- Det er lov å ledsage, sier Folkehelseinstituttet

Svaksynte og blinde har opplevd å bli nektet ledsaging, blant annet fra butikkpersonale, på grunn av frykt for smitte. Det har vært utfordrende for dem det gjelder. Blindeforbundet har henvendt seg til Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet, og nå fått svar og bekreftelse på at det er lov å ledsage.

Nyhetssak fra 29. juni 2020

Som ledsager kommer man nærmere enn én meter. Det er greit, sier Folkhelseinstituttet og Helsedirektoratet. (nærbilde av en synshemmet som tar tak over albuen til ledsageren.

- Jeg er glad for endelig å ha fått en avklaring på dette som gjør at synshemmede har noe å vise til hvis de skulle oppleve å få problemer med å få ledsagerhjelp fordi personale mener det er for nært til at det er lov, sier forbundsleder Terje André Olsen. 

Det som er kjernen i saken, er behovet for klare råd for ledsaging når man som synshemmet kommer til en butikk, serveringssted eller andre steder hvor man trenger assistanse i form av ledsaging. Ledsagingen vil da bli gitt av mennesker som ikke omfattes av blant annet «veileder for frisører, hudpleiere og andre virksomheter med en-til-en kontakt og kurstilbud til disse».


Anbefalinger, ikke forbud

Den generelle anbefalingen om å holde minst en meters avstand til andre enn sine nærmeste gjelder der det er mulig, men det er ikke en forskriftsfestet bestemmelse som fører til straff hvis man ikke overholder den. Smitterisikoen ved nærmere kontakt kan reduseres ved andre tiltak (se under). Per i dag er det jo også generelt lite smitte i samfunnet, de som er syke skal holde seg hjemme -og det er lite sannsynlig å treffe på noen som er smittsomme.
Overlege Tone Bruun ved avdeling for smittevern og vaksine ved Folkehelseinstituttet har gitt oss følgende uttalelse:
- Synshemmede og andre som virkelig trenger hjelp -for eksempel i butikken - bør få hjelp selv om man ikke kan overholde én-metersanbefalingen. Det er helt greit at butikkpersonale ledsager en synshemmet person. Bruun understreker at FHI sin rolle er å gi smittevernfaglige råd:

- Vi har ingen myndighet til å si hva folk skal gjøre eller ikke gjøre. Derfor bruker vi ikke "skal" hvis ikke det er snakk om forskriftsfestede bestemmelser. Det er Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet som kan gi slike pålegg. Dessuten må det være lov for folk i risikogruppene å være noe mer forsiktige.

Folkehelseinstituttet har presisert rådene slik:
Du og dine nærmeste kan omgås normalt. Hvem som er «dine nærmeste» bestemmer du selv, men det bør ikke være for mange og det bør være de samme over tid.
Det bør minst være en meter mellom de som ikke er nærkontakter til vanlig. Avstanden fra ansikt til ansikt er aller viktigst. Hvis man står rygg til rygg, eller etter hverandre som i kø, er det mindre risiko for smitte. Der man sitter ved siden av hverandre bør det være en meter fra skulder til skulder.
Det er altså mulig å definere en ledsager man har over noe tid som en av sine nærmeste, og det er ellers rom for å bruke skjønn. Man bør ikke unngå å hjelpe folk som virkelig trenger hjelp -for eksempel i butikken -selv om man ikke kan overholde én-metersanbefalingen. Personer kan dessuten passere hverandre og være kortvarig i nærheten av hverandre uten videre smitterisiko. Det er også flere ting man kan gjøre for å redusere smittefaren ved nærmere kontakt enn  én meter, f.eks. vende bort ansiktet, ikke hoste, rope eller snakke høyt og generelt ha god håndhygiene. Folk som hjelper ukjente og er nær disse med hendene for eksempel, bør utføre håndhygiene etter kontakten.

Helsedirektoratet gjør unntak fra avstandskravet for ledsaging

I brev datert 29. juni, svarer også Helsedirektoratet på våre spørsmål om smittevernråd og unntak fra avstandskrav ved ledsaging av blinde og sterkt svaksynte.

Helsedirektoratet har i en tidligere vurdering funnet at assistent og bruker i BPA-ordningen kan
avvike fra avstandsanbefalingen når dette er nødvendig. De skriver: "Våre råd vil være tilsvarende for
ledsaging av blinde og sterkt svaksynte, slik at Helsedirektoratets anbefaling om avstand
mellom personer kan fravikes for nødvendig ledsaging. For å ivareta smittevernet best mulig av
hensyn til begge parter anbefaler, de at det gis informasjon til ledsager, og om mulig nødvendig
opplæring om smittevern, så langt dette passer ut fra det som er beskrevet for BPA-ordningen."

Helsedirektoratet vil gi opplysninger om nødvendigheten av å gjøre unntak fra avstandskravet for blinde og sterkt svaksyntes behov for ledsaging på sin hjemmeside. Så følg med på https://www.helsedirektoratet.no/