TT-kjøring under pågående Corona-smitte

Informasjon til våre medlemmer og Blindeforbundet sentralt. Hilsen styret i Vest-Agder fylkeslag. Utdrag av protokoll fra styremøte i Vest-Agder fylkeslag av Norges Blindeforbund, 01.04.20: Sak 39/20 Opphør av tt-kjøring i Flekkefjord og Kvinesdal. Blinde og svaksynte i Flekkefjord og Kvinesdal opplever nå at de ikke får bestille TT- kjøring med taxi. Begrunnelsen er at drosjene kun tar seg av syketransport pga Corona-situasjonen. Styret har sendt brev med bekymringsmelding til Samferdselsavdelingen i fylkeskommunen med kopi til Flekkefjord og Kvinesdal taxi. Vedtak: Svar avventes, og saken følges opp.

Nyhetssak fra 06. april 2020

 

Brevet har følgende ordlyd og ble sendt 30.03.20:

 

Hei. Synshemmede i Kvinesdal og Flekkefjord forteller at de ikke lenger får kjøre TT-turer med taxi. Beskjeden de får når de bestiller tur, er at taxiene nå kun tar seg av sykekjøring. 

For mange blinde og svaksynte er TT et helt nødvendig tilbud for at man skal komme seg fra a til b, og et opphør av dette tilbudet betyr ekstra isolasjon og store begrensninger i muligheten til å leve aktive liv.

Vi er innforstått med at den pågående Coronasmitten medfører sterke restriksjoner i hverdagen for oss alle, men vi tillater oss å spørre om taxinæringen kan avstå fra en tjeneste de har fått konsesjon på gjennom anbud.

Så vidt vi er kjent med, er det heller ikke sendt ut informasjon til aktuelle TT-brukere om stans i tilbudet.

Derfor sendes denne bekymringsmeldingen som vi ber om tilbakemelding på.

 

Vennlig hilsen

Styret i Vest-Agder fylkeslag av Norges Blindeforbund

Helge Pedersen, leder.

 

Mottok følgende svar fra Agder fylkeskommune 03.04.20:

 

TT: Svar på spørsmål om TT-tilbudet er stengt ned på grunn av Koronaviruset

 

Det vises til mail fra Blindeforbundet 30.03.2020 hvor det tas opp spørsmål om TT-tilbudet er stengt ned som følge av Koronavirus-utbruddet. Vi har i den forbindelse også hatt kontakt med vår avtalepart for drosjetransport i området v/ Rune Hallgren Flekkefjord og Omegn drosjesentral. Det virker som om det kan ha oppstått en misforståelse og dette svarbrevet sendes derfor både til Blindeforbundet og avtalepart for transporten.

 

Det er ikke riktig at Agder fylkeskommune har stengt ned TT-tilbudet som følge av Koronavirusutbruddet.

 

Koronavirus-utbruddet innebærer likevel endringer for alle, også TT-brukere:

I forbindelse med Koronavirus-utbruddet er det utarbeidet flere nasjonale råd og retningslinjer som også har betydning for den enkeltes bruk av TT-tilbudet. Det er viktig at den enkelte TTbruker tar ansvar for å følge alle de retningslinjene som er satt for å unngå smittespredning.

 

TT-transport betraktes som en del av kollektivtransporten, og vi vil gjøre oppmerksom på

gjeldende reiseråd og retningslinjer:

 

Ingen med symptomer på luftveisinfeksjon eller mistanke om Korona-smitte skal benytte kollektivtransport, drosje eller kjøre med andre.

 

Reiser innenlands

Unngå reiser som ikke er strengt nødvendig, unngå offentlig transport hvis du kan, og andre steder hvor du lett kommer nær andre.

 

Pasientreiser:

TT-transport skal ikke benyttes til pasientreiser da det skal dekkes gjennom

Pasientreiseordningen. Når det gjelder slike reiser er det gitt egne midlertidige bestemmelser og reiseråd som dere finner på Helsenorge.no og Pasientreiser.no. Kan du kjøre selv, eller bli kjørt til behandling, oppfordrer Pasientreiser deg til å gjøre det.

Ved mistanke om at en pasient er smittet av koronaviruset, eller det er bekreftet smitte, skal ikke pasienten bli kjørt av andre.

Da må pasienten kontakte helsepersonell for veiledning til reisen sin.

 

TT-brukere kan midlertidig dessverre ikke få hjelp som krever direkte kontakt

Som følge av de smittevernregler som nå gjelder, vil TT-brukerne midlertidig dessverre ikke kunne få assistanse som krever berøring. Dette av hensyn til smitte både av brukere og transportører.

 

Kapasitet og prioritering mellom transportoppdrag

Reiseråd er satt både for å forhindre smitte av koronavirus via offentlig og rekvirert transport, men også for å kunne stille tilrettelagt transport til rådighet for de brukerne som trenger dette mest i tiden fremover. TT-brukere kan derfor oppleve at pasientreisetoppdrag vil bli prioritert framfor å kjøre TT-turer.

 

Situasjonen kan endre seg underveis, følg med på informasjon

Agder fylkeskommune har ikke vedtatt egne regler for TT-transporten som følge av Koronavirusutbruddet, og den informasjonen som her er gitt er ikke noe annet enn det som følger direkte av de smitteverntiltak som er gjennomført nasjonalt.

 

Situasjonen er under stadig endring. For å unngå forvirring, må Agder fylkeskommune henvise til nasjonale helsemyndigheters informasjon i denne forbindelse som oppdateres fortløpende. Vi understreker derfor at den informasjonen som er gitt her, er et utdrag av informasjon fra Helsenorge.no per 31.03.2020. Alle innbyggere har ansvar for å holde seg oppdatert til enhver tid om gjeldene retningslinjer.

 

Med hilsen

Mette Kirkhus Johansen

Rådgiver

Strategi og mobilitet

 

Brevet er godkjent elektronisk.

Kopi til: Forvaltning og samfunnssikkerhet /v Petter Hammarstrøm

Strategi og mobilitet /v Ann Sherin Skollevold

Strategi og mobilitet /v Vidar Ose

Strategi og mobilitet /v Tone H. Olsen