Protokoll 4 fra styremøte i Vest-Agder fylkeslag 15.04.21

Tid og sted: 1325-1630. Møtet var kombinert fysisk og via Zoom med frammøte i Gyldenløves gate 5, 4. etg., Kristiansand

Nyhetssak fra 28. april 2021

Disse var innkalt: Helge Pedersen, leder. (Møtte fysisk) Astrid Hopland Svendsen, nestleder. (Møtte fysisk) Charlotte Wesenberg, styremedlem. (Møtte fysisk) Clarens Waage, styremedlem. (Deltok via Zoom) Bente Brottveit, 1. varamedlem (møter med stemmerett, og deltok via Zoom). Anne Grete Heim, 2. varamedlem. (Deltok via Zoom)

Fra adm. Sigrun A. Storaker, daglig leder. (Deltok via Zoom)

 

Saksliste:

Sak 47/21 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 48/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25.03.21.

Sak 49/21 Årsmøtehelg 23. - 25.04. Jf. sak 36/21 protokoll nr 3/21.

Sak 50/21 Sak fra styret til fylkeslagets årsmøte 2021.

Sak 51/21 Økonomisk status. Regnskapsoversikt.

Sak 52/21 Søknader.

Sak 53/21 Årshjul.

Sak 54/21 Daglig leder orienterer

Sak 55/21 TT. Jf. sak 41/21 protokoll nr 3/21.

Sak 56/21 Samarbeidsmøte med Aust-Agder. Orientering. Jf. sak 42/21 protokoll nr 3/21.

Sak 57/21 Synshemmede pasienter på sykehus. Orientering. Jf. sak 46/21 protokoll nr 3/21.

Sak 58/21 Synshemmedes aksjonsuke, 14. - 20. juni. Jf. sak 43/21 protokoll nr 3/21.

Sak 59/21 Tur til Eikerapen 28. - 30. mai. Jf. sak 40/21 protokoll nr 3/21.

Sak 60/21 Tur til Kirkenes 2. - 6. september. Jf. sak 39/21 protokoll nr 3/21.

Sak 61/21 Skriftlige orienteringssaker.

Sak 62/21 Muntlige orienteringssaker.

Eventuelt

 

Etter at noen digitale utfordringer var løst, kunne leder ønske alle velkommen til styremøte, spesielt Daglig leder som har vært sykmeldt en periode.

Helge Pedersen presiserte at dette sykefraværet dessverre skapte store utfordringer for fylkesstyret. Det dreide seg om tidsfrister og annen info som måtte håndteres  i forbindelse med planlagte arrangement. Leder opplevde det  svært frustrerende at styret på denne måten ble hindret i sitt arbeid. Leder og styret takker for hjelpen vi fikk fra seksjon lokalt arbeid og medlemssenteret slik at bl. a. innkallingen til årsmøtet ble sendt ut innen tidsfristen som vedtektene krever.

 

Sak 47/21 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Godkjent.

 

Sak 48/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 25.03.21.

Vedtak: Godkjent ved omsending.

Daglig leder ønsket å presisere at hun ikke fikk melding om siste oppdatering av styrelista, og at hun dermed ikke kan være ansvarlig for noe hun ikke blir gjort oppmerksom på. Jf. sak 34/21 protokoll nr 3/21.

 

Sak 49/21 Årsmøtehelg 23. - 25.04. Jf. sak 36/21 protokoll nr 3/21.

Valgkomiteen har levert sin innstilling, mail fra komiteens leder, datert 06.04.21.

Det er nå avklart med hotellet at de kan ta imot oss, og at smittevern og gjeldende retningslinjer blir godt ivaretatt gjennom hele helgen.

Våre inviterte gjester, forskningssjef Inga Britt Kjellevold Haugen, nestleder i sentralstyret Kari Vik og seksjonsleder lokalt arbeid Øystein Hvenekilde Fylling, må antagelig delta digitalt.

Daglig leder gjør avtale med hotellet om nødvendig teknisk bistand i løpet av helgen.

Budsjettet er klart for framlegging for årsmøtet med noen små justeringer. Budsjettet er satt opp med et underskudd på kr 38.000,-.

Daglig leder gir beskjed til BDO om at styret ønsker å signere årsregnskapet digitalt.

Årsmeldingen var ikke ferdigstilt da daglig leder ble sykmeldt, og hun ber om hjelp til det arbeidet som gjenstår med dette dokumentet. Astrid Hopland Svendsen og Charlotte Wesenberg tar på seg denne oppgaven.

Så snart forslaget til årsmelding er klart, sendes det på omsending til styret for godkjenning.

Program for helgen ble gjennomgått og satt opp. Daglig leder sammen med Helge Pedersen og Charlotte Wesenberg  avklarer detaljer i forhold til dette på avtalt møte med hotellet kommende mandag 19. april.

Alle årsmøtedokumenter sendes de påmeldte i en samlet e-post i så god tid som mulig før møtestart.

Daglig leder holder kontakt med våre gjester, og sender dem nødvendig info.

 

Sak 50/21 Sak fra styret til fylkeslagets årsmøte 2021.

Jf. mail på styrelista 07.04.21.

Saken har følgende ordlyd:

Navneendring

Etter sammenslåingen til et Agder fylke brukes ikke lenger benevnelsene Aust- og Vest-Agder i offentlig sammenheng.

Det blir derfor unaturlig at vi skal fortsette å kalle oss Vest-Agder fylkeslag av Norges Blindeforbund.

Årsmøtet i nåværende Vest-Agder fylkeslag, avholdt 24.04.21 på Scandic hotell sørlandet, ønsker navneendring til

Norges Blindeforbund Agder vest, og ber sentralstyret ta stilling til dette.

Vedtak: Et enstemmig styre vedtok å sende saken til årsmøte for behandling.

 

Sak 51/21 Økonomisk status. Regnskapsoversikt.

Mottatt regnskapsrapport pr 28.02.21 og kontoutskrift for mars 2021.

Fortsatt gjenspeiler tallene lite aktivitet og dermed resultat på plussiden, og god likviditet.

 

Sak 52/21 Søknader.

*Søknad sendt til stiftelsen Dam om midler til prosjektet «Ut på tur med fiskeskøyta».

*Foreløpig ikke svar på søknad om midler fra Olav Thon legat til prosjektet «Tøy strikken, øk motorikken».

*Søknad til Elkjøpfondet fra Blindeforbundet sentralt om midler til anskaffelse av digitalt kommunikasjonsutstyr til fylkeskontorene, ble ikke innvilget.

*Charlotte Wesenberg etterlyste svar fra Helse Sørøst. Intet svar p.t. iflg daglig leder.

 

Sak 53/21 Årshjul.

Årshjulet skal være et arbeidsredskap for styret. Tanken var ikke at det skal erstatte aktivitetskalenderen på fylkeslagets hjemmeside.

Vedtak: Årshjulet settes opp som sak på styremøte etter årsmøtet.

 

Sak 54/21 Daglig leder orienterer

*Medierådgiver Elin Dragland jobber med to saker i forbindelse med førerhundens dag 28. april. Johanne Ausel og Kim Erik Mygland blir forhåpentlig å se i henholdsvis Fædrelandsvennen og avisen Agder.

*Sjakkforbundet har delt ut sjakkspill til flere organisasjoner. Vi har fått tilsendt ni brett. Dette dreier seg om ordinære brett, ikke slike som blinde sjakkspillere bruker.

*Vært i kontakt med kajakk-klubben i Kristiansand med tanke på tilbud til blinde og svaksynte.

*Kontakt med Den norske turistforening med tanke på samarbeid om turer.

*Medlemsstatus: 250 medlemmer p.t. 1 nytt medlem og 1 dødsfall siden sist oppdatering. 35 støttemedlemmer, mistet 1.

Faste  givere: 1257, en nedgang på 5 siden februar.. 

 

Sak 55/21 TT. Jf. sak 41/21 protokoll nr 3/21.

Orientering v/Charlotte Wesenberg.

Gamle Vest-Agder fylkeskommune har dessverre fått avslag på søknaden om å bli med i utvidet nasjonal ordning. I vårt innspill til høringsutkastet presiserer vi derfor bl. a. at det vil være urimelig med et reglement og to ordninger i samme fylke, og at gamle Vest-Agder derfor bør beholde sin nåværende ordning til hele Agder blir med i utvidet nasjonal ordning.

Det er avtalt et digitalt møte med leder for samferdselsutvalget, Kristian Eikeland, 19.04. I dette møtet deltar daglig leder og styreleder Aust-Agder fylkeslag sammen med Charlotte Wesenberg og Astrid Hopland Svendsen.

Vedtak: Styret stiller seg bak det ferdigstilte høringssvaret som daglig leder sender til fylkeskommunen.

 

Sak 56/21 Samarbeidsmøte med Aust-Agder. Orientering. Jf. sak 42/21 protokoll nr 3/21.

Disse deltok i møtet som ble avholdt via Zoom: Beathe Beckstrøm Holte, Brit Ingvild Fredriksen, Rita Vindholmen, Olav Nilsen, Helge Pedersen, Charlotte Wesenberg og Astrid Hopland Svendsen.

TT var i utgangspunktet eneste sak på agendaen. I mellomtiden er det imidlertid blitt avklart at gamle Aust-Agder beholder sin utvidede nasjonale ordning, mens gamle Vest-Agder ikke er blitt med.

Noe felles framstøt i media syntes derfor ikke aktuelt. Vest-Agder oppfordret Aust-Agder om å ta med en anmodning i sitt høringssvar om at Vest-Agder beholder sin nåværende ordning inntil hele Agder er med i utvidet nasjonal ordning.

Øvrige saker som opprinnelig var foreslått som aktuelle å samarbeide om, blir satt opp på agendaen til neste møte som ble avtalt til 23. juni kl 1200 i Kristiansand.

Vedtak: Daglig leder kommer med forslag på egnet møtested.

 

Sak 57/21 Synshemmede pasienter på sykehus.  Jf. sak 46/21 protokoll nr 3/21.

Jf. mail på styrelista 07.04.21. Orientering ved Astrid H. Svendsen.

Charlotte Wesenberg og Astrid H. Svendsen har utarbeidet et dokument som gjenspeiler Aase Birkelands intensjon med å ta opp denne saken høsten 2020. I dokumentet formidles det enkle råd til helsepersonell som kan bidra til at møtet med sykehuset kan oppleves tryggere og bedre for den som ser lite og ingenting.

Vedtak: Astrid H. Svendsen sender dokumentet til brukerutvalget, Sørlandet sykehus. 

 

Sak 58/21 Synshemmedes aksjonsuke, 14. - 20. juni. Jf. sak 43/21 protokoll nr 3/21.

Anne Grete Heim forteller at hun stadig finner nye motiver som illustrerer uleselig-kampanjen. Tanken er å samle nok bilder til daglige oppslag på Facebook gjennom hele uka.

 

Sak 59/21 Tur til Eikerapen 28. - 30. mai. Jf. sak 40/21 protokoll nr 3/21.

V/Clarens Waage  og Astrid H. Svendsen..

Programmet er nå klart og nødvendige avtaler gjort.

Et foreløpig budsjett for prosjektet ble lagt fram, og godkjent av styret.

Vedtak: Astrid H. Svendsen skriver invitasjon m/program for helgen, som daglig leder sender ut på mail og sms til medlemmer og støttemedlemmer umiddelbart etter årsmøtehelgen.

 

Sak 60/21 Tur til Kirkenes 2. - 6. september. Jf. sak 39/21 protokoll nr 3/21.

V/Bente Brottveit, Charlotte wesenberg og daglig leder.

Turen er fulltegnet, og alle har betalt depositum.

Prosjektgruppa la fram to alternativ til dagstur søndag 5. sept. Tur til Pasvik og Grense Jakobselv fikk størst tilslutning fra styret. Prosjektgruppa fikk tilbakemelding om å legge inn et varmt lunsjmåltid i pakketilbudet. Charlotte foreslo at daglig leder undersøker alternativ og bestiller, men dette vant ikke gehør. Bente påtok seg å undersøke og innhente pris. .

Det er også et mål at alle deltagerne blir med på denne dagsturen, og utgiftene bør derfor i størst mulig grad, dekkes av fylkeslagets midler.

Programmet de øvrige dagene blir lagt opp med valgfrie tilbud og aktiviteter.

Vedtak: Bente Brottveit innhenter pristilbud på et varmt lunsjmåltis søndag. Hun kontakter også Finnmark fylkeslag for eventuelle  møte med medlemmer i Kirkenes fredag eller lørdag kveld.

 Program med informasjon om turen og påminnelse om innbetaling av restbeløp, sendes deltagerne i god tid før sommerferien.

 

Sak 61/21 Skriftlige orienteringssaker.

*Protokoll fra møte i brukerutvalget, Sørlandet sykehus, 22.03.21.

*Statlig støtte til TT. Mail fra Sverre Fuglerud, datert 07.04.21.

*Protokoll fra årsmøte i FFO Agder 15.03.21.

Vedtak: Alt tatt til orientering.

 

Sak 62/21 Muntlige orienteringssaker.

*Det er invitert til «Digital offensiv 25» via Zoom, 11. mai kl 1800-2000. Helge Pedersen, Charlotte Wesenberg og Astrid H. Svendsen har meldt seg på.

*Helge Pedersen orienterte om framdriften i prosjektet «kafe smartbrett» i Lindesnes.

Det er planlagt møter 6. mai og 3. juni. Tema for det første møtet blir hovedsakelig informasjon om prosjektet og planene for framdrift.

 

Det var ingen saker under Eventuelt.

 

Astrid Hopland Svendsen, refr.