Protokoll 9 fra styremøte i Vest-Agder fylkeslag

09.10.-10,10,2020 kl. 10:00-12:30 fredag i Gyldenløves gate 5, 4. etg., og lørdag 10:00-12:00 på Thon hotell Parken, Kirkegata 15. Styreseminar fredag kl 15:00-19:00, Thon hotell Parken, Kirkegata 15. (se eget referat i denne protokollen under signaturen)

Nyhetssak fra 06. november 2020

Til stede:

Leder:                  Helge Pedersen

Nestleder:             Astrid Hopland Svendsen

Styremedlem:        Charlotte Wesenberg           

Styremedlem:        Aase Birkeland

1. varamedlem: Clarens Waage – (møter med stemmerett pga. forfall)

 

Meldt forfall: Kim Erik Mygland, styremedlem og Bente Brotveit 1. varamedlem. Daglig leder Sigrun A. Storaker måtte også melde forfall i siste liten, både til styremøte og seminar, pga sykdom.

 

Saksliste:

Sak 88/20    Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 89/20    Godkjenning av protokoll fra styremøte 10.09.20

Sak 90/20    Økonomisk status. Regnskapsrapport. Søknader.

Sak 91/20    Daglig leder orienterer

Sak 92/20    Årshjul 2020/21.

Sak 93/20    Årsmøte/høstmøte 20. - 22.11.2020

A) Regnskap 2019. (Årsmøtet)

B) Justert budsjett for 2020 (årsmøtet) og forslag til budsjett for 2021 (høstmøtet).

C) Saker fra styret til fylkeslagets årsmøte 2020. Jf. sak 35/20 fra styremøte 01.04.20.

D) Forslag fra styret til høstmøtet vedr. vedtektsendringer. Jf. sak 84/20 fra styremøte 10.09.20.

E) Årsmelding 2019. (Årsmøtet)

F) Forslag til handlingsplan for 2021. (Høstmøtet)

G) Innkalling og program for helgen

Sak 94/20    Skriftlige orienteringssaker

Sak 95/20    Muntlige orienteringssaker.

Sak 96/20    TT i Vest-Agder. Jf. sak under Eventuelt fra styremøte 07.05.20.

Sak 97/20    Vervekampanje. Innsendt sak fra Charlotte Wesenberg.

Eventuelt

 

 

Sak 88/20    Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjent.

 

Sak 89/20    Godkjenning av protokoll fra styremøte 10.09.20.

Godkjent ved omsending.

 

Sak 90/20    Økonomisk status. Regnskapsrapport. Søknader.

Kontoutskrift for september er mottatt av styret.

Søknader til Dam stiftelsen er sendt om midler til opplæring av pårørende til synshemmede i bruk av smartteknologi, samt til prosjekt «Tøy strikken, øk motorikken».

Det er også sendt søknad til Olav Thon stiftelsen om støtte til aktivitetstur til Eikerapen.

Det må sendes ny søknad til legatet Hjelp til selvhjelp innen 1. des. ´20 om støtte til turen til Fuglesangsenteret, Danmark, som er utsatt til juni 2021.

Mail fra Kristin Kjæret, Interessepol. avd., med orientering om søknad til helsedirektoratet om videreføring/utvidelse av prosjektet I støtet, som inkluderer fylkeslagene Akershus, Sogn og fjordane og Vest-Agder.

 

Sak 91/20    Daglig leder orienterer

Saken utsatt til neste styremøte.

 

Sak 92/20    Årshjul 2020/2021.

Turen til Fuglesangsenteret utsatt til 7. - 10. juni 2021. Daglig leder forhandler med Møll turbuss om pris på transport.

Styresamling med Rogaland og fylkeslagene i Vestland fylke i 2021. Nærmere tidspunkt ikke bestemt.

Årshjulet oppdateres fortløpende av daglig leder.

 

Sak 93/20    Årsmøte/høstmøte 20. - 22.11.2020 på Rosfjord Strandhotell, Lyngdal.

A) Regnskap og revisjonsberetning for 2019 var klar for behandling og godkjenning av årsmøtet i vår. Jf. sak 34/20.

B) Justert budsjett for 2020 og forslag til budsjett for 2021.

Her gjenstår det noe arbeid, og saken utsettes til neste styremøte.

C) Saker fra styret til fylkeslagets årsmøte 2020. Jf. sak 35/20 fra styremøte 01.04.20.

D) Forslag fra styret til høstmøtet vedr. vedtektsendringer. Jf. sak 84/20 fra styremøte 10.09.20.

E) Årsmelding 2019. Jf. sak 34/20.

F) Forslag til handlingsplan for 2021.

Handlingsplanen ble gjennomgått og ferdigstilt fra styret. Den er nå klar for behandling og godkjenning av høstmøtet.

G) Innkalling og program for helgen

Styret vedtok enstemmig å sette egenandel pr person for hele helgen til kr 950,-. Pga Korona-situasjonen må alle som ikke hører sammen, bo i enkeltrom. Derfor samme pris for alle deltagere denne gangen.

Innkalling med foreløpig program må sendes ut til medlemmer og støttemedlemmer i uke 42.

Påmeldingsfrist settes til 1. november, og frist for innsending av saker er samme dato.

 

Sak 94/20    Skriftlige orienteringssaker

 • Protokoll fra møte i brukerutvalget, Sørlandet sykehus, 15.06.20

Tatt til orientering.

 • Mail datert 29.09.20 fra Kristin Kjæret,

Interessepolitisk avd. «Fremtiden er her». Utlysing av engangsmidler fra Kommunal- og

moderniserings Dep. til kommuner som vil satse på kompetanseheving for personer som kan gi opplæring i smartteknologi til synshemmede.

Kan fylkeslaget tenke seg en kommune vi kan samarbeide med og utfordre til å søke om midler? Søknadsfrist 23.10.20.

Styret foreslår Lindesnes kommune med Mandal lokallag v/Paula og Helge Pedersen som

samarbeidspartner.

 • Mail fra Bjørn Roger Trollnes datert 29.09.20. vedr. nettmøter i regi av fylkeslag/lokallag.

Tatt til orientering da ingen nettmøter er avholdt hos oss.

 • Lotterigodkjenning Mandal lokallag. Mail fra Helge Pedersen, datert 16.09.20, med informasjon om at søknad til Lotteri- og stiftelsestilsynet er innvilget.

Styret gratulerer, og tar saken til orientering.

 • Mail datert 28.09.20, fra Silje Solvang, styremedlem NBFU sentralstyre, vedr. oppstart av NBFU Sør. Hva kan Vest-Agder fylkeslag bidra med? Digitalt årsmøte er tidfestet til 27.10.20, 1800-1900.

Charlotte Wesenberg representerer fylkesstyret, og daglig leder oppfordres til å delta.

 • Tilgjengelighetsdagen 15.10.20. Mail fra Stian Innerdal, Interessepol. avd., datert 30.09.20. Årets tema er «Innvendig og utvendig annonsering på kollektivtransport og hurtigbåter.

Tatt til orientering

 • Protokoll fra styremøte i Mandal lokallag 05.10.20.

Tatt til orientering.

 

Sak 95/20    Muntlige orienteringssaker.

 • Nytt fra FFOAgder v/Aase Birkeland.

FFO Agder var 70 år 21.09. Dette ble behørig markert.

 • Samling for fylkesledere og daglig ledere på Hurdal 25.09 - 27.09. V/Helge Pedersen

Leder opplevde dagene på Hurdal som nyttige og konstruktive. Det ble foreslått et tettere samarbeid i form av en årlig samling med fylkeslagsstyrene i Vestland fylke, Rogaland og Vest-Agder.

Eksempler på temaer som ble tatt opp var:

Administrasjon og politikk, rolleforståelse og oppgavefordeling i organisasjonen.

Valgkomiteens arbeid. Håndtering av konflikter.

For øvrig viste han til fyldig oppsummering av samlingen fra Aileen Safi Bjørnstad, datert 01.10.20.

 • Fylkesrådet for funksjonshemmede v/Charlotte Wesenberg

Hun orienterte om følgende temaer:

TT - Se sak 96/20.

«Sykling og trafikksikkerhet for gående.

Likeverdsreformen, - mindre byråkrati for foreldre som trenger vedtak i forhold til

tilrettelegging og hjelpemidler til sine funksjonshemmede barn.

Buss

Dør til dør busser Svipp skal prøves ut i Vågsbygd fra neste måned. Det er en  

bestillingsordning der en ringer å sier når en vil bli hentet hjemme og når en vil returnere. Tilbudet gjelder mellom 10-17. Tilbudet er for pensjonister og uføretrygdede.

 • NAV Kristiansand.

Charlotte Wesenberg sitter i brukerutvalget her, og tar gjerne mot saker som f. eks. kan dreie seg om synshemmede og arbeid.

 • Brukerutvalget ved Sørlandet sykehus/dialogkonferansen v/Astrid H. Svendsen

Årets dialogkonferanse mellom Sørlandet sykehus/brukerutvalget og FFO, SAFO +

Kreftforeningen avholdes mandag 26. oktober kl 1700-2000 på Scandic hotell Sørlandet.

Denne gang blir det en kombinert fysisk og digital konferanse.

Charlotte Wesenberg m/ledsager deltar ved fysisk frammøte.

Det samme gjelder Astrid H. Svendsen som deltar fra brukerutvalget.

Aase Birkeland hadde innspill til en sak om hvor krevende det kan oppleves å være

synshemmet pasient.

Charlotte Wesenberg formulerer tekst til saken som må sendes inn på forhånd.

 

Sak 96/20    TT i Vest-Agder. Jf. sak under Eventuelt fra styremøte 07.05.20.

Mail fra Charlotte Wesenberg datert 21.09.20 med orientering om hva fylkesrådet for funksjonshemmede har foretatt seg mht TT i Vest-Agder.

Forespørsel om å bli med i nasjonal ordning ble sendt til departementet i juni, uten at dette har resultert i en felles ordning for Agder. Inntil videre fortsetter Vest-Agder med sin nåværende ordning.

Arbeidsgruppa i rådet følger opp saken og jobber med framtidige løsninger.

 

Sak 97/20 Vervekampanje

Innsendt sak fra Charlotte Wesenberg, mail datert 30.09.20

Støttemedlemmer er en ressurs for fylkeslaget. Derfor støtter styret Charlotte Wesenbergs forslag om en intensivert vervekampanje innenfor et gitt tidsrom, og med premiering av innsatsen fra den enkelte verver.

 

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Verveperiode fra høstmøtet 2020 til årsmøtet 2021.

Flaks-/griseflakslodd for kr 50,- pr støttemedlem som verves.

Den som har vervet flest støttemedlemmer i perioden, premieres med en lue fra Icare.

Informasjon om, og startskudd for kampanjen på høstmøtet.

 

Astrid Hopland Svendsen, refr.

 

Seminar 9. Oktober for styret i Vest-Agder fylkeslag Av Norges Blindeforbund

 

Seminaret skulle ta for seg organisasjonen, styrets ansvar, roller og hvordan en jobber med saker.

Det var lagt opp med innledning som ble fulgt opp av diskusjon og en oppgave.

Deltakerne hadde også fått en individuell oppgave som skulle presenteres på seminaret.

 

Charlotte Wesenberg, refr.