Innføring av ny brillestøtteordning for barn

Arbeids- og inkluderingsdepartementet har fastsatt en forskrift som innfører en ny støtteordning for barn som trenger briller. Ordningen trer i kraft 1. august 2022. Den gjelder fram til barnet fyller 18 år og kommer i tillegg til de to andre ordningene som dekker briller til barn. Blindeforbundet mener det er et skritt i riktig retning.

Nyhetssak fra 01. august 2022

Blindeforbundet mener endringene i brillestøtten er et skritt på veien, selv om alle ordningene bør utvides slik at man får dekket brillene fullt ut, at det ikke skal være egenandel, og at man bør kunne få flere par i året.
Norges Blindeforbund kjemper for at barn som trenger briller, skal få det dekket av staten. Nå har kampen båret frukter. Forbundsleder Terje André Olsen er fornøyd med at politikerne har lyttet, og at flere nå får støtte.
 
- Vi synes det er kjempefint at det nå kommer på plass en ordning slik at de som trenger briller får støtte til briller, uavhengig av årsaker til at de trenger det. Briller er en del av de tingene som ikke har blitt dekket unntatt i noen tilfeller. Vi er jo opptatt av at folk skal ha mest mulig effekt ut av det synet de har. Det er viktig både for skolegang og for lek, sier Terje André Olsen.
 
Den nye ordningen gir barna som falt ut av ordningen med behandlingsbriller (briller til forebygging eller behandling av amblyopi) i 2020 på ny en rett til brillestøtte. I tillegg gir den rett til brillestøtte til langt flere barn enn den tidligere ordningen gjorde. Rundt 140 000 barn vil få rett til brillestøtte med dette forslaget, i tillegg til dem som får dekket briller etter eksisterende støtteordninger.
Dette er en oppfølging av Hurdalsplattformen og budsjettavtalen for 2022 mellom regjeringspartiene og SV.
Blindeforbundet mener dette er et skritt på veien, selv om vi også mener at alle ordningene bør utvides slik at man får dekket brillene fullt ut, at det ikke skal være egenandel, og at man bør kunne få flere par i året.
Pressemelding fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet juli 2022: 
Innføring av ny brillestøtteordning for barn
– Denne brillestøtteordningen vil gi barn og familier som trenger det, hjelp til å få en god brille, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.
 
Den nye ordningen gir barna som falt ut av ordningen med behandlingsbriller (briller til forebygging eller behandling av amblyopi) i 2020 på ny en rett til brillestøtte. I tillegg gir den rett til brillestøtte til langt flere barn enn den tidligere ordningen gjorde. Rundt 140 000 barn vil få rett til brillestøtte med dette forslaget, i tillegg til dem som får dekket briller etter eksisterende støtteordninger.
 
Dette er en oppfølging av Hurdalsplattformen og budsjettavtalen for 2022 mellom regjeringspartiene og SV.
 
Et forslag til utforming av ordningen ble sendt på høring i slutten av mai. Blant annet i lys av høringsinnspillene, blir det en ordning der NAV kan foreta direkte oppgjør med optiker. I tillegg vil også lesebriller kunne dekkes. Videre er satsene økt for barn med behov for de sterkeste brilleglassene.
 
Dette er hovedtrekkene i ordningen:
 
Det gis stønad til briller til barn som har behov for synskorrigering (brillestyrke på minst ett glass ≥1,00D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 1,00 D.
Stønad gis til én brille per kalenderår. Utgifter til reparasjon dekkes ikke.
Brillen må være bestilt hos optiker.
Brillene dekkes etter fem satser:
Sats 1
Kriterier: Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 1,00D ≤ 4,00D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 1,00D ≤ 4,00D.
Stønadsbeløp: 750 kroner
Sats 2
Kriterier: Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 4,25D ≤ 6,00D og cylinderstyrke på minst ett glass ≤ 4,00D.
Stønadsbeløp: 1950 kroner
Sats 3
Kriterier: Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 6,25D ≤ 8,00D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 4,25 D ≤ 6,00 D
Stønadsbeløp: 2650 kroner
Sats 4
Kriterier: Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 8,25D ≤ 10,00D og cylinderstyrke på minst ett glass ≤ 6,00D.
Stønadsbeløp: 3150 kroner
Sats 5
Kriterier: Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 10,25D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 6,25D.
Stønadsbeløp: 4850 kroner
Satsene er satt med utgangspunkt i anslåtte kostnader ved å anskaffe en nødvendig og hensiktsmessig brille med en gitt styrke (jf. kriteriene), fratrukket 450 kroner.
 
Mer detaljert informasjon om ordningen finnes på nav.no: Briller til barn - nav.no
 
 
 
Barn som i dag får behandlingsbriller (briller til forebygging eller behandling av amblyopi) vil også kunne søke om en brille (som da kan være lesebrille/sportsbrille/solbrille mv.) etter den nye ordningen fra 1. august. Det vil også komme forbedringer i amblyopiordningen, ved at adgangen til å søke om individuelt beløp blir utvidet, samt mulighet for direkteoppgjør ved søknad om de to satsene.