Resolusjoner/uttalelser fra Norges Blindeforbunds landsmøte 2019

Landsmøtet i Norges Blindeforbund var samlet på Hurdal syn- og mestringssenter 19. til 22. september 2019. Under møtet ble det vedtatt seks resolusjoner som vil bli overlevert til myndighetene.

Nyhetssak fra 22. september 2019

Leder for seksjon samfunnskontakt, Sverre Fuglerud på talerstolen under landsmøtet 2019.

Blindeforbundet krever styrking av tilbudet om psykisk helsetjenester
Resolusjon: Mange brudd på valgloven – på høy tid med e-valg
Resolusjon: Fjern IKT-barrierene i arbeidslivet
Resolusjon: Styrk støttesystemet for funksjonshemmede elever
Å lese eller ikke lese - det er spørsmålet!
Brukerstyrt personlig assistanse er nødvendig for likestilling.


Blindeforbundet krever styrking av tilbudet om psykisk helsetjenester

Norges Blindeforbunds landsmøte krever at det umiddelbart opprettes en nasjonal behandlingstjeneste for synshemmede og psykisk helse.
Erfaringer fra nasjonal behandlingstjeneste for hørselsområdet viser at behandler må ha kompetanse på sansetapet for at de det gjelder skal få riktig behandling.
Viktigheten av at denne tjenesten opprettes raskt fremgår tydelig av undersøkelse om psykisk helse gjort blant synshemmede. Denne viser blant annet at halvparten av gruppen er ensomme og 20 prosent oppgir at de har opplevd depresjon eller nedstemthet. Begge deler er langt høyere enn i befolkningen for øvrig.
Nasjonal behandlingstjeneste for hørsel og psykisk helse er klare til å utvide sine tjenester til også å omfatte synshemmede og kostnadene med å gjøre dette er estimert til kr. 4,5 millioner.
Det er altså lite som står i veien for at denne meget viktige tjenesten opprettes nå.

Landsmøtet i Norges Blindeforbund
Hurdal syn- og mestringssenter 19. til 22. september 2019

Resolusjon: Mange brudd på valgloven – på høy tid med e-valg

Landsmøtet i Norges Blindeforbund er sterkt bekymret over hvordan årets kommune- og fylkestingsvalg ble gjennomført.

Nærmere 50 synshemmede over hele landet har rapportert at de ble nektet å ha med egen ledsager inn i stemmeavlukket. Dette er et klart lovbrudd. For blinde og svaksynte er det helt avgjørende å få bistand fra en de har full tillit til.
Kravet om å ha med valgfunksjonær i tillegg til egen hjelper, må fjernes! Det rapporteres om problemer som at funksjonæren tar stemmeseddelen ut av hånda, ikke lar deg brette selv og snakker så andre hører.
Svaksynte og blinde opplever at valget ikke var hemmelig. De er i tvil om den riktige stemmeseddelen ble levert inn. Mange er derfor usikre på om de kommer til å stemme ved neste valg.
Landsmøtet finner det helt uakseptabelt at valgloven og artikkel 29 i «FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter» brytes over hele landet.
Norges Blindeforbunds landsmøte krever at synshemmede sikres rett til hemmelig valg. Dette må skje ved at valgloven følges. Det er også helt nødvendig at det blir mulig å stemme gjennom e-valg, enten for alle stemmeberettigede eller for grupper som i dag har problemer med å stemme hemmelig.

Norges Blindeforbunds landsmøte
Hurdal syn- og mestringssenter 19.-22. september 2019

Resolusjon: Fjern IKT-barrierene i arbeidslivet

Det må være krav til universell utforming av arbeidsplassen.
Norges Blindeforbund ønsker derfor den pågående revideringen av Likestillings- og diskrimineringsloven velkommen. Inkorporeringen av det nye EU-direktivet om universell utforming av IKT, må omfatte krav til universell utforming av hele arbeidsplassen! Det anbefaler også FN-komiteen at Norge gjør. Det betyr alt fra økonomi- og arkivsystemer, til intranett og telefoni.

Forskning viser dessuten at universelt utformede IKT-løsninger bidrar til mer effektivt arbeid på digitale flater for alle.

Blindeforbundet er enig med Likestillings- og diskrimineringsombudet: Gode intensjoner og holdninger må kombineres med kunnskap og et solid regelverk, som håndheves, skal funksjonshemmedes rettigheter ivaretas.

Synshemmede er den gruppen som kjenner mest på kroppen viktigheten av universelt utformede IKT-løsninger. Pågående forskning viser at

  • 1 av 3 synshemmede vurderer å slutte / har sluttet i arbeid
  • 3 av 10 av møter på tekniske barrierer i arbeidet daglig
  • 2 av 3 oppgir at IKT-løsninger på arbeidsplassen ikke er universelt utformet
  • 5 av 6 sier at de ikke får løst egne arbeidsoppgaver på grunn av ikt-barrierer

Et godt og tydelig regelverk medfører en stor gevinst ved at synshemmede blir yrkesaktive.


Norges Blindeforbunds landsmøte
Hurdal syn- og mestringssenter 19.-22. september

Resolusjon: Styrk støttesystemet for funksjonshemmede elever

Norges Blindeforbunds landsmøte er kjent med at det vurderes å flytte mange årsverk fra Statped (statlig spesialpedagogisk tjeneste) til fylkene i stortingsmeldingen «Tidlig innsats» som legges frem i nær fremtid.
Blindeforbundets landsmøte krever at tilbudet i Statped til synshemmede styrkes og at ordning med fylkessynspedagoger i alle fylker gjenopprettes.
Blindeforbundets landsmøte krever at Statped får beholde de ressursene som er i dag. Tilbudet er svært viktig for at synshemmede barn og unge i skal få beholde tilrettelagt opplegg på sine skoler og en reduksjon vil være svært uheldig for situasjonen for synshemmede barn og unge.
Det er i tillegg svært viktig at fagmiljøet styrkes som et kompetansemiljø for intensiv opplæring i ferdigheter nødvendig for å fungere i arbeid og utdanning for voksne som mister synet. Det er også behov for styrking av opplæring av synshemmede innvandrere.

Landsmøte Norges Blindeforbund
Hurdal syn- og mestringssenter 19.-22. september 2019

Å lese eller ikke lese - det er spørsmålet!

Norges Blindeforbunds landsmøte krever at den rettighetsfestede lese- og sekretærhjelpsordningen praktiseres slik at den blir den støtten den skal være for at synshemmede kan nyttiggjøre seg informasjon.
Ordning må være fleksibel og bygget på tillit til at de som trenger den. De vet når og hvor mye den skal brukes og hvem som skal være lese- og sekretærhjelp.
I flere fylker har ordningen blitt for byråkratisk og vanskelig tilgjengelig og dermed en hindring i jobb, utdanning og samfunnsdeltakelse.
NAV kan ikke kreve at timelistene skal inneholde detaljer om bl.a. når lese- og sekretærhjelpen er brukt, da mange benytter ordningen ofte og i korte perioder i løpet av en dag. Dokumentasjon på dette og hvilke oppgaver ordningen skal brukes til innhentes i søknadsprosessen.
Det er også avgjørende at hjelpemiddelsentralene ikke har anledning til å holde igjen utbetaling til lese- og sekretærhjelpen, da det bl.a. vil gjøre rekruttering inn i stillingen vanskelig.
Denne praksisen er svært tidkrevende og oppleves som meget utilbørlig.
En velfungerende lese- og sekretærhjelpsordning er samfunnsøkonomisk lønnsom. Tillit er rimeligere enn mistillit.

Landsmøtet i Norges Blindeforbund
Hurdal syn- og mestringssenter 19. til 22. september 2019

Brukerstyrt personlig assistanse er nødvendig for likestilling.

Norges Blindeforbunds landsmøte krever at ordningen brukerstyrt personlig assistanse blir lik over hele landet og statlig finansiert.
Alle mennesker skal ha mulighet til å leve frie og selvstendige liv. Mange trenger personlig assistanse for å kunne gjøre det.
Dette handler om likestilling og menneskerettighetene forplikter Norge til å sørge for alle som trenger det får personlig assistanse og FN ber Norge om å øke tilgangen til dette.
Landsmøtet i Norges Blindeforbund krever at alle synshemmede som må ha praktisk bistand i dagliglivet, skal ha rett til å få tilstrekkelig brukerstyrt personlig assistanse (BPA), uavhengig av alder og antall timer man har behov for. Retten til BPA er så mye mer enn helse. BPA skal også sikre lik rett til samfunnsdeltakelse. Ordningen må derfor ut av helselovgivningen.
BPA-ordningen må være lik over hele landet. Det kan ikke være slik at bostedsadressen er avgjørende for antall timer man får innvilget eller for hvordan tiltaket administreres.

Landsmøtet i Norges Blindeforbund
Hurdal syn- og mestringssenter 19. til 22. september 2019