– Et godt stykke til mål

Ordene er Norges Blindeforbunds Sverre Fuglerud sine, temaet er Regjeringens handlingsplan for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne.

Nyhetssak fra 04. desember 2019

Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande på talerstolen.

På FNs dag for mennesker med nedsatt funksjonsevne, 3. desember, la kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande fram en handlingsplan som regjeringen har jobbet med det siste året.

Det er listet opp 85 tiltakspunkter i planen. Det er lite nytt og de få stedene der det ligger økonomiposter, er dette noe som allerede er på plass. Det blir for mye å kommentere alle punktene, så vi har plukket ut noen.

– Vi ser også ting som er bra.

 • På politisk kvarter i NRKp1 3. desember sa Skei Grande at vi er langt fra å være i mål med likestilling for personer med nedsatt funksjonsevne. Dette er en helt annen tone enn den som ble presentert i rapporten som staten sendte til FN i 2015. Det er bra at de gjør denne innrømmelsen og ønsker å gjøre noe med situasjonen.
 • Det er bra at hun sier at likestilling må på plass og er lønnsomt, både individuelt og for samfunnet.
 • De setter nå i gang med å øke kunnskapen om FNs Konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne (CRPD) i kommunene (artikkel 8 i konvensjonen).
 • Det står at alle kommuner og fylkeskommuner skal opprette råd for personer med funksjonsnedsettelse. Dette kan virke som mer kategorisk enn det som ble vedtatt i den nye forskriften som kom på området for en stund siden. Der ble det åpnet for at kommunen kunne slå rådet for personer med funksjonsnedsettelse sammen med eldrerådet.

Her er noen av områdene vi kommer til å følge nøye

 • Evalueringen av kommunestyre- og fylkestingsvalget, som Kantar gjennomfører, løftes frem. Det er knyttet stor usikkerhet til om denne er gjennomført blant et tilstrekkelig antall synshemmede og om spørsmålene klarer å få svar på de problemene synshemmede hadde under valget.
 • De løfter også frem SINTEFs gjennomgang av transportordningene. Vi også noe skeptisk til denne.
 • Kulturdepartementets arbeid med den neste rapporten til FN og oppfølgingen av anbefalingene.
 • Det sies ingenting om veikart skole. Det som sies er at Undervisningsdirektoratet får i oppdrag å gå i dialog med Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og KS om UU av skoler og barnehager.
 • De setter opp oppfølging av unge AAP-mottakere som tiltak. Vanskelig å følge opp noen som ikke kan bruke tiltaket på grunn av for lav ytelse
 • Styrking av funksjonsassistanseordningen. Det er bra at denne ble styrket, men dette på bekostning av AAP.
 • Det er jo interessant at de setter opp, som tiltak, både totalgjennomgangen av transportordninger og gjennomgang av arbeids og utdannelsesreiser. Den ene gjennomføres av SINTEF, den andre av Nordlandsforskning.
 • Brukestyrt personlig assistanse (BPA) skal være et likestillingsverktøy, ikke en helseordning.
 • På området idrett er det fremhevet at det er igangsatt et arbeid med en idrettsmelding om bred deltakelse og inkluderende idrett. Det sies ingenting om ledsaging i noen av tiltakene på området.