Forslag til statsbudsjett 2020

I dag la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2020.

Nyhetssak fra 07. oktober 2019

Bilde fra Vandrehallen i Stortinget: Fra venstre, Blindeforbundets Stian Innerdal og May Britt Haug. Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum og Blindeforbundets Sverre Fuglerud.
Bilde fra Vandrehallen i Stortinget: Fra venstre, Blindeforbundets Stian Innerdal og May Britt Haug. Senterpartiets Trygve Slagsvold Vedum og Blindeforbundets Sverre Fuglerud.

Transporttjenesten (TT)

I forslaget til statsbudsjett er TT økt fra 184 millioner kr i 2019 til 236,5 millioner kr i 2020.
Den statlige støtten gis i dag til 13 fylker og det er Buskerud, Akershus, Rogaland, Vest-Agder og Oslo som ikke er med i ordningen.
I fylkene som er med får synshemmede og rullestolbrukere en støtte som skal gi 200 turer med drosje per år der de selv har en egenandel som er om lag  som billett i kollektivtransport for tilsvarende strekning.

Selv om økningen i støtten er betydelig fra 2019 til 2020 vil det ut fra opplegget i statsbudsjettet ikke komme inn nye fylker i ordningen. 5 nye fylker kom med fra 1. juli i  år, og disse fylkene skal for neste år ha støtte for hele året og det tar hele veksten i støtten.

Blindeforbundet har bedt om at det skulle gis nok støtte for 2020 til at ordningen kan komme på plass over hele landet og at ordningen skal bli rettighetsbasert. Nå har det vært brukt mindre enn det som har vært tildelt til fylkene, så dersom tilsvarende viser seg å være tilfelle for 2019 vil det være penger igjen i ordningen som Blindeforbundet vil kjempe for skal gå til nye fylker.

Statped

Statlig spesialpedagogisk støttesystem (Statped) har fått en reduksjon på 25 millioner på et budsjett på ca. 700 millioner. Disse 25 millionene flyttes til kvalitetsutvikling i grunnopplæringen og midlene skal bl.a. brukes til kompetansetiltak overfor kommuner og fylkeskommuner.

Spillemidler

Basert på Norsk Tippings prognoser. Gir en økning 27 millioner til totalt kr. 5 550 millioner for Norsk Tippings overskudd. 813 av disse går til Samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner, hvorav kr. 374,2 mill som fordeles etter søknad. Her kan Blindeforbundet søke. Marginal endring.

Felles pengespill-lov er varslet. «For å sikre en helhetlig og konsekvent regulering, er det besluttet å lage en felles lov på pengespillfeltet og å samle forvaltningsansvaret for all pengespillpolitikk i ett departement»

Arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeids- og sosialdepartementet foreslår å avvikle ung ufør-tillegget til alle nye mottakere av arbeidsavklaringspenger

Regjeringen foreslår å redusere minsteytelsen i arbeidsavklaringspenger fra 2G til 2/3 av 2G for nye mottakere under 25 år. Dette er samme nivå som ytelsen for unge i kvalifiseringsprogrammet og introduksjonsprogrammet. Endringen skal gjelde fra 1. februar 2020, og berører ikke de som allerede er inne i ordningen.

Se regjeringens pressemelding om saken her

Ordningen med stønad til barnebriller.

På bakgrunn av ein sterk utgiftsauke dei seinare åra, er det gjort ein gjennomgang av ordninga med stønad til barnebriller. Gjennomgangen viser at det var store variasjonar i kostnadane per brille. Den viste også at det i mange tilfelle var gitt stønad til urimeleg dyre briller, fordi det ikkje var sett ei øvre grense for kor dyre briller ein kunne få stønad til. Regjeringa foreslår derfor å innføre ein fast sats frå 1. mars 2020, på 1 200 kroner for ordinære briller, og ein fast sats på 2 400 kronar for ekstra tilpassa briller.

Se pressemelding fra Regjeringen her

Funksjonsassistanse

Ordningen med funksjonsassistanse styrkes med 10 millioner kroner i 2020. Målgruppen er personer med omfattende fysiske funksjonsnedsettelser som har behov for praktisk tilrettelegging og oppfølging i arbeidssituasjonen.

Merverdikompenasjon for frivillige organisasjoner

Økes mer kr. 92 millioner. Bevilgningen er foreslått til 1,7 mrd. kroner, en økning på 92 mill. kroner eller tilsvarende 5,7 pst. fra 2019. Økningen er en del av opptrappingsplanen som regjeringen varslet i Meld. St. 10 (2018–2019) Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den statlege frivilligheitspolitikken. Målet er å trappe opp bevilgningen til 1,8 mrd. kroner i 2021.

Norges Blindeforbunds Sverre Fuglerud kommenterer: - Med den veksten som er i de som krever tilbake penger fra ordningen betyr jo dette da lavere prosentandel tilbake for oss av kravet...

BPA – nytt utvalg nedsatt

Norges Blindeforbunds Sverre Fuglerud er med i utvalget.
«Utredning om BPA-ordningen Vedtak nr. 87, 3. desember 2018 «Stortinget ber regjeringen gjennomføre en utredning med sikte på at BPA utformes slik at ordningen bidrar til å oppnå likeverd, like muligheter uansett bosted, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne, gode arbeidsforhold for assistentene og bærekraft i ordningen.».

Inkluderingsdugnaden

Individuell jobbstøtte, funksjonsassistanse, mentorordning og lønnstilskudd er sentrale ordninger når arbeidet med inkluderingsdugnaden foreslås styrket med om lag 50 millioner kroner i 2020.

Les mer i pressemelding fra Regjeringen her.

Helse

Det foreslås å videreføre øremerket tilskudd til fem særskilte tiltak: – 3 mill. kroner til Blindeforbundets likemannsarbeid.

Tilskuddsordningen vi i dag får midler til prosjektet iStøtet:

Utvikling og utprøving av teknologiske verktøy. Tilskuddet forvaltes av Helsedirektoratet. Det ble bevilget 6 mill. kroner til dette i 2019. Bevilgningen foreslås videreført i 2020. Tiltaket inngår i Nasjonalt velferdsteknologiprogram.

Positiv nyhet i Utenriksbudsjettet

Økt fokus på personer med funksjonsnedsettelse i utviklingspolitikken

Les Regjeringens pressemelding her

466 millioner kroner settes av i regjeringens forslag til statsbudsjett til en ny budsjettpost for sårbare grupper. 266 millioner kroner av postens 466 millioner kroner er flytting fra andre poster. En ekstrabevilgning fra 2019 på 400 millioner kroner over fire år for å styrke innsatsen for personer med funksjonsnedsettelse, inngår i satsingen. Innsatsen kanaliseres gjennom sivilt samfunn. Støtten til sivilt samfunn styrkes under posten for sårbare grupper med 100 millioner kroner, hvorav 60 millioner kroner til utdanning av mennesker med funksjonsnedsettelse.