Etiske retningslinjer i Norges Blindeforbund

Retningslinjene gjelder for alle ansatte, likepersoner, tillitsvalgte, medlemmer og ledsagere som deltar på arrangementer i regi av Blindeforbundet. Vedtatt av Norges Blindeforbunds landsstyre 17. – 19. juni 2019

(Retningslinjene kan lastes ned i wordformat her)

Innledning

Retningslinjene setter en standard for hvordan vi skal opptre både overfor hverandre og omverdenen. Alle som er tilknyttet Norges Blindeforbund, har et personlig ansvar for å følge forbundets etiske retningslinjer.

1. Vi legger vekt på å skape gode mellommenneskelige relasjoner
2. Vi tilstreber å være en åpen og tilgjengelig organisasjon
3. Vi skal være en inkluderende organisasjon
4. Vi skal ha et godt omdømme
5. Vi aksepterer ikke seksuell trakassering
6. Vi skal være ansvarlige i vår forvaltning av forbundets midler

Målet er at de etiske retningslinjene skal bygge opp rundt en positiv og god organisasjonskultur, hvor alle i Norges Blindeforbund er etisk bevisste.

De etiske retningslinjene er tuftet på organisasjonens grunnverdier: Vi viser Omsorg, vi er Offensive og Optimistiske.

Beslutninger og handlinger reguleres av Arbeidsmiljøloven og andre relevante lover og forskrifter. I tillegg gjelder også normer, verdier og etiske retningslinjer som er i overensstemmelse med alminnelig rettsoppfatning og den posisjon Norges Blindeforbund ønsker å ha, som en betydelig samfunnsaktør og seriøs arbeidsgiver.

Henvisning til ulike lover, instrukser og regler ligger som vedlegg til retningslinjene.

De etiske retningslinjene gir veiledning i hvordan medarbeidere, likepersoner, tillitsvalgte og medlemmer skal handle for å etterleve organisasjonens verdinormer, ta riktige beslutninger og framstå som gode representanter for Norges Blindeforbund.

Om de enkelte punktene:

1. Vi legger vekt på å skape gode mellommenneskelige relasjoner

God samhandling skapes ved høflig og respektfull omgangstone.

I debatter og andre meningsutvekslinger skal vi unngå å bruke hersketeknikker eller skape tvil om med-debattantens motiver for sine utsagn.

I alle diskusjoner skal vi legge vekt på saklighet, og unngå direkte eller indirekte insinuasjoner og personangrep.

Ingen av dem vi omgås gjennom vårt arbeid i organisasjonen, som ansatte, tillitsvalgte eller medlemmer, skal oppleve at deres sårbarhet og/eller personlige integritet krenkes gjennom utilbørlig oppførsel eller handlinger.

Personangrep eller annen krenkende adferd skal ikke forekomme.
Disse retningslinjene gjelder også i sosiale medier.

Ansatte og tillitsvalgte skal på alle organisasjonens samlinger tilstrebe å skape trygge og inkluderende rammer for alle deltakere.

2. Vi tilstreber å være en åpen og tilgjengelig organisasjon

Vi lever av private pengegaver og offentlige tilskudd og må framstå som en tillitvekkende organisasjon.

Vi skal alltid gi korrekte og sannferdige opplysninger til dem som spør. All vår kommunikasjon i alle kanaler og på alle plattformer skal være åpen, ærlig og tydelig.

Det skal internt i organisasjonen legges stor vekt på åpenhet rundt administrative og politiske prosesser og vedtak, såfremt det ikke skader personvernet eller organisasjonens forretninger.

Sensitiv informasjon skal av den enkelte behandles med aktsomhet.

Blindeforbundet har utarbeidet egne retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold - brudd på lover, regler eller retningslinjer – i Norges Blindeforbund. Rutinen ligger som vedlegg til de etiske retningslinjene.

3. Vi skal være en inkluderende organisasjon

Alle som på en eller annen måte representerer Norges Blindeforbund gjennom arbeid eller tillitsverv, skal vise respekt for alle individer og arbeide aktivt for et godt arbeidsmiljø som kjennetegnes av likeverd. Norges Blindeforbund ønsker et mangfold blant ansatte, tillitsvalgte og medlemmer.

Norges Blindeforbund aksepterer ingen former for diskriminering av sine ansatte, tillitsvalgte, medlemmer eller andre som er involvert i organisasjonens aktiviteter.

Diskriminering omfatter all urettferdig behandling og utestenging på grunnlag av funksjonsnedsettelse, kjønn, alder, seksuell legning, religion, politisk standpunkt, etnisk opprinnelse eller andre forhold som fører til at man setter til side eller går på akkord med likeverdsprinsippet.

Alle som representerer Norges Blindeforbund i det offentlige rom, skal avstå fra ytringer som kan oppfattes som diskriminerende.

4. Vi skal ha et godt omdømme

Det er av stor betydning for organisasjonens måloppnåelse at organisasjonen har et godt omdømme.

Som alle andre borgere i Norge, kan vi delta i samfunnsdebatten og uttale oss på egne vegne, men vi har et ansvar for ikke å ytre oss eller handle på en slik måte at det skader Blindeforbundets omdømme. Dette gjelder også i sosiale medier.

Vi skal vise forsiktighet i omgang med alkohol i sammenhenger hvor vi representerer Blindeforbundet. Det skal ikke nytes alkohol før etter møters slutt.

Ansatte og tillitsvalgte som er på tjenestereise eller oppdrag i utlandet i regi av organisasjonen, skal følge norsk lov.

5. Vi aksepterer ikke seksuell trakassering

Seksuell trakassering er ofte knyttet til maktforhold. Den som er overordnet andre, må være seg dette bevisst, og ikke utnytte sin maktposisjon. Som ansatt eller tillitsvalgt, har man ofte en viss makt over andre ansatte eller medlemmer, samtidig som man inngår i et tillitsforhold. Denne tilliten må ikke brytes. Det presiseres at et samtykke fra den annen part i slike sammenhenger ikke fritar den enkelte for ansvar. Et samtykke gitt under en følelse av press, er ikke å anse som et samtykke.

Vi har alle et ansvar for å gripe inn dersom vi observerer slik uønsket adferd.

Seksuelt ladet språkbruk kan oppleves krenkende, og skal unngås.

Norges Blindeforbunds politiske og administrative ledelse har – sammen med forbundets trygghetsgruppe - et særlig ansvar for at det kontinuerlig arbeides for å forebygge seksuell trakassering.

Veiledning om varsling om uønsket seksuell oppmerksomhet – for ansatte og for tillitsvalgte og medlemmer – finnes på Norges Blindeforbunds nettsider. Det vises for øvrig til «Norges Blindeforbunds retningslinjer til forebyggelse av uønsket seksuell oppmerksomhet, seksuell trakassering og overgrep», som er vedlegg til de etiske retningslinjene.

6. Vi skal være ansvarlige i vår forvaltning av forbundets midler

Vi skal være bevisst at vi forvalter midler som er samlet inn blant private givere, eller gitt som tilskudd fra det offentlige. Derfor plikter vi å ta vare på forbundets ressurser på den mest økonomiske og rasjonelle måten.

Vi skal til en hver tid vurdere hensikten med og nødvendigheten av møter, arrangementer og reiser som utløser bruk av organisasjonens midler.

Vi skal ikke, selv eller på andres vegne, motta eller gi gaver, provisjoner eller andre ytelser i forbindelse med inngåelse av kontrakter eller andre former for samarbeid. Ved usikkerhet skal forholdet drøftes med nærmeste leder.

Alle som tilrettelegger for og treffer beslutninger i Norges Blindeforbund, skal selv vurdere at man er habil i situasjonen. Vi har en selvstendig plikt til å varsle overordnede om mulig inhabilitet, slik at man kan fritas fra videre befatning med saken. Ved tvil skal spørsmålet legges fram for nærmeste leder.

Man er inhabil dersom en selv eller noen av ens nærmeste har personlig eller økonomisk interesse i gjeldende sak.


VEDLEGG:

Håndheving av etiske retningslinjer

Vedlegg til Norges Blindeforbunds etiske retningslinjer

Innledning

Norges Blindeforbund har vedtatt etiske retningslinjer. Dette dokumentet skal tjene som en veiledning om hvordan Blindeforbundet bør håndheve disse retningslinjene og bidra til at de etterleves i større grad.

Målet med de etiske retningslinjene er at de skal være retningsgivende, og at vi omgås og kan drive servicevirksomhet og synspolitikk, slik at alle føler seg velkomne, trygge og tatt vare på.

I den grad vi skal sanksjonere, må det være fordi vi ikke klarer å få alle til å følge de etiske reglene med andre midler. Vi bør bestrebe oss på at vi skal ha andre virkemidler som kan benyttes først.

Første trinn - Informasjon

De etiske retningslinjene må gjøres kjent for medlemmene
På organisasjonsmøter må de etiske retningslinjene gjøres kjent med jevne mellomrom.

De etiske retningslinjene må presiseres
Når vi har hatt situasjoner der de etiske retningslinjene ikke er fulgt, eller det er tvil om de er fulgt eller ikke, må vi presisere hva de etiske reglene betyr i denne sammenheng.

Eksempel 1: På fylkeslagets årlige julebord har noen ikke klart å oppføre seg ordentlig, og fylkesleder og daglig leder starter møtet med å fortelle at på våre arrangementer her i fylkeslaget må vi oppføre oss slik at alle kan føle seg trygge og velkomne. De som ikke klarer dette, vil bli bortvist fra arrangementet (Da må de selvsagt også bortvises, om det skulle bli behov for dette).

Eksempel 2: På en diskusjonsliste på e-post klarer ikke alle å diskutere på en måte som er respektfull overfor de andre på samme liste. Da kan vi starte med regler for hvordan man diskuterer på en saklig og respektfull måte. Det er viktig at reglene kommuniseres med et gyldig mandat. Har man en slik liste i fylkeslag, er det styret eller styreleder som må kommunisere dette. Skulle dette være tilfellet på landsstyrelisten, må den som mener at dette kunne være en hensiktsmessig påminnelse, fremme dette for landsstyret.

Andre trinn – Advarsel

Advarsel om utestengelse
Dersom det er enkeltpersoner som til tross for informasjonstiltak ikke klarer å forholde seg til de etiske retningslinjene, må de gis en direkte advarsel. Denne kan være avgrenset til en type aktivitet eller arrangementer. Den kan gis av alle som er ansvarlig for en aktivitet eller et arrangement.

I noen tilfeller vil vi være forpliktet til å gi et tilbud til personer som ikke følger de etiske reglene våre, men vi kan måtte gi tilbudet på alternativ måte for å skåne medarbeidere, tillitsvalgte og medlemmer for øvrig.

Tredje trinn - Konsekvenser

Utestengelse fra enkeltaktiviteter
Alle som arrangerer aktiviteter eller arrangementer, kan - etter å ha gitt advarsel - utestenge fra aktiviteten personer som ikke retter seg etter de reglene som gjelder for arrangementet.

Utestengelsen kan også gjøres gjeldende for kommende, tilsvarende arrangementer. Særlig gjelder dette ved gjentakelser.

Utestengelse fra organisasjonsmøter

Dersom medlemmer skal utestenges fra organisasjonsmøter i Norges Blindeforbund, krever dette et enstemmig vedtak i Norges Blindeforbunds sentralstyre, jf. vedtektenes § 16.