Protokoll fra styremøte Vest-Agder fylkeslag

Norges Blindeforbund – Vest-Agder fylkeslag Protokoll fra styremøte Nr. 8/15 15. desember 2015 Møtetid: Kl. 12.00

Nyhetssak fra 09. februar 2016

Sted: Skippergata 21, 2. etasje

Tilstede: Leder Charlotte Wesenberg, nestleder Gunhild Slettedal, Elin Tjomsland, Clarens Waage, Bjarne Blåka, Aase Birkeland, Astrid Hopland Svendsen og daglig leder Gerd Jacobsen

Saksliste:

Sak 87/15 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Sak 88/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte    20. november 2015

Sak 89/15 Evaluering av høstmøte 2015

Sak 90/15 Tilskudd til Mandal lokallag. 

Sak 91/15 Søknad om støtte

Sak 92/15 Aktiviteter og turer.

Sak 93/15  Møte med Kristiansand lokallag. 

Sak 94/15 Fylkesstyrets leder orienterer.

Sak 95/15 Daglig leder orienterer.

Sak 96/15 Orienteringssaker.

Sak 97/15 Fastsettelse av dato for årsmøte.

Sak 98/15 Møteplan 2016 fram til årsmøte. 

Sak 99/15 Eventuelt/ordet fritt.  

Sak 87/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Sak 88/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 20. november 2015

Vedtak: Protokoll fra styremøte 20. november ble enstemmig godkjent.

Sak 89/15  Evaluering av høstmøte 2015

Vedtak: Fylkesstyret var meget fornøyd med gjennomføringen av høstmøte.  Til neste høstmøte ønsker styret å bli enda mere involvert i gjennomføringen. Som f.eks. i forbindelse med Handlingsplanen, her kan gjerne styremedlemmene fortelle litt om de ulike områdene/temaene.  Som f.eks. erfaringer fra NAV-fylket, rådene, lokallagsarbeids osv.osv.

Sak 90/15 Tilskudd til Mandal lokallag Også i år bidro Kjell Arvid Nilsen med mange gevinster til fylkeslotteriet.  Gevinstene hadde han fått ved å gå rundt i butikker i Mandal.  Vi har tidligere år gitt et tilskudd til lokallaget i Mandal som takk for hjelpen.

Vedtak: Fylkesstyret vedtok enstemmig å gi kr. 5.000,- i tilskudd til Mandal lokallag som takk for arbeidet som Kjell Arvid Nilsen har gjort med å få tak i gevinster til fylkeslotteriet.

Sak 91/15 Søknad om støtte. Fylkeslaget har mottatt en søknad fra Marianne S. Reinsnes, der hun søker om et tilskudd på kr. 3.000,-. Beløpet er egenandelen som Marianne S. Reinsnes må betale i forbindelse med deltakelsen i Ski for light. 

Vedtak: På grunn av den stramme økonomien til fylkeslaget i Vest-Agder kan dessverre ikke fylkesstyret gi noen økonomisk støtte til deltakelsen i Ski for Light.

Sak 92/15 Aktiviteter/ turer og arrangementer.

 • Planlagte kurs for medlemmer.
 • Juleturen i samarbeid med lokallaget
 • Julelunsjen. • Neste års utenlandstur.

Sak 93/15  Møte med Kristiansand Lokallag. I saken møtte Lokallagsleder Ingrid Sundøy, Henny Daugaard, Bente Brottveit, Eva Gjertsen og Svein Roskifte. Møte var et oppklaringsmøte i forbindelse med brev som var sendt til Kristiansand kommune fra Kristiansand lokallag vedr. oppnevning av råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Det kom fram at lokallagslederen hadde sendt dette brevet uten at alle i lokallagsstyret var orientert om dette. Hun hadde sendt brevet etter anmodning fra et medlem og hun hadde gjort det i den tro at dette var riktig tjenestevei. Fylkesstyret ba om å få en kopi av det brevet som ble sendt.

Vedtak: Fylkesstyret tar saken opp i neste styremøte.

Sak 94/15 Fylkesstyrets leder orienterer.

 • Spørsmål til utsendte referater.
 • Oppnevning til rådet i Kristiansand kommune.
 • Referat fra landsstyret.
 • Samarbeid med kommuner i Vest-Agder.
 • Fellesstyremøte med Aust-Agder.
 • Førerhundsamling utsettes inntil videre.
 • Referat fra FFO kongressen.
 • Fylkesstyreleder skriver en liten orientering til lokallagene om saksgang. 

Sak 95/15 Daglig leder orienterer.

 • Bruktbutikken.
 • Forslag til nye søknader til ekstrastiftelsen.
 • Fylkeslotteriet.
 • Søknad til Helse Sør-øst.
 • Annonser Agderblikk. 

Sak 96/15 Orienteringssaker

 1. Agderblikk.
 2. Nye medlemmer.  
 3. Fylkesnytt.
 4. Invitasjon til kurs.
 5. Innvilgede tilskudd.
 6. Prosjekter i utlandet.

Sak 97/15  Årsmøte 2016.

Årsmøte blir 23 – 24. april 2016 på Scandic Bystranda hotel, Kristiansand. Fylkesstyret ønsker å invitere Unn Ljøner Hagen med Egil Rasmussen som andre ønske.

Sak 98/15 Møteplan 2016 fram til årsmøte.

Følgende møtedatoer ble satt: Tirsdag 2. februar - kl. 12.00 – Skippergata 21. Tirsdag 8. mars – kl. 12.00 – Skippergata 21. Fredag 22. april – kl. 15.00 – Scandic Bystranda hotel. 

Sak 99/15 Eventuelt / ordet fritt.

Styremedlem Elin Tjomsland orienterte fra NAV Vest-Agder, brukerutvalget.

Gerd Jacobsen

Referent.