Funn i revidert nasjonalbudsjett for 2022

Torsdag la regjeringen Støre frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022. Vi har lett etter poster som er relevant for oss, nedenfor er en oppsummering av det vi har funnet så langt.

Nyhetssak fra 13. mai 2022

Bilde av Stortinget.
12. mai 2022 la regjeringen Støre frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2022. Bilde av Stortinget.

Det tas forbehold om at det kan være andre ting i budsjettet som kan være av interesse for oss og som vi ikke har fanget opp ennå. Vi jobber nå med å se på hvordan vi skal gi innspill på de forskjellige postene og hvem vi skal snakke med.

Hør også intervju i Radio Z med Blindeforbundets Sverre Fuglerud om budsjettet.

Den nasjonale TT-ordningen

Den nasjonale TT-ordningen er ikke omtalt.

Gustad – behandling syn og psykisk helse

Gaustad ikke omtalt.

Statped

Det foreslås å redusere bevilgningen til Statped med kr. 11.7 mill. Dette er det som står i budsjettet:
«Kap. 226 Kvalitetsutvikling i grunnopplæringen

Raskere opptrapping av Kompetanseløftet

Det foreslås å øke bevilgningen til Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis med 12 mill. kroner. En raskere opptrapping av Kompetanseløftet kan gi økt kompetanse i spesialpedagogikk og inkluderende praksis i både barnehage, skole, PP-tjenesten og andre tjenester i laget rundt barna og eleven.

Den økte bevilgningen har sammenheng med en reduksjon i driftsutgiftene til Statped, omtalt under kap. 230, post 01.

Raskere omstilling av Statped

Det foreslås å redusere bevilgningen med 11,7 mill. kroner, mot en styrking av Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, som omtalt under kap. 226, post 21. Statped har hatt mindreforbruk de senere årene, og det er rom for en raskere nedskalering av driftsbudsjettet, hvilket muliggjør en raskere opptrapping av Kompetanseløftet.»

Barnebriller

Dette er ikke omtalt.

Aktivitetshjelpemidler til de over 26 år

Dette er ikke omtalt.

Eldreombudet

Det er ikke gitt mer penger til eldreombudet, da det planlegges å legge ombudet ned i 2023. Her er teksten:

Regjeringen tar sikte på å avvikle Eldreombudet i 2023. Planlagt oppbemanning i 2022 gjennomføres derfor ikke, og bevilgningen foreslås redusert med 1 mill. kroner.

Eldreombudet ble etablert høsten 2020. Etaten har delvis overlappende formål med flere andre statlige finansierte aktører herunder Pasient- og brukerombudene og Senteret for et aldersvennlig Norge.
Avviklingen skal frigjøre ressurser til andre prioriterte områder. Regjeringen vil komme tilbake ifb. 2023-budsjettet med hvordan avviklingen skal håndteres og med nødvendige lovforslag.

Nasjonalbiblioteket, Språkrådet og Norsk lyd- og blindeskriftsbibliotek

Disse har fått redusert bevilgningen på til sammen 1.07 mill. pga. endrede arbeidsreisevaner pga. pandemien. Vi tenker at vi kan jobbe for å få inn kr. 350 000 (halvt års virkning) til Blindeforbundets trykkeris utskriftstjeneste.

Hjelpemidler og hjelpemidler som tjeneste

Det er foreslått å øke disse postene med henholdsvis kr. 51.2 mill og kr. 10 mill. Dette da utgiftene her har blitt noe høyere enn forventet.

Arbeidsavklaringspenger

Tidligere i år sendte vi inn høringsinnspill på regjeringens forslag til endring av reglene for hvor lenge man kan få arbeidsavklaringspenger. Regjeringen har nå sendt lovendringsforslaget til Stortinget som en del av revidert statsbudsjett, i dokumentet som heter «Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivninga». I fremleggingen for Stortinget nevnes vårt høringsinnspill flere ganger. Vi må sette oss bedre inn forslaget og snakke med FFO om deres syn på denne saken, før vi lander hva vi skal gi av innspill til Stortinget.