For deg som er deltaker på tilpasningskurs

I forkant av kurs

Vi registrerer navn, adresse, epost, telefonnummer, fødsels- og personnummer. Vi registrerer også synsopplysninger og andre helseopplysninger som du gir oss. Vi innhenter synsopplysninger fra øyelege eller optiker når du samtykker til det.

Dersom du er aktuell kursdeltaker til kurs for personer med hjernerelaterte synsvansker innhenter vi epikrise fra sykehus når du godkjenner det.

Behandlingsgrunnlaget for vår innsamling av personopplysninger er i dette tilfellet personvernforordningen artikkel 6 nr. 1  c), d), e) og f) som tillater oss å behandle personopplysninger dersom:

Punkt C
behandlingen er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse som påhviler den behandlingsansvarlige
Punkt D
behandlingen er nødvendig for å verne den registrertes eller en annen fysisk persons vitale interesser
Punkt E
behandlingen er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt

Den berettigede interessen er å sikre at Norges Blindeforbund skal kunne utføre de plikter vi har påtatt oss overfor Nav som organisator av rehabiliteringskurs, samt de forpliktelser vi har påtatt oss overfor deg som kursberettiget ved å gjennomføre kursene på Navs vegne. Det henvises i den forbindelse også til personvernforordningen artikkel 9 nr. 2 a) og b), sammenholdt med personvernforordningen artikkel 9 nummer 1.

På kurset

På kartleggingskurs innhenter vi informasjon om din livssituasjon som samles i en kursrapport. Dette er informasjon som du deler med våre ansatte og likepersoner på kurset. Kursrapporten sendes til synskontakten i din hjemkommune dersom du samtykker. På øvrige kurs utarbeides en rapport for hvert enkelt fagområde, som beskriver hva som er gjort på kurset. Dette gjøres for at vi skal kunne bistå deg på best mulig måte og for å tilpasse opplæringen og sikre en best mulig helhetlig rehabilitering. Samtykke reguleres nærmere i personvernforordningens artikkel 6. Hjemmelen for tilpasningskurs er hjelpemiddelforskriften § 6. Hjemmelen for øvrige opplæringstiltak er opplæringslova § 4a-2. Behandlingen av sensitive opplysninger er i denne sammenheng nødvendig for at dine interesser som kursberettiget skal kunne ivaretas på en forsvarlig måte, men også for at Norges Blindeforbund skal kunne utføre de plikter forbundet har påtatt seg som organisator av rehabiliteringskurs, samt som yter av visse typer opplæringstjenester overfor kommunene.

Hvilke opplysninger registrerer vi om deg som er likeperson?

Vi registrerer navn, adresse, epost, telefonnummer og fødselsnummer dersom du er likeperson. Dette for at vi skal kunne ta kontakt med deg og sende deg relevant informasjon. Dersom du får honorar, så registrerer vi også personnummer og kontonummer, i tillegg til kontaktinformasjon nevnt ovenfor.

Hjemmelen for behandlingsgrunnlaget er her personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f).

Innstillinger
ja