Norges Blindeforbunds personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan Norges Blindeforbund samler inn og bruker personopplysninger, og hvilke valg og rettigheter du har.

A.   Informasjon til deg som har støttet oss med en gave

Hvilke opplysninger registrerer vi om deg som gir økonomisk støtte?

Vi registrerer navn, adresse og telefonnummer. Det er du selv som gir oss disse opplysningene når du betaler via nettbank på giroblankett. Hvis du gir gjennom nettsiden vår kan du velge om du vil være anonym. Når du betaler med Vipps får vi ikke informasjon om hvem som har gitt gaven.

Dersom du ønsker, kan du oppgi epostadressen din, slik at vi kan holde kontakt på den måten.

Når du har gitt en gave registrerer vi dato og beløp, og om gaven er øremerket til bestemt formål.

Hvis du har vært i kontakt med oss for å inngå en avtale, for eksempel om faste bidrag, registrerer vi avtalen og hvordan denne er blitt fulgt med henvendelser fra vår side og innbetalinger eller endringer fra din side.

Vi registrerer hvilke henvendelser (skriftlig, epost, sms eller telefon) vi har gjort til deg og hva du eventuelt har svart på disse. Hvis du har gitt oss beskjed om at du ikke ønsker bestemte typer henvendelser, registreres det slik at vi ikke kontakter deg på en måte du ikke ønsker.

Vi har tillatelse til å innhente fødselsnummer fra Folkeregisteret. Dette brukes til å innrapportere fradrag for gaver du har gitt og for å gjøre oppslag i reservasjonsregisteret i Brønnøysund slik at vi ikke kontakter de som er reservert mot henvendelser. Hvis du ikke ønsker at vi skal innhente fødselsnummer, kan du gi beskjed til giverservice på giver@blindeforbundet.no eller telefon 23 000 600.

Hvorfor registrerer vi personopplysninger?

Vi registrerer personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen med deg som gir. Vi benytter opplysningene til å takke for gaven, til å gi informasjon om vårt arbeid for blinde og svaksynte og for å motivere våre givere til å engasjere seg mer i vårt samfunnsnyttige arbeid – enten med økonomisk støtte eller på annen måte.

Vi registrerer også opplysninger for å kunne rapportere skattefradrag.

Hvilken lovhjemmel har vi for å behandle personopplysninger?

Hjemmelen for å registrere opplysninger for å oppfylle en avtale står GDPR-forordningen artikkel 6, punkt 1b).

Hjemmel for å kontakte tidligere givere med informasjon og tilbud om å støtte vårt arbeid, står i GDPR-forordningen artikkel 6, punkt 1f). Denne hjemmelen krever at det må gjøres en «balansering» mellom vår berettigede interesse i å fremme vårt formål og mulige negative følger for den reserverte. Vår balanseringstest bygger på bransjenormen for behandling av personopplysninger i frivillige organisasjoner, vedlegg 7. Du kan reservere deg mot alle typer henvendelser fra oss, også de som bruker denne hjemmelen.

I mange tilfeller har vi også innhentet samtykke fra den registrerte selv.

I noen tilfeller har vi hjemmel i forordningens artikkel 6, punkt 1c) som handler om å oppfylle en lovbestemt forpliktelse. Det gjelder krav i bokføringslovens § 13 om å oppbevare regnskapsbilag i 5 år og et pålegg i skatteforvaltningslovens § 7-10 punkt 1c) om å innrapportere fradragsberettigede gaver for de som ikke har reservert seg mot det.

Hvilke rettigheter har du?

Enkelt sagt: Det er du som bestemmer!

Du kan be om innsyn i hva som er registrert om deg, og vil da få en utskrift av dette. Du kan reservere deg mot en eller flere typer henvendelser – eller reservere deg mot all fremtidig kontakt. Du har også «retten til å bli glemt», det vil si at ALT som kan identifisere deg som enkeltperson må slettes.

Hvordan kan du bestemme hvilke henvendelser du skal få fra oss?

Det er enkelt! Du sender en epost til giver@blindeforbundet.no eller ringer 23 000 600. Da kommer du direkte til en medarbeider ved vår giverservice som vil utføre det du ønsker med en gang.

Hvis du få en SMS fra oss og ikke ønsker flere, kan du svare på SMS-en og skrive STOPP. Hvis du får epost fra oss, vil det alltid være en lenke nederst i eposten hvor du kan melde deg av.

Du kan også sende brev til vår postadresse:

Norges Blindeforbund

Postboks 5900, Majorstuen

0308 Oslo

 

Hvem har tilgang til opplysningene og utleveres de til andre?

Tilgangen til dine opplysninger er begrenset til ansatte i vår innsamlingsavdeling og våre databehandlere. Blant våre ansatte er det kun de som har behov for opplysningene som har tilgang.

Vi utleverer aldri opplysninger til andre, med unntak av (frivillig) innrapportering til skatteetaten om fradragsberettigede gaver.

Hvor lenge oppbevarer vi opplysningene om deg?

Hovedregelen er at opplysningene slettes eller anonymiseres når formålet med behandlingen er oppfylt med mindre vi har ditt samtykke til å oppbevare lenger.

Når hjemmelen for å behandle opplysningene er «berettiget interesse» (artikkel 6, punkt 1f) i GDPR-forordningen), følger vi den vanlige bransjeanbefalingen for frivillige organisasjoner om å slette eller anonymisere opplysninger tre år etter at siste gave er gitt dersom den registrerte er reservert mot henvendelser i Brønnøysundregisteret.

Det er vår praksis å henvende oss til de registrerte for å spørre om de fortsatt ønsker henvendelser, og tilby muligheten for å reservere seg mot dette.

Dersom den registrerte ikke er reservert mot henvendelser, kan opplysningene blir overført til et såkalt prospektregister og motta sporadiske henvendelser. Sletting eller anonymisering fra dette registeret skjer etter tre år. Unntaket for dette kan være givere som har gitt store gaver eller vært giver over lang tid, og som vil forvente at vi husker dem om de kommer tilbake som givere.

 

B.   Informasjon til deg som er synshemmet medlem i Blindeforbundet

Hvilke opplysninger registrerer vi om deg som er medlem?

Vi registrerer navn, adresse, epost, telefonnummer og fødselsnummer. Det er du selv som gir oss disse opplysningene når du melder deg inn.

I tillegg lagres i mange tilfeller helseinformasjon om den enkelte registrerte. Dette er informasjon som visus og diagnose som spesifiserer synshemning. Det føres også helsejournal om deltakere i våre rehabiliteringstilbud. Dette er en del av saksbehandlingen for å kunne utføre tjenestetilbudet enklest mulig for brukere/medlemmer. Vi utleverer ikke personinformasjon til tredjeparter uten samtykke fra den enkelte.

Vi registrerer hvilke henvendelser (skriftlig, epost, sms eller telefon) vi har gjort til deg og hva du eventuelt har svart på disse. Hvis du har gitt oss beskjed om at du ikke ønsker bestemte typer henvendelser, registreres det slik at vi ikke kontakter deg på en måte du ikke ønsker.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Vi har tillatelse til å innhente fødselsnummer fra Folkeregisteret. Hvis du ikke ønsker at vi skal innhente fødselsnummer, kan du sende epost til medlem@blindeforbundet.no eller ringe medlemsservice på 23 21 50 50.

Hvis du i tillegg til å være medlem også gir gave til Norges Blindeforbund, registreres også opplysninger om giverforholdet, slik det er angitt over i «Informasjon til deg som har støttet oss med en gave».

Hvorfor registrerer vi personopplysninger om medlemmer?

Vi registrerer personopplysninger for å kunne oppfylle avtalen med deg som medlem. Vi benytter opplysningene til å gi deg relevant informasjon om syn og om våre tilbud og til å kreve inn kontingent. Opplysningene kan også bli benyttet til å spørre om du vil gi økonomisk støtte til Blindeforbundets arbeid, hvis du ikke har reservert deg mot dette.

Hvilken lovhjemmel har vi for å behandle personopplysninger om medlemmer?

Hjemmelen for å registrere opplysninger for å oppfylle en avtale står GDPR-forordningen artikkel 6, punkt 1b).

Hjemmel for å kontakte medlemmer med tilbud om å støtte vårt arbeid, står i GDPR-forordningen artikkel 6, punkt 1f). Denne hjemmelen krever at det må gjøres en «balansering» mellom vår berettigede interesse i å fremme vårt formål og mulige negative følger for den reserverte. Vår balanseringstest bygger på bransjenormen for behandling av personopplysninger i frivillige organisasjoner, vedlegg 7. Du kan reservere deg mot alle typer henvendelser fra oss, også de som bruker denne hjemmelen.

Hjemmelen kan i mange tilfeller også være samtykke fra den registrerte selv.

Hvilke rettigheter har du som medlem?

Enkelt sagt: Det er du som bestemmer!

Du kan be om innsyn i hva som er registrert om deg, og vil da få en utskrift av dette.

Du har rett til å kreve retting, sletting og supplering av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke for behandling av personopplysninger hos oss. Du har også «retten til å bli glemt», det vil si at ALT som kan identifisere deg som enkeltperson må slettes.

Ta kontakt med vårt medlemssenter på telefon 23 21 50 50 for å benytte deg av disse rettighetene. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg og ikke noen som gir seg ut for å være deg.

Hvordan kan du bestemme hvilke henvendelser du skal få fra oss?

Det er enkelt! Du sender en epost til medlem@blindeforbundet.no eller ringer 23 21 50 50. Da kommer du direkte til en medarbeider ved vår medlemsservice som vil utføre det du ønsker med en gang. Du kan reservere deg mot en eller flere typer henvendelser – eller reservere deg mot all fremtidig kontakt.

Du kan også sende brev til vår postadresse:

Norges Blindeforbund

Postboks 5900, Majorstuen

0308 Oslo

 

Hvem har tilgang til opplysningene og utleveres de til andre?

Tilgangen til dine opplysninger er begrenset til ansatte som har tjenstlig behov for det og våre databehandlere. Blant våre ansatte er det flere nivåer gradert tilgang til sensitiv informasjon.
Vi utleverer aldri opplysninger til andre uten ditt samtykke.  

Hvor lenge oppbevarer vi opplysningene om deg?

Hovedregelen er at opplysningene slettes eller anonymiseres når formålet med behandlingen er oppfylt med mindre vi har ditt samtykke til å oppbevare lenger.

Når hjemmelen for å behandle opplysningene er «berettiget interesse» (artikkel 6, punkt 1f) i GDPR-forordningen), følger vi den vanlige bransjeanbefalingen for frivillige organisasjoner om å slette eller anonymisere opplysninger tre år etter at kontingent er betalt. Det er vår praksis å henvende oss til tidligere medlemmer for å spørre om de fortsatt ønsker kontakt med Blindeforbundet, og tilby muligheten for å reservere seg mot dette.

C.   Behandling av personopplysninger på blindeforbundet.no

 

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger. Du kan manøvrere trygt gjennom alle sidene uten at det lagres informasjon som identifiserer deg.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne tjenere som driftes av Norges Blindeforbund selv. Det er kun forbundet som har tilgang til opplysningene som samles inn.

Nettstatistikk

Blindeforbundet bruker verktøyet Google Analytics til å utarbeide statistikk og forbedre informasjonstilbudet på nettsiden. Opplysningene som samles inn behandles i avidentifisert og aggregert form slik at det ikke kan spores tilbake til deg som enkeltperson.

Informasjonskapsler

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.  Informasjonen som samles inn via Google Analytics lagres på Googles servere og er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Følgende informasjonskapsler brukes på blindeforbundet.no:

«Trackmytarget» lagrer en informasjonskapsel på brukerens nettleser som gjør det mulig å telle hvor mange som besøker vår side fra ulike annonser eller samarbeidspartnere på nettet. Dette er en ren telling, og vi hverken lagrer eller behandler personopplysninger i denne forbindelse.

Nyhetsbrev

Blindeforbundet sentralt og våre fylkeslag sender ut nyhetsbrev via e-post ved ulike anledninger. For at vi skal kunne sende e-post må du registrere en e-postadresse. E-postadressen lagres i vår nettløsning, deles ikke med andre og slettes når du sier opp abonnementet. E-postadressen slettes også om vi får tilbakemelding om at den ikke er aktiv.

Bestilling av brosjyremateriell

På nettsiden kan du bestille brosjyremateriell ved å oppgi blant annet navn/virksomhetsnavn, kontaktperson, e-post, postadresse og telefonnummer. Vi behandler utsendingen av materiellet selv og deler ikke denne informasjonen med noen. Personopplysninger vi får inn ved bestillinger av brosjyremateriell blir ikke benyttet til andre formål enn å effektuere bestillingen. Etter bestillingen er sendt vil alle opplysninger slettes.

Søk

Informasjon om hvilke søkeord som blir benyttet på vårt nettstedsøk blir lagret i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Det er kun søkeordet og tidspunkt som blir lagret og informasjonen vil ikke kunne knyttes til andre opplysninger om brukeren som IP-adresse.

"Fant du det du lette etter?"-tilbakemeldingsfunksjon

"Ja" eller "nei" svaret logges til Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. 

Dersom "Forslag til forbedringer"-feltet fylles ut og sendes inn, vil informasjonen som er fylt ut i dette feltet sendes til webredaksjonen@blindeforbundet.no. Den utfylte meldingen, url (adressen) til den aktuelle siden. Formålet med dette er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. 

Skjemaet med vår kursoversikt

Informasjonen som fylles ut av brukeren i skjemaet vil bli sendt til vårt medlemssenter medlem@blindeforbundet.no

Kontaktskjema

Informasjonen som fylles ut av brukeren blir sendt til vår informasjonsavdeling info@blindeforbundet.no

Hvem er ansvarlig for blindeforbundet.no

Web-redaktøren har det daglige ansvaret for forbundets behandlinger av personopplysninger på www.blindeforbundet.no.

D.   Hvem er ansvarlig for behandlingen i Norges Blindeforbund?

Organisasjonens generalsekretær, Arnt Holte, er behandlingsansvarlig for behandlingen av personopplysninger. Selv om de fleste av oppgavene knyttet til en slik behandling delegeres under den daglige drift, vil ikke dette gjelde ansvaret for behandling av personopplysninger.

Personvernombud i Norges Blindeforbund er juridisk rådgiver Eivind Knudsen.

For spørsmål du måtte ha om vår behandling av dine personopplysninger kan du kontakte vårt medlemssenter på telefon 23 21 50 50.

 

Kontakt oss

E-post: post@blindeforbundet.no

Telefon: +47 23 21 50 00

Postadresse: Postboks 5900 MAJORSTUEN, 0308 OSLO

Besøksadresse (hovedkontor): Sporveisgata 10, 0354 OSLO

Du finner kontaktinformasjon til våre fylkeslag på www.blindeforbundet.no/fylkeslag