Vest-Agder styreprotokoll Nr. 2 - 2017

Nyhetssak fra 10. mai 2017

Norges Blindeforbund Vest-Agder Protokoll fra styremøte Nr 2/17 . 21. februar 2017

Møtetid: Kl. 12.00 – 16.00

Sted:  Østerveien 30 b.

Tilstede: Leder Charlotte Wesenberg, nestleder Gunhild Slettedal, Elin Tjomsland, Clarens Waage, Bjarne Blåka, Aase Birkeland, Astrid Hopland Svendsen og daglig leder Gerd Jacobsen

Saksliste: Sak 16/17 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 17/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte    25. januar 2017

Sak 18/17 Årsregnskapet 2016

Sak 19/17 Årsmeldingen 2016

Sak 20/17 Medlemmer i Vest-Agder.

Sak 21/17 Referat fra felles møte med fylkesstyret og     lokallagene .

Sak 22/17 Kompetanseutvikling for fylkesstyrets      medlemmer og varamedlemmer.

Sak 23/17 Tilgjengelighetspris. 

Sak 24/17 Fylkesleder orienterer

Sak 25/17 Daglig leder orienterer

Sak 26/17 Eventuelt/ordet fritt.

 

Sak 16/17  Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Sak 17/17  Godkjenning av protokoll fra Styremøte den 25. januar 2017.

 Protokollen fra styremøte 25. januar 2017 ble enstemmig godkjent.

Sak 18/17 Årsregnskapet 2016   

Økonomigruppa har gjennomgått  årsregnskapet for 2016, som viser et underskudd på kr. 39.121. Årsregnskapet er nå sendt til revidering. Fylkesstyret må undertegne regnskapet.  

Vedtak: Årsregnskapet 2016 ble enstemmig godkjent under forutsetning av revisors godkjenning.    

Sak 19/17 Årsmelding 2016 Årsmeldingen er sendt ut tidligere på mail, for gjennomlesning og kommentarer.

    Vedtak:     Årsmeldingen ble gjennomgått og det ble     foretatt mange rettinger, redigert       årsmeldingen sendes ut til fylkesstyrets     medlemmer, og saken tas opp på neste     styremøte.

Sak 20/17  Medlemmer i Vest-Agder. 

    Viser til mail med oversikt over medlemmer     pr. kommune.  Her har vi en utfordring.

    Vedtak:     Fylkesstyret tok oversikten over       medlemmer pr. kommune til orientering.     Søgne og Songdalen er første prioritet når     det gjelder satsingsområder nye       medlemmer.  Det er allerede avtalt et      besøk i pensjonistforeningen i Søgne.   Det jobbes videre med å legge opp til besøk     i de indre bygder.     Flere av fylkesstyremedlemmene ønsket å     delta aktivt i denne satsingen.   

Sak 21/17  Referat fra felles møte med       fylkesstyret og     Lokallagene i Vest-Agder.          Gjennomgang av referatet.

    Vedtak:     Referatet fra fellesmøte med fylkesstyret og     Lokallagene ble enstemmig godkjent.

Sak 22/17  Kompetanseutvikling for       fylkesstyrets          medlemmer/varamedlemmer.     Viser til Fylkesnytt nr. 2/17, der leder      Lokalt arbeid Kristin B.T. ber styret      gjennomgå hvilken kompetanse som trengs  å utvikles i 2017, og hvilke sentrale kurs vi     ønsker å sende deltakere på.

    Vedtak:     De aktuelle kursene ble gjennomgått. Det     var usikkerhet på hva forskjeller var på     interessepolitisk grunnkurs og       interessepolitisk verksted. Daglig leder får     oppgaven med å finne ut av dette.     Astrid Hopland Svendsen ønsket å delta på     ambassadørkurset.     Styret ønsket også å delta på kurset –      styrearbeid 14 – 16. august 2017.

Sak 23/17  Tilgjengelighetspris.

    Viser til mail fra fylkesleder.

    Vedtak:     Kriteriene for tildeling av        tilgjengelighetsprisen ble enstemmig      vedtatt.     Det jobbes videre med utforming av prisen.     Det tas kontakt med butikken «den blaa     dør» for å spørre om de har noen ideer til     en pris. 

Sak 24/17  Fylkesstyrets leder orienterer.

    - Referat fra div. møter.            FFO –møte i Larvik .      Konferanse om framtidens        Kristiansand.    

    - Gjennomgang av møteinvitasjoner.     - Referat fra møte i Områdeutvalget 10.     februar 2017.     - 9. mai holder vi kurs for de som er BPA i     + Kristiansand kommune.     

Sak 25/17  Daglig leder orienterer.        Innvilget tilskudd.     Ingen av søknadene er innvilget.

    Nye medlemmer     Rehabiliteringskontaktene har allerede vært     ute på flere oppdrag, så antall medlemmer     holder seg stabilt, selv om det har vært     mange som har meldt seg ut.

    Presseoppslag.     Målet er jo å få et presseoppslag i       måneden, vi hadde jo et flott presseoppslag     på Get Going, planen er å få til et       presseoppslag på Digital kafe. 

    Møte med Agderbenken.     Møte med Agderbenken blir den 27. mars.     Det utarbeides forslag til hva vi ønsker å ta     opp med benken. Dette gjennomgås på     neste styremøte.           Albania:     Vi har nå kontakt med Det Albanske      blindeforbund på mail. Daglig leder      utarbeider en prosjektbeskrivelse som      legges fram for styret til neste styremøte.

Sak 26/17  Eventuelt/ordet fritt.

    Astrid Hopland Svendsen:        Orienterte om sommerturen som går til     Flekkefjord, hvor vi har leid dresiner som vi     skal sykle med på den gamle Flekkefjord     banen.

    Gunhild Slettedal:          Orienterte om omlegging av Helse- og      omsorgsseksjonen i Vennesla kommune.       Forut for omleggingen ble det holdt et      strategimøte, der Gunhild holdt et foredrag     ang.hva som en forventer av forbedringer     sett fra et brukerperspektiv.

Gerd Jacobsen Daglig leder/referent.     

Protokollen ble godkjent i fylkesstyremøte 22. mars 2017