Referat styremøte 6 / 2015

Nyhetssak fra 14. desember 2015

Norges Blindeforbund Vest-Agder Protokoll fra  styremøte Nr 6/15 . 3. november 2015 Møtetid: Kl. 12.00 Sted:  Skippergata 21, Kristiansand. 

Tilstede: Leder Charlotte Wesenberg, nestleder Gunhild Slettedal, Elin Tjomsland, Clarens Waage, Bjarne Blåka, Astrid Hopland Svendsen og daglig leder Gerd Jacobsen

Forfall: Aase Birkeland

Saksliste: Sak 63/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 64/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte    1. september 2015 Sak 65/15 Høstmøte 2015 Sak 66/15 Regnskapsrapport pr. 30.09.2015  Sak 67/15 Handlingsplanen 2016 Sak 68/15 Foreløpig budsjett 2016 Sak 69/15 Brukerkontoret på sykehuset.  Sak 70/15 Aktiviteter og turer. Sak 71/15 Fylkesstyrets leder orienterer. Sak 72/15 Daglig leder orienterer. Sak 73/15 Orienteringssaker. Sak 74/15 Neste styremøte. Sak 75/15 Eventuelt/ordet fritt.  

 Sak 63/15  Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Sak 64/15  Godkjenning av protokoll fra      styremøte 1. september 2015 Vedtak: Protokollen fra styremøte 1. september 2015 ble enstemmig godkjent.

Sak 65/15 Høstmøte 2015 Vi gjennomgår programmet for høstmøte samt deltakerliste. Hvilke oppgaver får styrets medlemmer. Hvilke gjester kommer. Vedtak: Styret gjennomgikk mailen fra fylkesleder om forslag til aktuelle programinnslag på høstmøte. Styret bestemte at en del av programmet på høstmøte skulle omhandle synlighet. I forbindelse med behandlingen av handlingsplanen skulle en også flette inn – Blindeforbundet mot 2018.  Her skulle en lage til gruppeoppgaver slik at alle deltakerne fikk være med å diskutere viktige framtids strategier både når det gjelder sentralt og lokalt. Dersom det er tid settes det også opp en post på programmet der en legger opp til gruppesamtaler med fokus på «det å se dårlig». Fylkesstyret ønsker også at NBFu inviteres til høstmøte.

Sak 66/15 Regnskapsrapport pr. 30.09.2015 Daglig leder gjennomgår regnskapsrapporten. Vedtak: Fylkesstyret tok regnskapsrapporten til orientering.

 Sak 67/15 Handlingsplanen 2016 Handlingsplanen ettersendes på fredag. Vedtak: Handlingsplanen ble gjennomgått.  Det fremkom en del merknader blant annet at det må være sidetall. Merknadene innarbeides i neste utkast som oversendes fylkesstyret pr. mail for godkjenning.

 Sak 68/15 Foreløpig budsjett 2016 Foreløpig budsjett ettersendes på fredag. Vedtak: Utkast til foreløpig budsjett for 2016 var ikke ferdig til styremøte. Utkastet vil bli oversendt fylkesstyret pr. mail. Og vil bli endelig behandlet på styremøte den 20. november.

Sak 69/15 Brukerkontoret på sykehuset. Fylkesleder orienterer nærmere om saken i møte. Fylkesleder orienterte om brevet som var mottatt fra Inger Anne Ilebekk. I brevet ble det reist spørsmål om NBF Vest-Agder ønsker å fortsette å stille med vakter på brukerkontoret ved Sørlandet sykehus, Kristiansand i og med at øyeavdelingen er flyttet til Sørlandet sykehus, Arendal. Vedtak: Fylkesstyret i Vest-Agder vedtok enstemmig å opprettholde sitt engasjement i brukerkontoret ved Sørlandets sykehus Kristiansand under forutsetning av at Inger Anne Ilebekk fortsatt ønsker å være engasjert ved brukerkontoret.  Det tas kontakt med fylkeslaget i Aust-Agder for å høre om de er engasjert i brukerkontoret på Sørlandets sykehus Arendal.

 Sak 70/15 Aktiviteter/ turer og arrangementer. • Planlagte kurs for medlemmer. • Juleturen i samarbeid med lokallaget • Julelunsjen. • Neste års utenlandstur.

Sak 71/15  Fylkesstyrets leder orienterer. • Spørsmål til utsendte referater. • Oppnevning til rådet i Kristiansand kommune. • Landsmøte 2015 • Orienterte fra NAV konferansen i Larvik • Brukerundersøkelsen på NAV • Manglende tilbakemelding på brev vedr. tilrettelegging for synshemmede/blinde på psykiatriske avdelinger. • Møte for brukermedvirkere.

Sak 72/15 Daglig leder orienterer. • Oppslag i pressen • Bruktbutikken. • Forslag til nye søknader til ekstrastiftelsen. • Fylkeslotteriet. • Søknad til Helse Sør-øst. • Annonser Agderblikk. 

 Sak 73/15 Orienteringssaker     1. Agderblikk.     2. Nye medlemmer. 3. Fylkesnytt. 4. Invitasjon til kurs. 5. Innvilgede tilskudd. 6. Prosjekter i utlandet. 7. Oppnevning av brukermedvirkere i kommunale råd.

 Sak 74/15  Neste styremøte.  Neste styremøte er fastsatt til fredag 20. november 2015

Sak 75/15  Eventuelt / ordet fritt.

Protokollen ble godkjent på møte 20. november 2015

Referent

Gerd Jacobsen Daglig leder