Statsbudsjettet 2018 - hva betyr det for oss?

Klokken 10:00 idag la finansminister Siv Jensen fram regjeringens forslag til statsbudsjett for 2018 i Stortinget. For Norges Blindeforbund var det noen poster som ble ekstra gransket i budsjettforslaget.

Nyhetssak fra 12. oktober 2017

Bilde fra løvebakken og en av granittløvene som passer på. Tekst i bildet: Statsbudskjettet 2018 - hva betyr det for oss?

Transporttjenesten (TT):

TT videreføres på samme nivå som i 2017, med 90 millioner kroner fordelt på de samme syv fylkene som allerede er i ordningen. Blindeforbundet har satt som mål å ha på plass en nasjonal ordning i 2020, og ser at det virkelig begynner å haste for å nå dette målet.

Lese- og sekretærhjelpsordningen:

Regjeringen foreslår også å utvide stønad til lese- og sekretærhjelp for blinde- og svaksynte i dagliglivet, slik at maksimumsgrensen økes fra 20 til 40 timer.
Assisterende generalsekretær i Norges Blindeforbund Karsten Aak sier i en kort kommentar at han er glad for at regjeringen har forståelse for at det er et behov at timeantallet i ordningen økes, men at en økning tilsvarende fra tre til seks minutter per dag, dessverre er alt for lite. – Vi bør opp på et nivå fra forslaget på 40 timer i året til 120 timer. Konsekvensen ved å forbedre denne type støtteordninger vil gi klart bedre livskvalitet for den enkelte og vil være positivt for samfunnsøkonomien, sier Aak.

  • Her kan du få med deg litt av stemningen da vi var tilstede på Stortinget. 

 

Voksenopplæringsmidler:

Foreslås redusert fra 208 millioner kroner til 185 millioner. Dette betyr at tilbudet om forskjellige kurs reduseres betraktelig i våre fylkes- og lokalledd.

Moms:

Momskompensasjons ordningen til frivillige organisasjoner økes noe, men på bakgrunn av økt antall organisasjoner i ordningen vil det bety en netto nedgang i momsrefusjon for Norges Blindeforbund.

Andre poster:

  • Det foreslås å videreføre tilskudd med 3 mill. kroner til Blindeforbundets rehabiliteringskontakter.
  • Regjeringen foreslår at ordningen med servicehund blir etablert som en permanent, rammestyrt ordning, og vil bevilge i alt 5,8 millioner kroner til dette.
  • Ingen endring på Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA )feltet nå, men regjeringen venter på en evaluering av ordningen til høsten.