daglig leder sammen med senior prosjektkoordinator i seksjon for lokalt arbeid, p.t. Grethe Lyngedal, Ved sykdom, ferier eller annet fravær gis fullmakten til å være vikar til avdelingsleder for medlemssenteret, p.t. Ellen Skaug Gumøy Sørflaten.

Styret presiserer imidlertid at det kan bli aktuelt å gå tilbake til gjeldende praksis før dette vedtaket, dersom det viser seg at tilbakebetaling av utlegg tar uforholdsmessig lang tid.

 

Sak 19/21 Kredittkort til fylkesleder.

Det dreier seg om et firmakort med privat ansvar som utstedes i bestillers navn.

Styret diskuterte det hensiktsmessige i at fylkesleder disponerer et slikt kort, men tok ingen avgjørelse om anskaffelse p.t. Styret mener imidlertid at kredittkort kan bestilles når behovet tilsier det.

Vedtak: Kredittkort med personlig ansvar, kan bestilles ved behov, og disponeres som firmakort av fylkesleder..

 

Sak 20/21 Oppnevning av ny personlig vara for Charlotte Wesenberg i Knut Johansons legat. Jf. sak 57/20,

protokoll 6/20 og Eventuelt , Protokoll nr 1/21.

Behov for reoppnevning skyldes dødsfall.

Vedtak: Knut Brox ble, av et enstemmig styre, oppnevnt for et år som personlig vara for Charlotte Wesenberg i Knut Johansons legat for blinde.

 

Sak 21/21 TT-situasjonen. Jf. sak 09/21, protokoll nr 1/21 og mail fra Charlotte Wesenberg, datert 10.02.21.

Charlotte Wesenberg orienterte om arbeidet som fortsatt pågår med å kontakte politikere i utvalg for samferdsel og fylkestinget.

Høringskonferansen, der organisasjonene skal inviteres til å komme med sine innspill, er ennå ikke avholdt.

Vedtak: Styret takket for orienteringen og for innsatsen i denne viktige saken så langt.

 

Sak 22/21 Økonomisk status. Regnskapsrapport.

Mottatt regnskapsrapporter pr 31.12.20 og 31.01.21, samt kontoutskrift for januar 2021.

Pga lite aktivitet som følge av pandemien, er utgiftene stort sett de faste, og tallene går i pluss for siste måned.

Vedtak: Styret tok daglig leders orientering til etterretning.

 

Sak 23/21 søknader

*Søknad til utvalg for kultur, frivillighet og folkehelse, Agder fylkeskommune, om midler til prosjekt «Tøy strikken, øk motorikken» og andre helsefremmende tiltak for synshemmede.

Daglig leder har sendt søknaden via Neda Blakstad, som er politiker.

*Søknad om midler på kr 84.000,- til samme prosjekt ble sendt tilBUFDIr i desember. Ikke mottatt  svar p.t.

styret henstiller til daglig leder om alltid å ha søknader om midler til planlagte prosjekter, blant sine prioriterte arbeidsoppgaver.

 

Sak 24/21 Daglig leder orienterer.

*Daglig leder har bedt om at det innkalles til et møte der hun, seksjonsleder lokalt arbeid, forbundsleder og hele styret deltar, for avklaring av rolleforståelse og oppgavefordeling politisk og administrativt. Jf. sak 05/21, protokoll nr 1/21.

*Mail fra medierådgiver ang. førerhundens dag, 28. april. Det skal lages et medieoppslag med to av våre førerhundbrukere som sendes til Fædrelandsvennen og avisen Agder.

* Z i telefonen. Ca 50% av våre medlemmer er kontaktet. Ulike behov for bistand er avdekket og formidlet.

*I Støtet. Formidling av tilbud om opplæring i den digitale plattformen Zoom, og tjenesten som tilbys fra Blindeforbundet v/Christian Thon.

*Medlemskontaktordningen. Lite respons på sms som er sendt til medlemmene med info om tilbudet. Jf. sak 10/21, protokoll nr. 1/21.

Lister med navn på nye medlemmer er fordelt på fire av medlemskontaktene.

*Treningsinstruktør Kristian Suhr ønsker å starte opp en til en veiledning i styrketrening for unge voksne synshemmede.

styret setter stor pris på et slikt initiativ.

*Deltatt på informasjonsmøte om universell utforming av IKT.

*Gjennomgått kurs i å skrive søknader.

*Medlemsstatus: 254 medlemmer p.t., hvorav 4 nye. 2 utmeldinger og 1 dødsfall. 36 støttemedlemmer.

*Faste givere: 1262 pr 01.02. 10 færre enn for en mnd siden.

Vedtak: Styret tok daglig leders informasjon til orientering.

 

Sak 25/21 Årshjul 2021

Årshjulet er oppdatert.

 

Sak 26/21 Årsmøtet 23.04. - 25.04. Jf. sak 12/21, protokoll nr. 1/21.

Korona-smitten har hatt en betydelig økning i Agder i februar. Styret velger imidlertid å se an utviklingen til neste styremøte om fire uker, før vi tar stilling til om årsmøte skal avholdes som planlagt eller utsettes.

Daglig leder reserverer for 30 personer på Scandic hotell Sørlandet.

 

Sak 27/21 Tur til Kirkenes 02.09. - 06.09.21.

Turen er allerede overbooket, og styret ber daglig leder kontakte reisebyrået for tilbud på totalt 25 flyseter.

Innbetaling av restbeløp for deltagerne må skje innen 01.08.21.

Prosjektgruppen fortsetter med planlegging av programmet.

 

Sak 28/21 Tur til Eikerapen 28.05. - 30.05.21.

Prosjekt «Tøy strikken, øk motorikken».

Daglig leder har vært i kontakt med hotellets markedssjef og fått reservert hele hotellet til vår gruppe.

Prosjektgruppen fortsetter med planleggingen av oppholdet og aktivitetene.

 

Sak 29/21 Skriftlige orienteringssaker.

*Nominasjon av kandidater til styret i BURIA for perioden 2021-2022. Frist 1. mars. Mail til organisasjonene datert 21.01.21.

*Protokoll fra styremøte i Kristiansand og omegn lokallag 13.01.21.

*Oppdatering om korona-situasjonen fra Generalsekretær Per Inge Bjerknes, Mail datert 25.01.21. *Invitasjonsbrev og revidert veileder for NBfs valgnemnder mail fra Runde Bang 20.01.2128.01.21 *Informasjon fra Eva Eggesvik mail datert 28.01.21 ang. Z i telefonen. Oppstart selgere ringe våre medlemmer.

*Mail datert 28.01.21 fra Michael Milde, leder Sogn og Fjordane f.lag til leder Helge Pedersen vedr. felles samling for fylkeslagsstyrene i Møre og Romsdal, Sogn og fjordane, Hordaland, Rogaland og Vest-Agder. Jf. sak 95/20, protokoll 9.

*Forhåndsinnkalling til årsmøte i BURIA, 24.03.21 kl 1800. Mail datert 01.02.21.

*Protokoll fra ekstraordinært møte i brukerutvalget Sørlandet sykehus, 03.02.21.

*Mail fra Astrid H. Svendsen, datert 03.02.21, vedr. innspill til høringsuttales til strategiplan 2021-2024 for Sørlandet sykehus.

*Synshemmedes aksjonsuke 2021 mail fra Kjersti Daviknes, datert  08.02.21

*Nyhetsbrev fra Helsedirektoratet etter innspill fra bruker- og pårørendeorg. Mail fra Ragnhild Angell Wennberg, datert 16.02.21.    

*Rettelse vedr. valg av sentralstyre mail fra Rune Bang, datert  16.02.21.

*Turnhelg, mail fra Daglig leder Karine S. Kløvtveit i NBf Buskerud. Mail datert  17.02.21.

*Protokoll fra styremøte i Mandal lokallag 11.02.21.

*Protokoll fra møte i brukerutvalget, Sørlandet sykehus, 15.02.21.

 

*Ny funksjonalitet for rekvirerte pasientreiser er nå lansert på helsenorge.no. Videresendt mail fra kommunikasjonsrådgiver, pasientreiser, datert 23.02.21.

*Frivillighetsstarategi for Agder. invitasjon til innspillskonferanse 22. mars kl 1500. Mail datert 24.02.21, fra Astrid Marie Lund Gilje, BURIA.

Vedtak: Alt tatt til orientering.

 

Sak 30/21 Muntlige orienteringssaker.

*Gave til fylkeslaget på kr 1000 i forbindelse med Aase Birkelands dødsfall. Orientering v/daglig leder.

Vedtak: Styret ber daglig leder takke fylkessekretær Ragnhild A. Wennberg som har gitt oss denne gaven.

Styret diskuterte om pengene burde brukes til noe spesielt, og foreslår midlene brukt som delfinansiering av utstyr til overføring av webinarer o.l. Se sak 33/21 i denne protokollen.

 *Møte om opprettelse av brukerutvalg innen hjelpemiddelområdet., 25.01.21. Jf. sak 13/21, protokoll nr. 1. Orientering v/Charlotte Wesenberg.

Det er nå bestemt at et slikt brukerutvalg skal opprettes, og da er det svært viktig at gruppen «syn» er godt representert.

Vedtak: Styret gikk enstemmig inn for at Charlotte Wesenberg meldes inn som kandidat, og ber daglig leder formidle dette til FFO Agder.

*Prosjekt «Digital pårørendeopplæring» og «kafe smartbrett» i Mandal. Orientering v/Helge Pedersen.

Styret er imponert over arbeidet som er lagt ned, og ønsker lykke til med oppstarten som er planlagt til mai/juni.

 

Sak 31/21 Prosjekt «Hvordan få flere medlemmer?» Sogn og fjordane fylkeslag.

Mail fra dl Martin Malkenes, datert 09.12.20 ang. forespørsel om deltagelse i Forprosjektet «Økning i medlemsmassen» - Blindeforbundet Sogn og Fjordane. Jf. sak 128/20, protokoll 12/20.

Henvendelsen ble diskutert i styremøte 17.12.20, men styret tok ingen avgjørelser i dette møtet.

Mottok så orientering om prosjektet i mail datert 01.02.21 fra dl Martin Molkenes. Fylkeslagene inviteres til å støtte opp om prosjektet moralsk og/eller økonomisk.

Styret ser svært positivt på at et prosjekt som dette blir realisert, og mener det burde bli en pilot i Offensiv 25.

Vedtak: Enighet i styret om å støtte prosjektet med kr 5000. Styret ber daglig leder formidle vår støtte, og overføre pengene.

 

Sak 32/21 synshemmedes aksjonsuke 14. - 20. juni.

Tema: Uleselig. Opp med skrifta!

Hva gjør vi?

Tanker og ideer ble luftet og diskutert. F. eks. kan Facebook brukes for å illustrere og informere.

Saken følges opp på styremøtene ut over våren.

 

Sak 33/21 Anskaffelse av hensiktsmessig utstyr til senteret for overføring av webinarer og deltagelse i digitale møter.

Den pågående pandemien har ført til økende bruk av digitale plattformer for avvikling av møter og gjennomføring av konferanser. Webinar er et begrep vi er blitt godt kjent med siste året. En stor fordel med denne endringen, er at arrangement som ellers krevde fysisk frammøte, nå kan gjøres tilgjengelig for alle interesserte eller inviterte. En vesentlig forutsetning for at man skal kunne ta del, er imidlertid at man har tilgang på og kunnskap om det utstyret som gjør dette mulig.

Styret er kjent med at Blindeforbundet f. eks. planlegger ulike fagdager i form av webinarer der ulike øyediagnoser blir tema. 

Dersom fylkeskontoret går til anskaffelse av hensiktsmessig utstyr med tanke på slike overføringer, kunne medlemmer og andre interesserte samles på senteret vårt for å få dette med seg.

Vedtak: Styret og daglig leder undersøker hvilke muligheter som finnes, og hva som tilfredsstiller vårt behov, teknisk og prismessig.

 

Eventuelt:

Charlotte Wesenberg har utarbeidet noen foreløpige notater til et par saker som er tenkt sendt til sentralstyret. 

Det dreier seg om fylkeslagsstyrets ansvar, plikter og oppgaver sett i lys av Blindeforbundets vedtekter og økonomihåndboka, samt en henstilling til sentralstyret om å avvike fra tanken om likebehandling av fylkeslagene, dvs våge å løfte et lokalt prosjekt til en pilot med gjennomføringsgaranti økonomisk og med andre nødvendige ressurser fra sentralt hold.

Begge sakene jobbes videre med for framlegging på neste styremøte.

 

Astrid Hopland Svendsen, refr.