Diskriminering av blinde og svaksynte

Blinde og svaksynte skal ha like rettigheter som sine medborgere og inkluderes inn i samfunnet vårt på lik linje som alle andre

Mange blinde og svaksynte opplever dessverre fortsatt diskriminering, enten direkte eller indirekte. Direkte diskriminert ved at synshemningen gjør at du for eksempel ikke får taxi, eller at du blir stoppet på vei inn til en restaurant fordi du har med førerhund. Indirekte diskriminert ved at noe fremstår som tilgjengelig for deg, men som i virkeligheten ikke er det. For eksempel en nettside som sier at det er åpent for alle, men der man ikke har tilgang når man åpner nettstedet med leselist.

Diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne er et område Norges Blindeforbund har stort fokus på, og organisasjonen arbeider for samfunnsmessig likestilling av blinde, svaksynte og andre grupper funksjonshemmede. Vi ønsker å gjøre samfunnet vårt tilgjengelig for alle. For å nå målet om samfunnsmessig likestilling er det helt nødvendig å sørge for at man ikke blir diskriminert.

Kjenn din rett

Her kan du se filmen "Kjenn din rett" i tekstet utgave. Filmen er finansiert av midler fra Extrastiftelsen.

Er du diskriminert? Si i fra!

Mener du at du har eller er blitt diskriminert kan du legge fram saken din for Likestillings- og diskrimineringsombudet. De vil be om opplysninger fra begge parter, foreta en objektiv vurdering av saken og angi en uttalelse om hvorvidt diskrimineringen har foregått. Hvis du er misfornøyd med resultatet de kommer frem til, kan saken klages inn for likestillings- og diskrimineringsnemda og derfra videre til domstolene våre.

Blindeforbundet har klaget flere diskrimineringssaker inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet, og vi jobber meget aktiv med å endre lovverket vårt, slik at vi får krav om universell utforming på alle arenaer. Det inkluderer blant annet områdene skole, arbeid og varer og tjenester, som ikke er dekket av lovverket i dag. Norges Blindeforbund hjelper deg gjerne hvis du ønsker å klage over å ha blitt diskriminert.

Lover og regler

De siste årene har vi fått flere lover, forskrifter og traktater, som skal sørge for at funksjonshemmede ikke diskrimineres. Hovedloven er Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven. Denne kom i 2009 og sier klart at diskriminering er forbudt. Den fastslår også, som en generell regel for hele Norge, at samfunnet skal være universelt utformet. 3. juni 2013 ratifiserte Norge FN konvensjonen for rettigheter til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette er en styrking av diskrimineringsvernet, da den på flere områder går lengre enn Norges lover i å gi rettigheter til funksjonshemmede, blant annet på området varer og tjenester, utdanning og arbeid.

Vi må bruke lovverket og sørge for at brudd på denne blir fulgt opp. En lov vil ikke fungere hvis ingen bruker den. Vi oppfordrer de som har anledning til det, å ta tak i situasjoner som oppleves som diskriminerende. Det er viktig at vi får belyst situasjonen i Norge og det gjøres best ved at diskriminerings klages inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet, så det blir kjent.