Landsmøtet i Norges Blindeforbund

22. - 25. september var det landsmøte i Norges blindeforbund. Her ble det tatt opp mange viktige saker og mange var opptatt av synshemmede barns situasjon og tilbudet som gis til familier med synshemmede medlemmer.

Landsmøte vil bevare aktiv familie

Aktiv familie ble tatt opp av flere på landsmøtet. Mange snakket varmt om dette flotte tilbudet.
Etter at årets aktiv familie ble arrangert med færre ledere, flere familier på venteliste og ingen tur til Tusenfryd er det mange som er bekymret for hvordan dette tilbudet vil bli fremover.
Landsmøtet har bedt sentralstyret om å beholde aktiv familie som arrangement på samme nivå som det ble arrangert i 2016. Informasjon om dette tilbudet til neste sommer vil komme i et senere nyhetsbrev.

Organisering av arbeid for foreldre/barn

Etter forrige landsmøte ble foreldreutvalget omgjort til en prosjektgruppe for foreldrearbeid lagt under interessepolitisk utvalg. Leder for foreldreutvalget fikk plass i interessepolitisk utvalg. Denne organiseringen ble tatt opp på landsmøtet.
Et enstemmig landsmøte ber det nye sentralstyret opprette et foreldreutvalg igjen etter modell fra tidligere. Foreldreutvalget vil da rapportere direkte til sentralstyret.

Uttalelse fra Landsmøtet i Norges Blindeforbund

Synshemmede barn sviktes i den norske skolen
I sommer har media hatt flere saker om blinde barn som ikke får lærebøker i punktskrift og som ikke får nasjonale prøver tilrettelagt.
Undersøkelse viser at 65 prosent av blinde og svaksynte elever har opplevd mobbing. Tre av fem har ikke tilrettelagt undervisning i alle fag, et stort flertall tas ut av timene hver uke og mange får fritak i fag. Dette fører til at mange faller ut av klassemiljøet og ikke får studiekompetanse.
Landsmøtet i Norges Blindeforbund krever at regjeringen sikrer blinde og svaksynte en fullt tilrettelagt skolehverdag. Det må også iverksettes tiltak for å hindre at barn og unge med synshemming mobbes.

Synshemmede barn og foreldre har store problemer med å bruke læringsplattformer i skolen. Krav til universell utforming av plattformene blir nå rettighetsfestet gjennom den nye likestilling- og diskrimineringsloven. Landsmøtet forventer at regjeringen raskt sikrer gjennomføringen av disse rettighetene.

Hvert femte barn i grunnskolen og to av fem ungdommer i videregående skole har synsproblemer som må korrigeres viser en fersk rapport. Blindeforbundet krever systematiske synsundersøkelser av skolebarn for å avdekke synsvansker. Undersøkelser og synskorrigering gjennom briller og linser må være gratis for barn og unge.

Landsmøtet i Norges Blindeforbund
Hurdal syn- og mestringssenter 22. til 25. september 2017