Styreprotokoll fra juni 2015

Nyhetssak fra 10. januar 2016

Norges Blindeforbund Vest-Agder Protokoll fra styreseminaret. Nr 4/15 . 9. og 10. juni 2015

Møtetid: Kl. 13.00 Sted:  Rosnesveien 3, Mandal.

Tilstede: Leder Charlotte Wesenberg, nestleder Gunhild Slettedal, Elin Tjomsland, Clarens Waage, Bjarne Blåka,Astrid Hopland Svendsen og daglig leder Gerd Jacobsen

Forfall: Aase Birkeland.

Saksliste: Sak 37/15 Godkjenning av innkalling og saksliste. Sak 38/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte    17. april 2015 Sak 39/15 Evaluering av årsmøte 2015 Sak 40/15 Valg til sentrale utvalg.  Sak 41/15 Regnskapsrapport pr. 30.04.2015 Sak 42/15 Medlemskontingent FFO. Sak 43/15 Norges Blindeforbund mot 2018 Sak 44/15 Aktiviteter og turer. Sak 45/15 Fylkesstyrets leder orienterer. Sak 46/15 Daglig leder orienterer. Sak 47/15 Orienteringssaker. Sak 48/15 Neste styremøte. Sak 49/15 Eventuelt/ordet fritt.  

Sak 37/15 Godkjenning av innkalling og saksliste.

 Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Sak 38/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 17. april 2015. Vedtak: Protokollen fra styremøte 17. april ble enstemmig godkjent.

 Sak 39/15 Evaluering av årsmøte 2015. Selv om det er en god måned siden årsmøte, synes jeg det er viktig at vi tar en kort evaluering av møte. Styrets evaluering: Årsmøte ble etter styrets mening vel gjennomført. Både det Faglige og det sosiale var en positiv opplevelse. 

 Sak 40/15 Valg til sentrale utvalg. Helge Pedersen trakk sitt kandidatur til sentralstyre. Daglig leder gir en kort orientering om årsaken. Vedtak: Daglig leder orienterte om årsaken til hvorfor Helge Pedersen trakk sitt kandidatur til sentralstyret. Fylkesstyret tok orienteringen til etterretning.

 Sak 41/15 Regnskapsrapport pr. 30.04.2015. Daglig leder gjennomgår regnskapsrapporten. Daglig leder vil også gjennomgå fylkeslagets utfordringer når det gjelder inntektssiden. Daglig leder vil også gjennomgå likviditets utfordringen. Vedtak: Fylkesstyret tok orienteringene til etterretning. Fylkesstyret ba daglig leder sjekke ut om det var uttaksgebyr dersom en overført kapital fra Pareto til Forte fond. Og hvor høyt risiko nivå det var på plasseringen i Forte fond.

Sak 42/15 Medlemskontingent FFO Viser til utsendt mail om saken. Vedtak: Fylkesstyret vedtok enstemmig å rette en henvendelse til FFO om det er anledningen for det enkelte fylkeslag i FFO å fastsette sin egen kontingentsats.

Sak 43/15 Norges Blindeforbund mot 2018. Det orienteres om saken i møte. Vedtak: Fylkesstyret gjennomgikk de ulike dokumentene i forbindelse med saken – Norges Blindeforbund mot 2018.  Konklusjonen fra denne gjennomgangen er at organisasjonen er i utakt på seg sjøl. En ber om at landsstyret utsetter hele saken, og at det utarbeides en samlet strategidokument for innsparingen/omorganiseringen. Fylkesstyret vedtok i tillegg å sende et brev til landets øvrige fylkesstyrer der en tar opp det videre «veivalget» til Norges Blindeforbund. 

Sak 44/15 Aktiviteter/ turer og arrangementer. • Teater • Planlagte kurs for medlemmer. • Sommerturen – avlyst.  • Aktiviteter i lokallagene/fylkeslaget.

Sak 45/15  Fylkesstyrets leder orienterer. • Spørsmål til utsendte referater. • FS. • Møte i tilgjengelighetsutvalget. • Møte i sentralstyret. • Møte i landsstyret.  • Fylkesstyrets leder orienterte om arbeidet med «min journal» ved sykehuset. • Fylkesstyrets leder orienterte om utbyggingen Q42. Fylkesstyrets leder fikk mandat til å ta kontakt med utbygger. • Fylkesstyrets leder orienterte om samarbeidsprosjektet vårt i Riga.

Sak 46/15 Daglig leder orienterer. 1. Prosjekt NAV 2. Stand i forbindelse med å verve grasrotmottakere. 3. Åpen dag. 4. Løvetannavisen. 5. Daglig leder samling mai 2015. 6. Henvisning til Norges Blindeforbund fra øyeleger. 7. Vennemedlemmer av NBF Vest-Agder. 8. Administrasjonsgebyr på tilretteleggingstilskuddet.

Sak 47/15 Orienteringssaker     1. Agderblikk. 2. Nye medlemmer. 3. Fylkesnytt. 4. Invitasjon til kurs. 5. Innvilgede tilskudd. 6. Prosjekter i utlandet.

Sak 48/15  Neste styremøte.  Følgende møteplan for høsten 2015 ble vedtatt: Tirsdag 1. september – kl. 12.00 i Skippergata. Tirsdag 20. oktober – kl. 12.00 i Skippergata. Fredag 20. november – kl. 12.00 – Rosfjord Strandhotell Tirsdag 15. desember – kl. 12.00 i Skippergata.

 Sak 49/15  Eventuelt / ordet fritt. Daglig leder sammen med Fylkesstyrets leder fikk i oppgave å lage en konklusjon vedr. spørreundersøkelsen utsendt av Funkis. Clarens Waage tok opp den utfordringen Norges Blindeforbund står ovenfor.  Her vises det til fylkesstyrets vedtak i sak 43/2015. Der en ble enige om å sende ut et «opprop» til landets øvrige fylkesstyrer.

Gerd Jacobsen Daglig leder/referent.

Protokollen ble godkjent på styremøte 1. september 2015