Inkluderende arbeidsliv

IA (Inkluderende Arbeidsliv) er en avtale mellom regjeringen og partene i arbeidslivet om et mer inkluderende arbeidsliv.

Hovedarenaen for IA-arbeidet er arbeidsplassen, og hovedaktørene er arbeidsgiver og arbeidstaker. NAV har fått i oppgave å bistå virksomheter som vil arbeide for å nå ett eller flere av målene i Intensjonsavtalen. Mange bedrifter har skrevet under på intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv. I dag jobber ca. 1 million arbeidstakere i en IA-bedrift.

Intensjonsavtalen skal bidra til:

  • at en får et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og for samfunnet
  • reduksjon i bruken av uføretrygd og i sykefraværet
  • å ta bedre i bruk eldre arbeidstakeres ressurser og arbeidskraft i arbeidslivet (jfr. ”Nasjonalt krafttak for eldre i arbeidslivet” for å motvirke tidlig avgang blant eldre i arbeidslivet).

De operative mål er:

  • å redusere sykefraværet med minst 20 % for hele avtaleperioden ift. sykefravæsnivået for 2. kvartal 2001 iht RTVs / SSBs nye statistikk.
  • å få tilsatt langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne (yrkeshemmede arbeidstakere, arbeidstakere på attføringstiltak, reaktiviserte uføretrygdede) enn i dag. Partene i denne avtalen fastsetter etter nærmere drøftinger måltall.
  • å øke den reelle pensjoneringsalder (dvs. den gjennomsnittlige avgangsalderen fra arbeidslivet)

Virksomheter som inngår en slik samarbeidsavtale med myndighetene, forplikter seg til å arbeide systematisk for et redusert sykefravær. Myndighetene forplikter seg til å bistå disse virksomhetene med virkemidler både av administrativ og økonomisk karakter, slik at virksomhetene får den hjelp og støtte som er nødvendig for å utføre en forsterket innsats.

IA-avtalen er positiv for synshemmede arbeidstakere. IA-bedrifter har som målsetning å tilsette langt flere arbeidstakere med redusert funksjonsevne enn i dag. For mennesker som mister synet i løpet av yrkeskarrieren vil det også være en fordel å jobbe i en IA-bedrift. Disse vil kunne bli fulgt opp på en bedre måte enn ellers.

For å lese mer om avtalen kan du se på NAV sine sider.