Resolusjoner vedtatt på Norges Blindeforbunds landsmøte 2015

Under Norges Blindeforbunds landsmøte på Hurdal syn- og mestringssenter 25. til 28. september 2015, vedtok landsmøtet førgende resolusjoner:

Nyhetssak fra 29. september 2015

Norges Blindeforbunds Atle Lunde gikk av som leder etter valget under Landsmøtet 2015. Her taler han til landsmøtet.

Gi oss lyd i trafikken!

Blinde og svaksynte barn sviktes av skolen.

Ratifiser tilleggsprotokollen nå!

Mer rettferdig BPA-ordning!

Funksjonshemmede flyktninger må prioriteres.

Blinde mister viktig helsetilbud.

TT er veien til et aktivt liv.

Opplæring av blinde må fullfinansieres av staten.

Gi oss lyd i trafikken!

Landsmøtet i Norges Blindeforbund, samlet i Hurdal 25. til 28. september 2015 krever at stillegående kjøretøy må utstyres med lyd slik at trafikken blir tryggere å ferdes i.

El-biler og andre stillegående kjøretøy har ført til at 537 000 nordmenn de siste to årene har opplevd farlige situasjoner én eller flere ganger. (Ipsos MMI 2015).
Undersøkelsen viser at mange blinde og svaksynte føler usikkerhet i trafikken på grunn av el-biler.
Vi krever at det skal være lyd når kjøretøyet er i bruk, også når det står stille, at det skal være lyd opp til minst 30 km i timen og at det ikke skal være mulig å slå lyden av. Kravene må gjelde alle stillegående kjøretøy. Slike tiltak vil også være viktig for barn, eldre og andre utsatte grupper.
Det er uakseptabelt at det først vil komme krav om lyd i el-biler 1. juli 2019. Det er å gamble med folks liv og helse.

Norges Blindeforbund
Landsmøtet

Blinde og svaksynte barn sviktes av skolen

Landsmøtet i Norges Blindeforbund, samlet i Hurdal 25. til 28. september 2015, krever at synshemmede elever får de samme muligheter som andre.

Undersøkelse viser at synshemmede elever blir sviktet av skoleverket: 40 prosent mobbes. 80 prosent får ikke bøker i punktskrift til rett tid. 60 prosent mangler nødvendig tilrettelegging i ett eller flere fag (Ipsos MMI des. 2014). Det er ingen krav om universell utforming av digitale læringsressurser og skolene er ofte ikke fysisk tilrettelagt for funksjonshemmede.

Dette er uholdbart og i strid med både opplæringsloven og FN- konvensjonen for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

Norges Blindeforbund
Landsmøtet

 

Ratifiser tilleggsprotokollen nå!

Landsmøtet i Norges Blindeforbund, samlet i Hurdal 25. til 28. september 2015, krever at Norge ratifiserer tilleggsprotokollen til FNs konvensjon for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Konvensjonen gir funksjonshemmede rettigheter som sikrer likhet og verdighet, på lik linje med alle andre i samfunnet. FNs konvensjon for funksjonshemmedes rettigheter har siden den ble vedtatt i 2006, hatt en tilleggsprotokoll som gir funksjonshemmede individuell klagerett til FN.

Tilleggsprotokollen vil styrke rettssikkerheten til alle funksjonshemmede i Norge. Det er mer enn to år siden Norge ratifiserte konvensjonen. Tilleggsprotokollen har vært til høring og vi krever at den blir ratifisert i år.

Norges Blindeforbund
Landsmøtet

Mer rettferdig BPA-ordning!

Landsmøtet i Norges Blindeforbund, samlet i Hurdal 25. til 28. september 2015 krever en ordning som gjør at det blir lettere for blinde og svaksynte å ha et aktivt og fullverdig liv.

Ordningen med brukerstyrt personlig assistanse må også omfatte synshemmede, uavhengig av hvor mange timer brukeren behøver. Mange blinde og svaksynte får ikke innvilget ordningen, selv om behovet er stort. Folk blir behandlet ulikt ut fra hvor de er bosatt.

Vi trenger en nasjonal ordning som er rettighetsfestet. Med et slikt grep vil en bringe synshemmede ut i en aktiv og fullverdig hverdag som de i dag er utelukket fra på grunn av et stivbent regelverk.

Norges Blindeforbund
Landsmøtet

Funksjonshemmede flyktninger må prioriteres.

Landsmøtet i Norges Blindeforbund, samlet i Hurdal 25. til 28. september 2015, krever at norske myndigheter og nødhjelpsorganisasjoner tar et spesielt ansvar for å hjelpe funksjonshemmede på flukt og i områder med krig og konflikt.

I krig er funksjonshemmede en spesielt sårbar gruppe som blir ekstra hardt rammet. Funksjonshemmede blir også ofte glemt når krigen er over og samfunnet skal gjenoppbygges.

I det politiske ordskiftet blir det ofte sagt at man må hjelpe svake grupper i Norge først. I den situasjonen vi er i nå, ber Blindeforbundets landsmøte om at funksjonshemmede flyktninger må prioriteres og gis et særskilt vern.

Norges Blindeforbund
Landsmøtet

Blinde mister viktig helsetilbud

Landsmøtet i Norges Blindeforbund, samlet i Hurdal 25. til 28. september 2015, reagerer sterkt på at helseforetakene nekter synshemmede mulighet til viktige tilbud med begrunnelse i samhandlingsreformen.

I media har Helse Sør-Øst begrunnet at synshemmede får avslag på opphold ved Beitostølen helsesportsenter med at samhandlingsreformen pålegger kommunene å gi tilstrekkelig helsetilbud til synshemmede. Kommunene har ikke ressurser eller kompetanse til å gi et slikt tilbud.

Det er helt uakseptabelt at blinde nå nektes opphold på Beitostølen.

Landsmøtet opplever ikke at samhandlingsreformen har ført til bedre tjenester til synshemmede, og reagerer på at reformen nå blir en unnskyldning for å redusere tilbudet til blinde og svaksynte.

Landsmøtet krever helseministeren sikre at reformen ikke blir brukt som argument for å redusere tilbudet til synshemmede ved helsesportsentrene.

Norges Blindeforbund
Landsmøtet


TT er veien til et aktivt liv

Landsmøtet i Norges Blindeforbund, samlet i Hurdal 25. til 28. september 2015, krever at en nasjonal ordning for dør- til- dør- transport for funksjonshemmede (TT) med stort behov for dette, umiddelbart kommer på plass.

Det er ingen tvil om at mange synshemmede i Norge, ikke har mulighet til å leve selvstendige liv, da transportbehovet ikke er dekket.

- Med ordningen som fylket tilbyr, har jeg bare halvannen tur i måneden. Hadde jeg mistet beina i stedet for øynene i ulykken, hadde jeg fått bil, forteller en av landsmøtedeltakerne.

Gjennom FN-konvensjonen for funksjonshemmedes rettigheter, artikkel 19, har Norge forpliktet seg til å sikre transportløsninger som gjør at alle funksjonshemmede kan delta i samfunnslivet på lik linje med alle andre.

Derfor må det nå komme på plass en nasjonal ordning for dør- til- dør- transport, slik at de som ikke kan bruke offentlig kollektivtransport eller kjøre egen bil, får dekket sitt behov.

Ordningen må minimum gi 240 turer per år. Landsmøtet forventer at dette tas inn i statsbudsjettet for 2016.

Norges Blindeforbund
Landsmøtet

 

Opplæring av blinde må fullfinansieres av staten.

Landsmøtet i Norges Blindeforbund, samlet i Hurdal 25. til 28. september 2015, forventer at det offentlige tar ansvar og sørger for fullfinansiering av opplæring for personer som blir blinde og svaksynte.

Hvert år mister 14 000 nordmenn synet helt eller delvis. Mange av disse trenger omfattende rehabilitering for å lære å bruke pc, lære å lese og skrive, lage mat, orientere seg og å lære punktskrift.

Hvert år må Blindeforbundet samle inn 600 000 kroner i uka fra privatpersoner for at mennesker som mister synet skal få opplæring i å mestre hverdagen. Opplæringen er et klart offentlig ansvar, men staten betaler bare en del av kostnadene.

Norges Blindeforbunds landsmøte krever at det offentlige må fullfinansiere rehabiliteringen av blinde og svaksynte.


Norges Blindeforbund
Landsmøtet