Handlingsplan 2020 til 2021

Innledning: Denne handlingsplanen, vedtatt av Blindeforbundets landsmøte 2019, viser hvilke mål organisasjonen skal prioritere i 2020 og 2021 og hvordan den interessepolitiske innsatsen skal fordeles.

Ønsker du handlingsplanen i word-format, kan du laste den ned her.

De prioriterte områdene er:

- Øyehelse.
- TT.
- Arbeid.
- Psykisk helse.
- Medlemsrekruttering.
- Synskompetanse i kommunene.
- Barn, skole og inkludering.
- Organisasjonsutvikling.

Landsstyret skal på sitt siste møte hvert år vedta en tiltaksplan for arbeidet i fylkeslagene det kommende året. Dette med utgangspunkt i to av områdene i handlingsplanen. Det vises til denne og til Blindeforbundets prinsipprogram.

Lykke til i arbeidet for oss alle!

Øyehelse

- Målet er forskning med sikte på å hindre alvorlig synstap.
- Synsregister skal være en realitet i løpet av 2021.
- Blindeforbundet skal tilby lett tilgjengelig informasjon om øyehelse.
- Vi skal intensivere satsningen på øyeforskning med støtte fra Blindeforbundets forskningsfond.

Tilrettelagt transport (TT)

- I løpet av 2020 skal svaksynte og blinde ha en rettighetsbasert landsdekkende statsfinansiert TT-ordning.
- Kriteriene for innvilgelse skal være like overalt.
- Ordningen skal praktiseres likt overalt.
- Hvert TT–kort skal gjelde i hele landet.
- Vi skal intensivere kampen for å få innfridd de nevnte kravene. Her skal interessepolitisk avdeling bistå fylkeslagene i møte med relevante politikere.

Arbeid

- Vi skal skjerpe kravet om funksjonshemmedes rett til arbeid og se til at de igjen omfattes av IA–avtalen.
- NAV skal informeres om synshemmedes kvaliteter og muligheter i arbeidslivet og hva som er nødvendig for tilrettelegging av arbeidssituasjonen.
- Det skal iverksettes en holdningskampanje rettet mot arbeidsgivere og NAV.
- Vi skal intensivere innsatsen for at det skal komme krav til at IKT på arbeidsplasser skal være universelt utformet.
- Politikerne og NAV skal overbevises om at uføretrygd er siste utvei.
- Vi skal markedsføre suksesshistorier om synshemmede i arbeid.

Psykisk helse

- Vi skal skape bevissthet om psykiske problemer knyttet til synstap og kreve tiltak.
- Gaustad sykehus må i løpet av 2020 tilby kvalifisert behandling for synshemmede med psykiske plager. Sykehuset skal være et ressurssenter for fagpersoner i hele landet
- Kommunene skal kunne bistå alle med synstap og psykiske problemer.

Medlemsrekruttering

- Vi skal tilby allsidig og lett tilgjengelig informasjon om øyehelse og livet som synshemmet.
- Vi skal profilere oss som den essensielle ressursen: Vi bryr oss om synet ditt!
- Vi skal kartlegge hvilke behov synshemmede som ikke er medlem av Blindeforbundet har, for så å ta det til følge!

Synskompetanse i kommunene

- Vi skal sørge for at opplæringsloven følges. Dette er særlig viktig med tanke på opplæring i smartteknologi.
- Kommunale myndigheter skal kontaktes og instrueres i en offensiv kampanje.
- Der kmpetansen mangler, skal Blindeforbundet trenge seg på.
- Vi skal gå i dialog med optikere og øyeleger, kommuner og fastleger, hjelpemiddelsentraler og lærings- og mestringssentrer.
- Vi skal i hvert fylke snarest få til et samarbeidsforum for syn med faste møtepunkt for alle som jobber med syn eller kommer i kontakt med synshemmede i forbindelse med jobben sin.

Barn, skole og inkludering

- Vi skal intensivere arbeidet for at Statped skal ha tilstrekkelige ressurser og et robust synsfaglig miljø. Bare slik kan de yte de tjenestene som sikrer synshemmede barn og unge et fullverdig tilbud i barnehage og skole.
- Vi skal sikre den synsfaglige kompetansen i Statped og påse at elever, foreldre og lærere får den opplæringen de trenger og at krav til finansiering ikke begrenser deltakelse på nødvendige kurs.
- Vi skal samarbeide med Statped slik at elever og skoler kan få den støtten de trenger for å tilrettelegge i rett tid.
- Elever må ikke fritas for undervisning fordi de er synshemmede, og det må etableres et system som gjør at fritak i fag først skjer etter en grundig prosess.
- Vi skal være en aktiv pådriver for at læringsplattformer og digitale læremidler er fullt ut tilgjengelige for synshemmede
- Synshemmede jenter må motiveres til å ta høyere utdanning og det må utredes hvorfor synshemmede jenter i stor grad blir uføretrygdede tidlig og i langt mindre grad enn seende jenter tar høyere utdanning.

Organisasjonsutvikling

- Våre etiske retningslinjer skal implementeres i hele organisasjonen.
- Fylkeslagene skal motivere til deltakelse på organisasjonsmøter og kurs og peile inn kandidater til tillitsverv, brukerrepresentasjon og så videre.
- Vi må snarest etablere et lyd- og bildebasert e–læringskurs som kan gjennomføres i fylkeslagene, eventuelt med sentral bistand.