Stor interessepolitisk seier for blinde og svaksynte i Vest-Agder.

Nyhetssak fra 13. juni 2017

Like etter at søknadsfristen for å bli med i nasjonal TT-ordning var ute, fremmet fylkesrådmannen forslag om å redusere åpningstiden for TT-kjøring, samt en betydelig økning av egenandeler.

Vår leder Charlotte Wesenberg ble kjent med saken via fylkesrådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne som hun sitter i, og saken fikk stor plass på fylkeslagets styremøte 23. mai.

Vi ble enige om at her måtte alle demokratiske midler tas i bruk, og kampviljen var stor for å få politikerne til å forstå hvordan et slikt vedtak ville forringe våre muligheter til å leve aktive og selvstendige liv. Vi hadde dårlig tid, og brev ble formulert på rekordtid.

Alle aktuelle politikere ble oppringt etter en fordelingsliste. Politikerne gav oss ros for vårt engasjement og tydelige formidling av våre argumenter. Og vi fikk lønn for strevet i form av et enstemmig vedtak i vår favør. Det vil si at TT-ordningen forblir som den er i dag.

Vi gratulerer oss selv, og takker Hovedutvalget for samferdsel, areal og miljø for imøtekommenhet og politisk handlekraft til vår fordel. Styret PS

Her er brevet som ble sendt i sakens anledning:

Vest-Agder fylkeskommune Hovedutvalg for samferdsel areal og miljø v/leder Gisle Meininger Saudland

Politisk sekretariat for hovedutvalget v/Cameron Halvorsen

Kristiansand, 24. mai 2017

Åpningstid og egenandeler for Transporttjenesten for funksjonshemmede Sak for hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 31.05.17

Viser til møteprotokoll for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Vest-Agder, datert 15.05.17. (sak 17/05523-1).

Fylkesrådmannens forslag til vedtak var følgende:

1. Det gjeninnføres åpningstid for TT-tjenesten fra kl. 06.00 til kl. 24.00.

2. Egenandelen for TT-tjenesten økes fra 01.07.17 med 10 % på minstetakst og 15 % på øvrige dagtakster

Protokollen dokumenterer at rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne vil opprettholde TT-tjenesten som den er i dag, hele døgnet (punkt 1). Fylkesrådmannens forslag til punkt 2 ble vedtatt. Protokollen dokumenterer at det ikke er søkt om utvidet statlig TT-ordning (sak 16/09557-3).

Vest-Agder fylkeskommune avsto fra å søke om tilskudd fra nasjonal TT-ordning fordi de mente at Vest-Agders TT-ordning var bedre enn den nasjonale.

Norges Blindeforbund Vest-Agder behandlet saken på møte den 23.05.17. Vi har registrert at fristen for å søke om en nasjonal TT-ordning var oversittet. I stedet ble det lagt frem ovennevnte kostnadsinnskrenking. Dette oppleves som en «dolk i ryggen» og er svært diskriminerende. Ordningen vil hindre brukerne i å leve aktive og meningsfylte liv. Det vil sette store begrensninger, og hindrer funksjonshemmede i å reise tidlig, komme sent hjem/delta i sosiale arrangementer som strekker seg til over midnatt.

Forutsetningen i den nasjonale TT-ordningen er at det skal være en heldøgns-tjeneste med minimum tohundre turer pr. år. Prisen skal være som kollektivtransport. I tillegg til å begrense kjøring skal prisene heves langt over normal prisstigning, til tross for at Vest-Agder har en av de høyeste egenandelene i landet.

En kostnadsbesparelse bør ikke ramme de svakeste gruppene i samfunnet. Norges Blindeforbund Vest-Agder finner forslaget urimelig, og diskriminerende.

Vi ber derfor fylkesrådmannen vurdere saken på nytt, og endre innstilling når saken skal behandles i hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø den 31.05.17.  Om ikke innstillingen blir endret så ber vi hovedutvalget om å gå imot fylkesrådmannens forslag til vedtak, alternativt at saken vedtas utsatt i påvente av konsekvensutredning av et redusert tilbud til brukerne, samt framlegging av dokumentert innsparingsbeløp ved at begrenset ordning gjeninnføres.

Stortingsrepresentantene fra Vest-Agder vil bli kontaktet for å hindre at denne endringen trer i kraft. Vi kommer også til å kontakte medlemmene i Hovedutvalg for samferdsel areal og miljø. Ber om at dette dokumentet blir vedlagt når saken skal behandles den 31.05.17.

Med hilsen på vegne av styret i Norges Blindeforbund Vest-Agder

Charlotte Wesenberg     Gunhild Slettedal          leder (sign)         nestleder (sign)