Nyhetsbrev - foreldreutvalget

Her finner du det siste nyhetsbrevet som er sendt ut fra foreldreutvalget i Norges Blindeforbund.

Meld deg på nyhetsbrevet

Juni 2018

Foreldrekurs 2018

Velkommen til foreldrekurs i Norges Blindeforbund

Det er med glede vi inviterer til nytt foreldrekurs i regi av Norges Blindeforbund.
Kurset er for foreldre som har synshemmede barn og for synshemmede foreldre.

Kanskje du klarer å slå nye og gamle kjente i spillet Showdown? Eller lærer noe nytt og nyttig om familie kommunikasjon, uansett hva du kommer for ønsker vi deg velkommen!

Foreldrekurset går av stabelen helgen 23 - 25.november 2018 på Hurdal syn- og mestringssenter:
Målsettinger for kurset er læring, erfaringsutveksling, samt sosialt samvær!

Påmelding
Grunnet den nye personvern loven (GDPR) kan vi ikke motta påmeldingsskjemaet via epost. Påmeldingskjema kan sendes pr post eller over telefonen.
Norges Blindeforbund v/Inger Aanesland, Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.
Telefon: 23 21 50 77

Påmeldingsskjema finnes er vedlagt her.

Programmet finner du her.

Bekreftelse
Vi sender ut bekreftelser seneste 14 dager etter at påmeldingsfristen er utløpt. Påmeldingsfristen er 15. september 2018. Dersom vi må operere med ventelisteplasser vil dette bli meddelt på samme tid. Ønsker man ikke å benytte plassen må dette meddeles umiddelbart.

Kursavgift
Sammen med bekreftelsen på at du/dere har fått plass på kurset, vil du/dere få tilsendt en innbetalingsblankett for kurset. For medlemmer 2400,- kr for dobbeltrom og 1600,- kr for enkeltrom. For ikke medlemmer er prisen for årets foreldrekurs 3000,- kr for dobbeltrom og 2000,- kr for enkeltrom.
Ønsker du / dere å bli medlem av Norges Blindeforbund kan dere ta kontakt med vårt Medlemssenter på tlf: 23 21 50 50 eller sende en e-post til medlem@blindeforbundet.no
Avbud må meldes umiddelbart situasjonen oppstår. Egenandeler vil kun bli refundert ved sykdom som dokumenteres ved legeattest, for den personen legeattesten gjelder for.

Ankomst / avreise:
Kurset starter fredag kl. 12.30, og avsluttes med lunsj søndag. Andre ankomst/avreise - tider må meldes kurskomiteen.

Måltider
Dersom noen av en eller annen grunn ikke skal delta på et eller flere av måltidene må dette meddeles kurskomiteen. Spesielle behov mht mat og måltider er det viktig å fylle ut i påmeldingsskjemaet.

Transport:
• Blindeforbundet dekker reiseutgifter over kr. 1000,- pr. deltaker som er medlem av Norges Blindeforbund
• Blindeforbundet dekker rimeligste reisemåte.
• Drosje og utgifter til parkeringshus refunderes kun i tilfeller hvor dette er avtalt med kurskomiteen på forhånd.
• Alle reiseutgifter må dokumenteres.
• Bruk av egen bil godtgjøres med kr. 4,10,- pr. km.
• De som ikke er medlemmer i Blindeforbundet dekker sine reiseutgifter selv.

Det vil bli satt opp gratis buss mellom Gardermoen og Hurdal, denne går kl. 12.00 fredag. Kostnader til annen transport mellom Gardermoen og Hurdal dekkes ikke. Avgang fra Hurdal på søndag er kl. 13.30. Husk å meld fra om dere skal være med bussen! 

Foreldrekurs
Kurset er beregnet på foreldre/foresatte. Det er derfor ikke anledning til å ta med barn. Unntak fra denne regelen er babyer som ammes.
Informasjon om kurset finnes på våre nettsider www.blindeforbundet.no

Er det noe du lurer på, så kontakt oss:
E-post: inger.aanesland@blindeforbundet.no eller Inger Aanesland på tlf: 23 21 50 77

Velkommen!

Hilsen oss i kurskomiteen
Sissel Sørensen Bye, Lena Gimse, Frida Natland, Ida Martine Trollnes, Inger Aanesland

Pilotkurs i Ipad/Iphone for foreldre til synshemmede barn på Hurdal

Har du behov for opplæring i iphone/ipad for å hjelpe barnet ditt med å mestre hverdagen?

Vi tilbyr pilotkurs for foreldre til barn med nedsatt syn på Hurdal syn- og mestringssenter 19.-22. august.

På kurset vil du få innføring i:
Hvordan fungerer egentlig en iphone og ipad?
Fysiske knapper
Innstillinger – appen; gjennomgang av innhold i den, og spesielt fokus på: 

 • Voice-over
 • Høykontrast
 • Zoom
 • Mobildata/wifi
 • Dikteringsfunksjon
 • Tilgjengelighetssnarvei
 • Lupe
 • «Les opp markering» og «les opp skjerm». 
 • Siri
 • Apple-ID
 • E-post
 • Sikkerhetskopiering
 • Icloud
 • Finn iphone
 • Streame musikk
 • Laste ned e-bøker
 • Diverse aktuelle apper
 • Diverse aktuelle spill
 • Diverse aktuelle læringsapper

Hvem kan melde seg på kurset?
Barnet ditt må ha nedsatt syn i henhold til WHO´s kriterier. Det er de samme kriteriene som gjelder for å få innvilget synstekniske hjelpemidler. Vi trenger opplysninger fra øyelege, eller optiker som dokumentasjon og sender søknad til Nav om plass på kurs.

Kurset, samt kostnader til opphold og reise dekkes av Nav og Norges Blindeforbund.
Har du spørsmål, eller ønsker du å melde deg på?

Ta kontakt med:

Iren Fredriksen, Hurdal syn- og mestringssenter
Tlf: 63 98 80 00, eller E: Iren.Fredriksen@blindeforbundet.no

Jan Norman Larsen, Rehabiliteringsavdelingen Oslo
Tlf: 23 21 50 00, eller E: jnl@blindeforbundet.no

Konferanse synshemmedes psykiske helse og levekår

UNGE SYNSHEMMEDE MOTIVERES TIL UFØRETRYGD

Norges Blindeforbund har gjennomført en undersøkelse gjennom selskapet Opinion om hvor fornøyd synshemmede er med oppfølgingen fra NAV på vei ut i jobb. 99 synshemmede i alderen 23 - 36 år ble intervjuet på telefon. Over 40% var svært fornøyd el nokså fornøyd med hjelpen de har fått fra NAV, mens 13% var svært misfornøyde el nokså misfornøyde med oppfølgingen de har fått.

Opinion vurderer at tallene er lave ut fra hva som kan forventes når det gjelder å være fornøyd. 34% av de spurte er uføretrygdet 100% el i en lavere grad. For blinde er 41% uføretrygdede, mens svaksynte i minst grad har uføretrygd. Nesten halvparten av disse ble uføretrygdet da de var 20 år el yngre enn det. I tillegg er det mange som har fått forslag fra NAV om å søke uføretrygd, men som ikke har valgt å søke om dette. Hver tredje sterkt svaksynte som ikke er på uføretrygd har fått forslag om å søke fra NAV.

Det er veldig positivt at alle de spurte ønsker å være i jobb og at hele 60% er i et arbeidsforhold. Men dette kan være fra noen få timer i uka og opp til 100% stilling. En langt høyere andel av de spurte har tatt høyere utdanning enn det som er tilfelle for befolkningen for disse aldersgruppene.
Undersøkelsen ble lagt frem på en konferanse Blindeforbundet arrangerte på Gardermoen 4. juni med 150 deltakere. Her fortalte og Mikael, 28, hvordan han ble motivert til uføretrygd da han var 19 selv om han ønsker arbeid.

Det ble også lagt frem undersøkelser fra SSB som forteller om synshemmedes arbeidsdeltakelse. Det er SSBs levekårsundersøkelse gjennomført i 2017 som også er gjort mot 600 synshemmede. På konferansen ble det også lagt frem en stor undersøkelse om de traumene synshemmede har. Her var det funnet en betydelig andel som har depresjon, mange var ensomme, mange hadde opplevd mobbing og en betydelig andel av synshemmede kvinner har opplevd seksuelle overgrep. På alle områdene var tallene for synshemmede mye høyere enn for resten av befolkningen.

Her er lenke til undersøkelsen om synshemmedes oppfølging av NAV og til opptak av konferansen.

Temakurs familie Evenes

4-9 oktober: temakurs familie med synshemmede barn 7-12 år.

NB: ny dato 

8-13 november: temakurs familie for synshemmede foreldre.

Trenger dere mer informasjon ta kontakt:
Evenes syn- og mestringssenteret.
Tlf:76984830
Mail: rehab.evenes@blindeforbundet.no

Nordahlutvalget

Et såkalt ekspertutvalg har foreslått å kutte retten til spesialundervisning. Utvalget har vært ledet av professor Thomas Nordahl. Ingen fra brukersiden har hatt plass i utvalget som ble satt ned av kunnskapsministeren. Utvalget mener det brukes for mye tid av spesialpedagoger på å behandle søknader om spesialundervisning. De mener fagpersonene heller bør bruke tiden sin på å gi oppfølging av funksjonshemmede i skolen.

Blindeforbundet er helt uenig i at retten til spesialundervisning skal bli borte. Dette er en rett som har sikret synshemmede enkeltvedtak om hvor mange timer de skal få. Nordahl-utvalget foreslår en løsning der det ikke vil fattes vedtak om hvor mange timer den enkelte elev vil ha rett til å få med oppfølging.

Blindeforbundet vil også protestere på forslaget utvalget har om å flytte Statpeds oppgaver til fylkene. Dette vil splitte allerede små fagmiljøer hvis det som i dag finnes i statped skal deles på 11 fylker. For synshemmede elever vil ikke fylket kunne gi god oppfølging i f.eks. opplæring i punktskrift. Det er ca 60 punktelever i grunnskolen og det er klart at et fylke som Møre og Romsdal ikke vil bygge opp kompetanse mot denne gruppen.

Blindeforbundet mener tvert om at det for en del av tilbudene mot synshemmede må være landsdekkende opplegg. Omleggingen som har skjedd ved at miljøene ved Huseby og Tambartun har blitt bygget ned som del av å få 4 regionener med bred kompetanse for ulike grupper, mener Blindeforbundet har fått uheldige konsekvenser.

Noen deler av statped skal opprettholdes som nasjonale miljøer som læremiddelproduksjonen som slik vi forstår Nordahlutvalget skal legges til utdanningsdirektoratet.

Det vil være mulig å være med å diskutere forslaget fra utvalget på arrangementer i Tromsø 19. juni og i Trondheim 20. juni. Det er utdanningsdirektoratet som har disse arrangementene.

15. august skal det også være en debatt i Arendal om forslagene utvalget kommer med som en del av Arendaluka. FFO står for dette arrangementet og her vil politikere fra regjeringspartiene og opposisjonen på stortinget delta. 15. august er også frist for å gi høring på forslaget og Blindeforbundet vil gi en meget klar høringsuttalelse.

 

Karakterer og vurderinger på skolen

Mange av elevene «våre» har i tur og orden hatt ubehagelige møter med karakterskalaen. Det kan gjelde praktiske fag der det gis automatisk fratrekk i karakter for dårlig syn, f.eks. «du har ingen mulighet for å få bedre karakter enn 4 i dette faget», eller oppgaver som er meningsløse fordi de er visuelle, men der eleven bedømmes på linje med de som ser.

Fra Statped har vi fått følgende beskjed:
Synshemmede og blinde elever skal ha mulighet til å oppnå hele karakterskalaen fra 0 til 6 i alle fag, og det er faglærer som har ansvaret for å tilrettelegge oppgavene slik at det er mulig.

Arbeidsoppgaver som er vanskelige eller meningsløse pga. synet skal tilpasses, eller erstattes med andre og oppnåelige oppgaver hvis det er nødvendig. Elever med nedsatt syn skal ha samme muligheter til rettferdig vurdering som andre.

I 2013 ble det laget en veileder som bl.a. omhandler vurdering, «Veiledningsmateriell om å tilrettelegge opplæringen i fag for sterkt svaksynte og blinde elever»   I kapittel 2 (side 7) i denne veilederen, «Arbeid med kompetansemål og vurdering» står det en del føringer for hvilke tilpasninger som skal/kan gjøres.

Statped orienterer om dette når de har lærere på kurs, men erfaringen er at dette har gått hus forbi på mange skoler. Ikke vær redd for å ta opp slike saker med skolen, med henvisning til det som står i veilederen.

eBokBib

Bibliotekene har et system for utlån av ebøker som kan fungere godt for mange svaksynte, spesielt på IPad/nettbrett. Last ned appen ‘eBokBib’, logg inn med nasjonalt lånernummer (står på lånekortet) og en pinkode du får på ditt lokale bibliotek. Da får du tilgang til et stort utvalg av ebøker til barn og ungdom, og det blir stadig lagt til nye.

I appen kan du stille inn bokstavstørrelse og skifte bakgrunn (kvite bokstaver på svart bakgrunn) og noen andre tilpasninger, slik at det er godt å lese med øynene selv med dårlig syn. Søkefunksjon og innstillinger krever bruk av forstørrelse/zoom, men når innstillingene for boka er gjort, så holder de seg slik til boka er ferdig lest.

Link til eBokBib finner du her

Ebokbib logo, en åpen grønn og gul bok

Kurs for foreldre med synshemning 25-27 mai

Helgen 25.-27. mai ble det arrangert et nytt kurs for foreldre med synshemming på Hurdal syn- og mestringssenter. Dette var et prosjekt (Kraft- prosjektet) initiert og gjennomført av Kristin Berg og Heidi Haug Holte, og til sammen deltok om lag 50 foreldre - samt noen besteforeldre - fra hele landet.

Programmet inneholdt praktiske og nyttige temaer som for eksempel førstehjelp og veiledning i smart-teknologi og apper. I tillegg var det lagt opp til refleksjon i samtalegrupper. Dermed fikk man tilegnet seg ny og viktig kunnskap og samtidig snakket med andre foreldre om ting som berører flere. Det være seg ferie og fritid, skolehverdag, informasjon til omgivelsene m.m.

Detekteamet ved Oslo Nye Teater sto for spennende underholdning på lørdagskvelden, så dette ble en veldig flott helg fylt med overraskelser, fellesskap, latter og læring

Ny førerhund blogg av Karianne Havsberg

Å søke om førerhund er et stort skritt for mange. Med barn i huset blir det enda flere hensyn å ta. Hvordan vil en førerhund passe inn i familien? Hva vil barna synes om å ha en hund som har andre regler enn hunder flest? Hva vil katten si? Og hvordan skal det gå å være borte fra familien i over tre uker under et samtreningskurs?

Karianne er mor til to gutter på 6 og 9 år, og skrev blogg om hvordan hun opplevde å få sin første førerhund.

Bloggen finner du her!

Karianne klemmer førerhunden sin, en sort labrador.

Å være blind

 

Solveig- Marie og moren Karen Marie Oma forteller om hvordan de opplevde det at Solveig-Marie ble blind som seks åring og hvordan livet hennes er nå som ung voksen. 

Les saken her
 Solveig- Marie om det å være blind i kk.no, skrevet Ida Bergersen.  


Godt møte med forsknings- og høyere utdanningsministeren

Blindeforbundet har hatt møte med Forskning-og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.
På møtet ble flere saker som er viktig for synshemmede diskutert.
-Undersøkelse viser at mange unge synshemmede får uføretrygd i stedet for å ta utdanning. Samtidig lukkes utdanningsmuligheter for synshemmede ungdommer siden de får fritak i fag og dermed mangler kompetanse til å ta den utdanningen de ønsker.

-Læringsplattformer innen utdanningen er mange steder umulige eller svært vanskelige å bruke for synshemmede. Men nå er det kommet lovgivning som skal sikre at disse blir gode å bruke for alle grupper.

-Som synshemmet student er det viktig å få oppfølging på studiestedet til praktisk tilrettelegging og da er det viktig at det alle steder er noen som har dette ansvaret.

-Det utdannes for få synspedagoger og øyeleger. Det er derfor viktig at det settes inn tiltak for å sikre at flere får slik utdanning.

-Det er flott hvis andregrupper enn synshemmede får rett til å få produsert studielitteratur ved Norsk Lyd- og blindeskriftbibliotek, men da må biblioteket få økt bevilgningen så ikke andre tilbud blir redusert.

På alle områdene ble det sett på hva som bør gjøres. Det ble også tid til å diskutere Nordahl-utvalgets forslag om å fjerne retten til spesialundervisning og å flytte Statpeds oppgaver til fylkene. Se egen sak om dette forslaget i nyhetsbrevet.
Fremover vil Blindeforbundet ha kontakt med departementet i de sakene som ble diskutert på møtet.

Meld deg på nyhetsbrevet

Her melder du deg på (eller av) nyhetsbrev fra Foreldreutvalget i Norges Blindeforbund. Brevet sendes ut elektronisk cirka fire ganger i året.

Jeg ønsker å

OBS! For å motta nyhetsbrevet, må du være registrert medlem i Norges Blindeforbund. Ønsker du medlemsskap?