Protokoll 7 fra styremøte Vest-Agder fylkeslag

Styremøte: Norges Blindeforbund Vest-Agder Møtedato: 13.08.2020 kl.14:00-18:00 Møtested: Gyldenløves gate 5. 4. etg. Kristiansand

Nyhetssak fra 26. august 2020

Til stede:

Fung.leder:           Astrid Hopland Svendsen

Styremedlem:        Charlotte Wesenberg           

Styremedlem:        Aase Birkeland

1. varamedlem:     Karl Clarens Waage – (møter med stemmerett pga. forfall.)

2. varamedlem:     Bente Brottveit – (møter med stemmerett pga. forfall)

Fra adm. DL          Sigrun Arnardottir Storaker

Meldt forfall: Leder Helge Pedersen er sykemeldt fram til 07.09.20

Ikke møtt: Styremedlem Kim Erik Mygland

 

 

Saksliste:

Sak 62/20    Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 63/20    Godkjenning av protokoll 6, styremøte 04.06.20. Godkjent ved omsending.

Sak 64/20    Økonomisk status. Regnskapsrapport. Søknader.

Sak 65/20    Daglig leder orienterer

Sak 66/20    Tilgjengelighetskurs 1 og 2, Hurdal syn og mestringssenter, helgen 18. - 20.09.20. Mail datert 08.06.20 fra Berit Alsos.

Sak 67/20    Skriftlige orienteringssaker.

Sak 68/20    Muntlige orienteringssaker.

Sak 69/20    Årshjul 20/21. Møter, turer og arrangementer.

Sak 70/20    Regnskapstjenester. Innsendt sak fra Charlotte Wesenberg. Mail datert 24.07.20.

Sak 71/20    Utleie av fylkeslagets lokaler. Innsendt sak fra Charlotte Wesenberg. Forslag til retningslinjer og rutiner.

Sak 72/20    Samarbeid lokallag-fylkeslag. Innsendt sak fra Astrid Hopland Svendsen. Mail datert 06.08.20.

Sak 73/20    Støttemedlemmer, ildsjeler, assistenter på våre arrangementer. Ledsagerpool. Senterverter. Medlemskontaktordningen.

Hvordan jobber vi med dette framover?

Sak 74/20    Ambassadøroppdrag. Markedsføring av tjenesten.

Eventuelt

                   

 Sak 62/20 Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent med tilføyelse av tre saker under Eventuelt.

 

Sak 63/20 Godkjenning av protokoll 6, styremøte   04.06.20.

Godkjent ved omsending.

 

Sak 64/20 Økonomisk status. Regnskapsrapport. Søknader.

Mottatt regnskapsrapport for mai 2020, og kontoutskrift for juni og juli 2020.

Regnskapet gjenspeiler fortsatt lav aktivitet i forhold til budsjett pga Korona-situasjonen.

Etter gjentatt anmodning fra daglig leder, har huseier refundert kr 7500 av husleien fra perioden da kontoret var stengt.

Kr 4700 er innvilget fra BURIA til aktiviteter for barn og unge til aktiviteter i høst. Disse midlene kommer i tillegg til kr 30000 som vi mottok i 2019 til formålet fra Blindeforbundets legat Hjelp til selvhjelp.

Ikke mottatt svar på søknad til samme legat for i år som er tenkt til del finansiering av turen til Fuglesangsenteret 29.10 - 01.11. 2020.

Søknadsfrist til stiftelsen Dam er 15.09. Mulig prosjekt å søke om midler til, er en innenlandstur i 2021.

 

Sak 65/20 Daglig leder orienterer

 • HMS-tiltak: Varmepumpe er installert av huseier på daglig leders kontor.
 • Rehab.kons. Ove Ronny Leganger kommer til kontoret tirsdag 15. des. og deltar på siste tirsdagstreff før jul. Han blir i Kristiansand også den 16. des., slik at det blir god anledning til å booke timer for medlemmene.
 • Leganger ønsker også å delta i et møte med NAV/HMS, kommunenes synskonsulenter og daglig leder, Vest-Agder fylkeslag. Charlotte Skive, seksjon syn, er kontaktet med forespørsel om tidspunkt for et slikt møte.
 • Et innspill fra styret var at også våre to rehab.kontakter bør delta i dette møte.
 • Synskafe i Mandal torsdag 08.10. kl 1200-1400. Avtalen med Specsavers er bekreftet. Program for øvrig er ikke på plass ennå.
 • Kontakter medlemmer som ikke har betalt kontingent.
 • Deltatt i innslag på NRK om fargeblinde og svaksyntes problemer med å se den røde T-en som Turistforeningen markerer sine turstier med. Hvilken farge vil egne seg best for de fleste?
 • Givertjenesten. Pr 01.08 er det 1201 givere i gamle Vest-Agder.
 • Medlemsstatus pt: Totalt 245 ordinære medlemmer. 30 støttemedlemmer. 3 dødsfall 1 ny medlem.

 

Sak 66/20 Tilgjengelighetskurs 1 og 2, Hurdal syn og mestringssenter, helgen 18. - 20.09.20. Mail datert 08.06.20 fra Berit Alsos.

Kurset er fulltegnet, men vi melder inn følgende deltagere fra oss i prioritert rekkefølge dersom det skulle bli avmeldinger:

Daglig leder Sigrun Storaker, Johanne Ausel, Aase Birkeland, Charlotte Wesenberg. 

Daglig leder sender inn denne listen.

 

Sak 67/20 Skriftlige orienteringssaker.

 • Protokoll fra møte i brukerutvalget Sørlandet sykehus 11.05.20.
 • Protokoll fra årsmøtet i FFO Agder,02.03.20, samt tre styreprotokoller i etterkant av årsmøtet.
 • Mail fra Charlotte Wesenberg, datert 17.06.20. Evaluering av brukerpanelet for Agder, - vedtak i fylkestinget 16.06.20. Jf. sak 61/20. 
 • Melding om reduksjon i husleie på kr 7500,- datert 05.06.20 Jf. sak 64/20.
 • Mottatt mail fra Ann-Irene Dæhlin, datert 15.06.20, med utskrift fra sentralstyrets protokoll fra 04.06.20, sak 171. Oppnevning av Astrid Hopland Svendsen med Helge Pedersen som personlig vara til Knut Johansons legat for blinde.
 • Invitasjon til inspirasjonssamling 21.10.20 vedr. En by for alle, uke 6 2021. Mail fra Torhild Hokstad, Kristiansand kommune, datert 26.06.20.

Vedtak: Styret mener ikke at vårt engasjement i

planlegging og gjennomføring av årets Uke 6, gav tilstrekkelig uttelling og inspirasjon til ny innsats. Framtidig deltagelse, og i hvilken form, kan man eventuelt komme tilbake til.

For øvrig tas alt til orienteering

 

Sak 68/20 Muntlige orienteringssaker.

 • Samarbeidsmøte med Aust-Agder 12.06.20. Jf. punktvis oppsummering i mail datert 05.08.20.
 • Møte vedr. TT 10.08. Orientering ved Charlotte     Møtet med Ingebjørg Gotskesen, som er leder av Fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, ble utsatt til 11.08.  De som deltok i møtet var for øvrig

Charlotte Wesenberg, Sigrun A. Storaker og Astrid H. Svendsen.    

Gotskesen fikk en grundig gjennomgang av TT-ordningen slik den fungerer pt i gamle Vest-Agder og hva eventuell overgang til Kredittkort-basert ordning kan komme til å bety i praksis. Hun ble også gjort kjent med våre bekymringer vedr. «frislipp» av taxinæringen i forhold til trygghet og forutsigbarhet for våre brukere.

Charlotte Wesenberg formulerte informasjonen, synspunktene og bekymringene som ble formidlet i møtet, i mail til Gotskesen som ble sendt fra kontoret.

 • Møte vedr. henvisning til synsrehabilitering 17.08. Astrid H. Svendsen orienterer.

Dette møtet er kommet istand etter samarbeidsmøtet vi hadde med Aust-Agder fylkeslag 12.06.20. Åshild Bruun-Gundersen, som sitter i Stortingets helsekomite, er invitert til møtet av daglig leder Aust-Agder. Da vår daglig leder for lang tid tilbake hadde booket viktig avtale ved kontoret, deltar Charlotte Wesenberg i møtet sammen med Astrid H. Svendsen fra vårt fylkeslag. Hensikten med møtet er å legge opp en felles strategi for å få til rutiner og god praksis som sikrer at alle som trenger og ønsker det, får tilbud om videre oppfølging etter diagnostisering av alvorlig øyesykdom eller tilstand som reduserer synsevnen betydelig.

 • Oppdatering av synskontakttjenesten i Flekkefjord. Melding fra Kim Erik Mygland.

Clarens Waage sjekker navn på ny synskonsulent slik at daglig leder kan oppdatere listen på hjemmesiden vår.

 

Sak 69/20 Årshjul 20/21. Møter, turer og arrangementer.

 • Oppdatering av årshjul for 2020 og planlegging av årshjul for 2021. Årsmøtehelg 2021 blir 23.04 - 25.04.

Enighet om å benytte Scandic hotell Sørlandet. Daglig leder bestiller.

Turer i 2021 og 2022.

Styret går inn for å planlegge tur til Kirkenes i21 og Island i 22. Begge turene i tidsrommet august/september.

 • Møter og arrangement andre halvår 2020.

Årsmøte Kristiansand og omegn lokallag 19. aug.

Årsmøte Lister lokallag 28. aug.

Årsmøte Mandal lokallag 10. sept.

Tur til Lista 30. aug.

Tur til Hirtshals 2. - 3. sept.

Det ble en del meningsutveksling omkring hvorvidt dette arrangementet skal avlyses eller gå som planlagt. Bente Brottveit mente at vi bør avlyse pga nye råd fra FHI. De øvrige gikk inn for å se det an, da vi ikke vil få refundert kostnadene. Noen har valgt å trekke seg av helsemessige årsaker, og styret presiserer at alles valg respekteres fullt ut.

Aktivitetshelg i Dyreparken for barn og unge 4. - 6. sept. i regi av BUA. Daglig leder er medvirkende i opplegget, og vil være tilstede hele helgen.

Styremøte 10.09. kl 1300-1700 i Kjøpmansgården, Mandal.

Herremøte 17. sept.

Tilgjengelighetskurs 1 og 2 på Hurdal 18. - 20. sept.

Medlemsmøte Kristiansand og omegn lokallag 23.09.

Samling for daglig ledere og fylkesledere på Hurdal 24.09 - 27.09.

Kaffeprat Lister lokallag 28.09.

Verdens synsdag/synskafe i Mandal 8. okt.

Medlemsmøte Mandal lokallag 08.10.

Styreseminar 9. og 10. okt.

Medlemsmøte Kristiansand og omegn lokallag 21.10.

Kaffeprat Lister lokallag 26.10.

Tur til Fuglesangsenteret 29.10. - 01.11.

Invitasjon er på vei ut.

Egenandel vedtas enstemmig til kr 2000

påmelding og innbetaling av depositum på kr 1000 inne 27. august.

Julemesse i regi av Strikkeklubben 11.11.

Styremøte 12.11. kl 1400-1800

Høstmøte/årsmøte helgen 20. - 22. nov. på Rosfjord strandhotell, Lyngdal.

Julemøte Kristiansand og omegn lokallag 25. nov.

Kaffeprat Lister lokallag 30.11.

Julegilde Mandal lokallag 3. des.

Juleavslutning fylkeslaget med besøk av rehab.kons. Ove Ronny Leganger 15. des.

I tillegg kommer de ukentlige tirsdagstreffene på kontoret i Kristiansand.

 

Sak 70/20 Regnskapstjenester. Innsendt sak fra Charlotte

Wesenberg. Mail datert 24.07.20.

Følgende spørsmål ønskes diskutert:

Hvor mye betaler vi for regnskapsføring?

-hva ligger av tjenester i beløpet

-hva utføres

-hvilket ansvar har regnskapsfører

 

Mye ved dagens system virker tungvint og gammeldags, slik styret ser det. Vi stiller også

spørsmål ved anvisningsrutinene som baseres kun på tillit  når den som anviser er blind. Styret er for øvrig

selvsagt innforstått med sitt ansvar i forhold til vedtatte budsjetter.

Vedtak: Styret ber Charlotte Wesenberg formulere en mer

Utfyllende tekst til saken som sendes styret til uttalelse før saken sendes sentralstyret til behandling.

 

Sak 71/20 Utleie av fylkeslagets lokaler. Innsendt sak

fra Charlotte Wesenberg.

Forslag til retningslinjer og rutiner gjennomgås av

Charlotte Wesenberg som er villig til å lage en perm med nødvendig informasjon.

Vedtak: Styret går enstemmig inn for at våre lokaler kan

leies ut til foreninger og lag som vi selv er involvert i, og ber Charlotte Wesenberg lage en perm med informasjon om lokalet og bruk av utstyr som f. eks. kaffetrakter og oppvaskmaskin.

Den som leier, faktureres for kr 500.

 

Sak 72/20 Samarbeid lokallag-fylkeslag. Innsendt sak

fra Astrid Hopland Svendsen. Mail datert 06.08.20.

Følgende punkter og formulering ble enstemmig vedtatt:

Samarbeid lokallag-fylkeslag.

 • Årlig samarbeidsmøte

Ordningen med et årlig samarbeidsmøte mellom styrene i våre tre lokallag, fylkeslagsstyret og daglig leder opprettholdes.

Møtet bør avholdes i løpet av første kvartal, og ledes av den som til enhver tid, er kontaktperson mellom fylkesstyret og lokallagsstyrene. Vedkommende er også ansvarlig for å sette opp saksliste og sørge for at innkalling til møte blir sendt ut i god tid. Møtet må også velge referent.

 • Oppgave

Samarbeidsmøtets primæroppgave er å komme med ideer til og ønsker om felles arrangementer/aktiviteter for medlemmer fra alle tre lokallag, og på den måten prøve å ivareta alles interesser og behov.

 • Gjennomføring

Når møtet bestemmer at et arrangement skal gjennomføres, oppnevnes en representant som, sammen med kontaktperson og daglig leder, får i oppgave å planlegge, organisere og gjennomføre opplegget.

 • Økonomi

Alle inn- og utbetalinger i forbindelse med et arrangement skjer via fylkeskontoret.

De enkelte lokallag står fritt til å sponse medlemmer eller bidra økonomisk til fylkeslaget i forhold til sine budsjetter.

 

Sak 73/20 Støttemedlemmer, ildsjeler, assistenter på våre

arrangementer. Ledsagerpool. Senterverter.

Medlemskontaktordningen.

Hvordan jobber vi med dette framover?

Daglig leder har tanker og planer for å engasjere støttemedlemmer mer aktivt ved f. eks. å tilby dem kurs i

ledsagerteknikk.

Hun mener også at ildsjeler bør kunne gis honorar for sitt arbeid der tiltaket registreres som studietimer.

Viktig med tilbakemelding og takk til de som har ringt

regelmessig til medlemmer, spesielt i perioden etter nedstenging av samfunnet i mars.

Usikkerheten omkring smittesituasjonen gjør det utfordrende å jobbe målrettet mht å skaffe senterverter og frivillige til ledsagertjenester.

Behovet for assistenter og valg av disse, vurderes i forbindelse med hvert arrangement.

Det jobbes kontinuerlig med å få medlemskontaktordningen på plass.

 

Sak 74/20 Ambassadøroppdrag. Markedsføring av tjenesten.

Oppdrag Kristiansand Øst Rotary klubb 30.09. Charlotte Wesenberg og Astrid H. Svendsen stiller.

Markedsføring av tjenesten kan skje via vår Facebook- og internettside. Det bør også jobbes systematisk med å kontakte foreninger, lag og skoler direkte.

 

Eventuelt

 • Partnership of proposal in active citizens fundproject. Henvendelse fra Society of the blind i Latvia, datert 10.08.20

Orientering v/Charlotte Wesenberg som gav en oppsummering av tidligere samarbeidsprosjekt med Latvia som Vest-Agder fylkeslag har vært involvert i fra 2014. Det har dreid seg om kunnskapsformidling vedr. etablering av sansehager og universell utforming generelt i samfunnet.

Henvendelsen nå gjelder kunnskapsformidling om hvordan legge til rette for at funksjonshemmede kan delta i demokratiske prosesser på egne premisser.

Det er invitert til digital konferanse i november i år.

Styret ber Charlotte Wesenberg og Aase Birkeland formulere et svar med noen spørsmål vedr. henvendelsen før vi bestemmer oss om vi har kapasitet og mulighet til å engasjere oss på ny.

 • Eventuell deltidsstilling ved kontoret. Mail til styret, datert 10.08.20 fra Astrid Hopland Svendsen.

Innholdet i mailen ble gjennomgått og debattert. Styrets medlemmer oppfordres til å komme med tanker og innspill før vi eventuelt melder saken til sentralstyret.

Er en prosjektstilling med støtte fra BUFDIR eller NAV e mulighet?

 • Svakt volum på lydsignalene i lyskryss. Sak meldt av Aase Birkeland.

Enighet i styret om at det kan være vanskelig å høre signalene når det er mye trafikkstøy.

Aase Birkeland formulerer en tekst om problemstillingen som sendes via kontoret til veimyndighetene i stat, fylke og kommune.

 

Astrid Hopland Svendsen, refrent.