Protokoll 8 fra styremøte i Vest-Agder fylkeslag 17.06.21

Vest-Agder fylkeslag av Norges Blindeforbund Protokoll nr 8/21. Styremøte 17.06.21. Tid og sted: 1300-1630, Gyldenløvesgate 5, 4. etg, Kristiansand og via den digitale plattformen Zoom. Disse var innkalt: Helge Pedersen, leder. Astrid Hopland Svendsen, nestleder. Charlotte Wesenberg, styremedlem. Ernst Hammerstrøm, styremedlem. Cathrine Ahlsen, styremedlem. Bente Brottveit, 1. varamedlem. Tone Skeie Olsen, 2. varamedlem. Fra adm. Sigrun Arnardottir Storaker, daglig leder. Cathrine Ahlsen,Bente Brottveit og Sigrun A. Storaker deltok via Zoom.

Nyhetssak fra 25. juni 2021

Saksliste:

Sak 86/21 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 87/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 06.05.21.

Sak 88/21 Økonomisk status. Regnskapsrapport.

Sak 89/21 Søknader og prosjekter.Økonomisk garanti i forbindelse med søknader.

Sak 90/21 Daglig leder orienterer.

Sak 91/21 Årshjul.

Sak 92/21 TT-saken. Jf. sak 79/21, protokoll nr 7/21.

Sak 93/21 Samarbeidsmøte med Aust-Agder fylkeslag. Jf. sak 80/21, protokoll nr 7/21.

Sak 94/21 Sommeravslutning 19. juni. Jf. sak 77/21, protokoll nr 7/21.

Sak 95/21 Styreseminar 27. - 28.08.

Sak 96/21 Kirkenes-tur 02. -06.09. 2021.. Jf. sak 81/21, protokoll nr 7/21.

Sak 97/21 Skriftlige orienteringssaker.

Sak 98/21 Muntlige orienteringssaker.

Sak 99/21 LIM-prisen 2021.

Innspill til eventuelle kandidater.

Sak 100/21 Senterutvalg, mandat. Jf. sak 77/21, protokoll nr 7/21.

Eventuelt.

 

Leder Helge Pedersen ønsket velkommen til siste styremøte før sommerferien. Det har vært nok et utfordrende halvår som følge av pandemien, men håpet er at oppstart etter sommeren blir med daglig leder tilbake på kontoret og mulighet for fysiske møter og samlinger igjen.

Før behandling av oppsatte saker startet opp, bad Charlotte wesenberg og Astrid H. Svendsen om ordet. Førstnevnte ønsket å presisere betydningen av å delta i debatten omkring styresakene. Viktig at alle kommer fram med sine meninger. Enighet bringer oss sammen, uenighet bringer oss framover, avsluttet Wesenberg.

Svendsen ønsket å understreke prinsippet om at spørsmål og kommentarer på styrets epostliste, skal besvares /kommenteres her og ikke bare til aktuelle persons epost. Dette gjelder også merknader til protokollene som er ute på omsending før godkjennelse.

 

Sak 86/21 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Vedtak: Godkjent

 

Sak 87/21 Godkjenning av protokoll fra styremøte 06.05.21.

Vedtak: Godkjent ved omsending.

 

Sak 88/21 Økonomisk status. Regnskapsrapport.

Mottatt regnskapsrapport med kommentarer pr 31.03.21 og 30.04.21. samt kontooversikt for mai 2021.

Fylkeslagets likviditet er god med i overkant av en million på konto p.t.

Daglig leder gav en oversikt over hva korrekt innrapportering av studietimer betyr av midler fra Funkis til fylkeslaget.. Eksempelvis innbragte seminaret i forbindelse med årsmøtet kr

20 876,-.

Det er mulig å få refusjon for ledsagere i forbindelse med arrangement. Derfor viktig å definere roller i forkant. Styret ønsker også informasjon fra daglig leder om det er rom for alternative måter å bruke slike midler på.

Leder Helge Pedersen tok opp spørsmålet om å plassere noe av fylkeslagets kapital i fond som gir renteavkastning.

Vedtak: Styret ønsker mer fakta om betingelser og konsekvenser ved en eventuell omplassering av kapital før noen avgjørelse tas. Daglig leder og styreleder får i oppdrag å innhente nødvendige opplysninger til neste styremøte.

 

Sak 89/21 Søknader og prosjekter.

Økonomisk garanti i forbindelse med søknader. I noen tilfeller krever søknadsmottaker at søker garanterer for 25% av søknadssummen.

Orientering v/Charlotte Wesenberg.

Styret har ingen innvendinger mot at slik garanti stilles da dette ikke innebærer noen økonomisk risiko.

*Søknad sendt Agder fylkeskommune om midler til prosjektet «Fra isolasjon til sosialisering». Prosjektet forutsetter engasjement av en medlemsmotivator som kan bidra til revitalisering av virksomhet og aktiviteter etter pandemien, tiltak som kan stimulere folk til å delta igjen.

*Daglig leder rapporterer at ubrukte midler til fotoprosjektet «Min verden er din verden» i 2019, kr 19.113,-, må returneres.

*Kr 30.000,- er innvilget fra Stiftelsen Dam til nytt fiskeprosjekt, «Ut på tur med fiskeskøyta». Jf. sak 52/21, protokoll nr 4/21. 

Daglig leder og Arne Gitmark er prosjektansvarlige. Det legges opp til to fisketurer, den første blir 14.08.21. Invitasjon sendes ut før daglig leder går i ferie.

*Søknad til legatet Hjelp til selvhjelp om å få omdisponere kr 40.000,- til Kirkenes-turen i stedet for tur til Fuglesangsenteret, er innvilget. Jf. sak 06/21, protokoll nr 1/21.

 

Sak 90/21 Daglig leder orienterer.

*Sak vedr. endring av navn på fylkeslaget, vedtatt på fylkeslagets årsmøte 24.04.21, er sendt til sentralstyret.

*Forslag vedr. brukerrepresentant Sørlandet sykehus, er formidlet.

*Vært i kontakt med DNT sør mtp samarbeid.

Ernst Hammerstrøm fortalte om et godt fungerende samarbeid mellom turistforeningen og Rogaland fylkeslag. Han har deltatt på flere av deres turer. Hammerstrøm blir med daglig leder på et planlagt møte med DNT Sør i august.

*Mottatt tilbud fra Rosfjord strandhotell, helgen 19. - 21.11.21.

Vedtak: Styret aksepterer, og ber daglig leder reservere for høstmøtehelgen.

*Synskafe 14.10.21. Lokale i Lyngdal kulturhus, 1. etg. med trinnfri tilgang, er reservert. Specsavers har bekreftet at de stiller.

Daglig leder sammen med Anne Grete Heim er ansvarlige for opplegget.

*Stort oppslag i Fædrelandsvennens magasin 12.06.21, om Johanne Ausel og hennes førerhund.

*Det arbeides med kartlegging av familier med synshemmede barn og unge i vårt fylkeslags område.

*Medlemsstatus: 243 pr 16.06.21. 13 utmeldt siden forrige styremøte.

Antall støttemedlemmer: 40.

Faste givere: 1253 p.t.

 

Sak 91/21 Årshjul.

Oppdatert årshjul sendes ut på styrelista etter at siste arrangement før sommeren er avviklet.

Viktig at alle i styret noterer datoene i sin personlige kalender.

 

Sak 92/21 TT-saken. Jf. sak 79/21, protokoll nr 7/21.

Charlotte Wesenberg har oppsummert utviklingen i TT-saken i mail til styret 03.06.21.

Det har vært kontakt med politikere på alle nivå, fra TT-utvalg via samferdselsutvalg/fylkesting til Agder-benken. Budskapet vårt har hele tiden vært «Ett Agder, en TT-ordning».

Fylkestinget har foreløpig utsatt behandling av foreslått nytt reglement og ordning som i praksis ville bety rasering av TT-tilbudet i gamle Vest-Agder dersom den blir vedtatt.

Håpet er at våre Stortingspolitikere støtter en påplussing på 19 millioner i revidert nasjonalbudsjett slik at hele Agder blir med i nasjonal TT-ordning.

Vedtak: Styret takket for god orientering, og gav sin fulle tilslutning til arbeidet som er gjort.

 

Sak 93/21 Samarbeidsmøte med Aust-Agder fylkeslag. Jf. sak 80/21, protokoll nr 7/21.

Vi har mottatt reaksjon fra Aust-Agder fylkeslag på at det ble avholdt møte med Agder-benken, jf. sak 92/21 i denne protokollen, uten representasjon fra deres side. Astrid Hopland Svendsen orienterte om kommunikasjonen som har pågått i etterkant, og at hun som nestleder og involvert i saken, har beklaget at samarbeidsklima mellom våre to fylkeslag har lidd under dette.

Aust-Agder fylkeslag avlyser planlagt samarbeidsmøte 23.06.21, og foreslår istedet et digitalt møte etter sommeren der kun ledere, nestledere og daglig ledere deltar.

Det presiseres imidlertid fra deres side at samarbeidet om tilbud til barn og unge fortsetter som før, noe vi selvsagt er svært glade for.

Vedtak: Styret tar orienteringen og forslag om møteform og -tidspunkt til etterretning.

 

Sak 94/21 Sommeravslutning 19. juni. Jf. sak 77/21, protokoll nr 7/21.

Orientering v/daglig leder og Ernst Hammerstrøm, som er ansvarlige for arrangementet.

Pga gjeldende smittevernregler måtte man planlegge et utendørsarrangement, og valget falt på Kafe Generalen i Ravnedalen. Interessen har vært svært stor, og 50 er påmeldt. Ekstra hyggelig er det at familier med synshemmede barn/unge ønsker å delta.

Det legges opp til sosial hygge med god mat i naturskjønne omgivelser.

 

Sak 95/21 Styreseminar 27. - 28.08.

Organisasjonsskolen er planlagt som tema med deltagelse fra NBf sentralt. Foreløpig usikkert om opplegget er klart for oss til aktuell dato. I så fall utsettes tema til en annen anledning, og landsmøtesaker settes opp som alternativ.

Vedtak: Daglig leder reserverer møterom, bespisning og overnatting på Clarion Ernst hotell, Kristiansand..

 

Sak 96/21 Kirkenes-tur 02. -06.09. 2021.. Jf. sak 81/21, protokoll nr 7/21.

Orientering v/daglig leder.

Styret er svært glad for å ha mottatt kr 40.000,- fra legatet Hjelp til selvhjelp til dette turprosjektet. Jf. sak 89/21 i denne protokollen.

Program for tuen er sendt ut til de 27 påmeldte som har mange spennende og interessante opplevelser i vente..

 

Sak 97/21 Skriftlige orienteringssaker.

*Plan for sosiale medier, synshemmedes aksjonsuke 2021. Mail datert 26.05.21  fra Kjersti Daviknes. Videresendt til styret fra Helge Pedersen.

*Mail datert 29.05.21 fra Funkis Sør med invitasjon til kurs i styrearbeid og konfliktløsing, henholdsvis 25. - 26.09. og 23. - 24.10.

*Mottatt protokoll fra årsmøte i NBfU region sør 26.04.21. 

*Mail datert 31.05.21 fra Rune Bang, koordinator administrasjon NBf, med valgnemndas innstilling.

*Mail datert 01.06.21 fra Espen Pedersen, NBFs trykkeri, med info til punktlesere om tilbudet omkonvertering av privat tekst materiale til punkt.

*Mail datert 28.05.21 fra Helga Sandnes, Visit Lindesnes vedr. reiseliv - utvikling av destinasjon. Det ønskes innspill til hva som kan gjøres for at synshemmede skal ha mer glede og utbytte av oppholdet på destinasjonen.

*Mail datert 02.06.21 fra Charlotte Wesenberg med flere innspill til ovenstående forespørsel.

*Protokoll fra styremøte i Kristiansand og omegn lokallag 27.05.21.

*Protokoll fra styremøte i Mandal lokallag 27.05.21 og 03.06.21.

*Årsmøteprotokoll og årsmelding fra Mandal lokallag mottatt i mail datert 09.06.21.

*Protokoll fra møte i brukerutvalget, Sørlandet sykehus, 07.06.21.

*Mail fra FFO Agder 16.06.21 vedr. høring frivillighetsstrategi for Agder 2022-2030.

Vedtak: Alt tatt til orientering.

 

Sak 98/21 Muntlige orienteringssaker.

Astrid H. Svendsen orienterte om følgende tre saker fra brukerutvalget ved Sørlandet sykehus:

*»Blind pasient på sykehus», jf. sak 84/21, protokoll nr 7/21. Dokumentet vårt skal implementeres i en kommende kompetanseportal for sykepleiere som dermed må dokumentere at de har lest og forstått innholdet.

*Handicap- parkering ved sykehuset i Kristiansand.Brukerutvalget, SSHF, har sendt en uttalelse vedr. plassering av disse til teknisk direktør  ved sykehuset.

*Felles poliklinikkluke ved sykehuset i Kristiansand. Innspill fra Charlotte Wesenberg vedr. universell utforming av felles poliklinikk-luke er formidlet til brukerutvalgets representant i prosjektet. 

Charlotte Wesenberg orienterte om følgende saker:

*Hun holdt innlegg i Fylkestinget, 16.06.21, om brukermedvirkning, teori og praksis.

*Kort referat fra møte i NAV brukerutvalg, og nevnte spesielt en sak om respektløs behandling av en person i en sårbar situasjon. Brukerutvalget er også opptatt av tydelig og klart språk i vedtak som ikke skal kunne misforstås..

Innspill vedr. synshemmede og utdanning/arbeid. ble etterlyst.

Bekymring vedr. hjemmekontor og taushetsplikt ble også tatt opp i møtet.

*Stilling som NAV-ombud er nylig opprettet i Agder. 

Wesenberg orienterte også om at hun er oppnevnt av FFO Agder til Hjelpemiddelsentralens brukerutvalg. Jf. sak 30/21, protokoll nr 2/21.

Styret ser det som svært verdifullt at vi på denne måten får med kompetanse på synstekniske hjelpemidler i dette utvalget.

 

Sak 99/21 LIM-prisen 2021.

Innspill til eventuelle kandidater.

Orientering v/Charlotte Wesenberg, som sitter i juryen.

Her kan det søkes for personer eller virksomheter som arbeider med målsetting om likestilling, inkludering og mangfold i samfunnet.

Kafe smartbrett i Lindesnes ble diskutert som et alternativt innspill. Leder Helge Pedersen meldte seg inhabil i denne diskusjonen.

Vedtak: Styret er enig i at Kafe smartbrett ville være et relevant innspill, men pga pandemien har man ikke ennå kommet igang med prosjektet fullt ut. Styret vil derfor vente et år med eventuell innsending av  søknad for å ha resultater å underbygge søknaden med.

 

Sak 100/21 Senterutvalg, mandat. Jf. sak 77/21, protokoll nr 7/21.

Senterutvalg - mandat -

På fylkeslagets styremøte 06.05.21 ble det vedtatt å at vi skal ha et senterutvalg, og Tone skeie Olsen ble oppnevnt som leder av utvalget. Jf. sak 76/21.

Hun får i oppdrag å komme med forslag på utvalgsmedlemmer til neste styremøte.

Følgende mandat ble godkjent av et enstemmig styre:

Senterutvalget bør ha minst tre medlemmer, og utvalgsleder forespør og foreslår kandidater.

Utvalgets medlemmer oppnevnes formelt av fylkesstyret.

 

Utvalgsleder rapporterer til og er ansvarlig overfor fylkesstyret. og daglig leder

 

Senterutvalget skal disponere en nøkkel som utvalgsleder er ansvarlig for.

 

Oppgaver:

Utvalget har sammen med daglig leder følgende oppgaver:

*Sørge for at senteret er et trivelig sted å komme til for medlemmer og andre interesserte.

*Drifte tirsdagstreffene, sette opp vaktlister.

*Lage en kontaktliste over støttemedlemmer og andre som kan tilby ledsagertjenester.

 

Økonomi:

Det skal legges til rette for at utvalgets medlemmer slipper å legge ut for nødvendige innkjøp ved bl. a. anskaffelse av Kiwi-kort. Fylkeslaget har allerede avtale med Gustav Pedersen om fakturering.

Daglig leder holdes løpende orientert om bestilling/innkjøp av varer og tjenester.

 

Eventuelt.

Tirsdagstreff på medlemssenteret i Gyldenløvesgate 5. Dersom den positive utviklingen mht smittesituasjonen vedvarer, planlegges oppstart med tirsdagstreff 10. august., kl 1100-1300.

 

Astrid Hopland Svendsen, refr.