Testamentariske gaver

Brosjyren kan bestilles i følgende formater

Testamentariske gaver

– kjærkomne gaver som gir blinde og svaksynte en bedre fremtid

Innhold:

Testamentarisk gave – en gave til livet

Din gave gir mennesker selvstendigheten tilbake

Hvorfor sette opp et testament?

Hvem arver?

Ektefeller med og uten barn

Samboere med og uten barn

Hvem arver når det ikke er opprettet et testament?

Hvordan opprette et testament?

Vederlagsfri juridisk bistand

Oppbevaring av testamentet

Litt om Norges Blindeforbund

Testamentarisk gave – en gave til livet

«Det er en lykke i livet som ikke kan vendes til lede.

Det at du gleder en annen, det er den eneste glede.»

Setningene vi kjenner så godt, er hentet fra diktet «Det er en lykke i livet» av Arnulf Øverland, og er fremdeles like aktuell. Følelsen av å utgjøre en forskjell for et medmenneske, er verdifull. Gode gjerninger går heldigvis aldri av moten. Norges Blindeforbund gjør en forskjell gjennom å bidra til samfunnsmessig likestilling for svaksynte, blinde og andre grupper av funksjonshemmede. Mange enkeltmennesker gjør en forskjell gjennom gaver til arbeidet vårt.

Vi får stadig henvendelser om hvordan man kan testamentere en del av arven til vårt arbeid, hvordan det juridiske ivaretas og om man kan få hjelp til å sette opp et testament. Derfor har vi utarbeidet denne lille veiledningen som vi håper kan være til nytte.

Norges Blindeforbund har mange givere, både faste og sporadiske. Dette er noe vi setter svært stor pris på. En del faste givere ønsker i tillegg å bidra med en testamentarisk gave. Andre som ikke har støttet oss med faste bidrag tidligere, ønsker å gi en testamentarisk gave til vårt landsomfattende arbeid for å hjelpe så mange blinde og svaksynte som mulig. En slik gave vil bety uendelig mye for landets synshemmede, uansett om synshemmingen har inntruffet tidlig eller sent i livet.

Blindeforbundet må selv skaffe til veie brorparten av alle midler som kommer nåværende og fremtidige synshemmede til gode. Hele to av tre kroner som skal dekke blant annet førerhundarbeid, forskning, mestringskurs, tilbud til barn og unge og mye mer, må samles inn.

Du skal vite at alle bidrag er av uvurderlig nytte, og vi er svært takknemlige for at du hjelper oss å hjelpe.

Vennlig hilsen

Per Inge Bjerknes

Generalsekretær

Din gave gir mennesker selvstendigheten tilbake

Testamentariske gaver er viktig i arbeidet for at mennesker med synshemninger blir gitt de samme mulighetene som andre i samfunnet vårt – og det er med ydmykhet vi forvalter gavene vi mottar.

Rundt 320 000 nordmenn lever med synshemning i Norge og vår jobb er å sørge for at alle får den oppfølgingen de trenger. Derfor er vi svært takknemlige for all den støtten vi får.

Gavene går til å arrangere gledespredende leire for blinde og svaksynte barn og unge, og kurs i å mestre hverdagen for voksne og eldre. Midler går også til førerhundarbeid, øyeforskning og forebyggende arbeid.

Hvorfor sette opp et testament?

Alle mennesker, uansett livssituasjon, kan ha nytte av å opprette et testament. Dermed er du selv med å bestemme hvem som skal disponere arven etter deg. Ved å opprette et testament kan du være sikker på at din vilje blir fulgt etter at du er borte.

Mange ønsker å tilgodese andre enn de som er arvinger etter loven. Så lenge du ivaretar arvelovens regler, kan du gi resten til hvem eller hva du måtte ønske, såfremt formålet er lovlig.

Mange velger å etterlate seg et bestemt beløp, deler av eller hele sin formue til Blindeforbundet.

Blindeforbundet arbeider for at blinde og svaksynte skal få økt livskvalitet. Gjennom ditt testament kan du gi ditt bidrag for å hjelpe andre.

Hvem arver?

Grunnlaget for arv er slektskap, ekteskap eller testament. Slekten er inndelt i tre såkalte arvegangsklasser.

  • Barn, barnebarn og videre nedover, tilhører første arvegangsklasse, og kalles livsarvinger.
  • Foreldre, søsken, og videre nedover, er andre arvegangsklasse.
  • Tredje arvegangsklasse er besteforeldre, onkler og tanter, fettere og kusiner.

Ektefeller med og uten barn

Barn arver automatisk sine foreldre hvis det ikke opprettes testament. Den såkalte pliktdelsarven til livsarvinger utgjør to tredjedeler. Det er likevel satt et «tak» på slik arv. Etter den nye arveloven har hvert barn eller hvert barns linje ikke krav på mer enn 15 ganger folketrygdens grunnbeløp (15G) som pliktdelsarv. I 2020 tilsvarte 15G litt over 1,5 millioner kroner. Alt utover denne pliktdelsarven kan du disponere fritt over ved testament. Gaver gitt i levende live står du fritt til å gi uavhengig av barns arverett.

Dersom du etterlater deg livsarvinger, har din ektefelle rett til å arve en fjerdedel av det du etterlater deg. Uansett har ektefellen et krav på en minimumsarv på fire ganger folketrygdens grunnbeløp (4G). De fleste gjenlevende ektefeller velger å sitte i uskifte med barn, og da blir denne arveretten ikke aktuell.

Hvis du ikke etterlater deg livsarvinger, men har foreldre, søsken eller etterkommere etter disse når testamentet trer i kraft, arver din ektefelle halvparten av det du etterlater deg. Uansett har ektefellen et krav på en minimumsarv på seks ganger folketrygdens grunnbeløp (6G).

Den delen av arven som overstiger pliktdelen til livsarvinger og ektefelle kan du fritt disponere ved å opprette et testament. Du kan velge å gi til samboer, andre slektninger, personer utenfor slekten eller til et veldedig formål.

Ektepar uten livsarvinger bør vurdere å opprette et gjensidig testament. Hensikten er å sette opp regler for hvordan den lengstlevende kan disponere det som blir igjen, og ikke minst fastsette hvem som skal arve når begge er gått bort.

Samboere med og uten barn

Den som er samboer med avdøde ved dødsfallet, har begrenset arverett. Hvis de enten hadde eller ventet barn sammen, har gjenlevende rett til fire ganger folketrygdens grunnbeløp (4G) eller begrenset rett til uskifte. Fordi samboere ellers ikke har arverett, bør disse opprette et testament for å sikre hverandre. I tillegg bør det også lages en samboeravtale som regulerer eiendomsretten til bolig, løsøre og annen formue fremover. Dermed vil det være lettere å finne ut hvem som eier hva.

Mange ektefeller og samboere kan i dag ha flere barn fra tidligere ekteskap eller samboerforhold. Hvem som skal arve hva, og hvilke regler som gjelder kan derfor ofte være komplisert. Kontakt en advokat for nærmere råd og veiledning.

Hvem arver når det ikke er opprettet et testament?

Har man ikke barn, og ikke har opprettet testament, følges arvelovens regler om arv til slektninger i andre og tredje arvegangsklasser. Vil du at andre skal arve deg, for eksempel nære venner eller en humanitær organisasjon, må dette spesifiseres i et testament.

Uten et testament vil alt det avdøde etterlater seg, gå til familie. Dersom avdøde bare etterlater seg fjernere slektninger enn fettere og kusiner (for eksempel deres barn), går avdødes verdier til staten. Dette kan man unngå ved å opprette et testament.

Hvordan opprette et testament?

Når du har bestemt deg for å sette opp et testament, kan du begynne med å lage en oversikt over dine eiendeler. En slik liste kan inneholde hus, eiendom, bil, bankkonti, møbler, lån, smykker osv.

Dersom du ønsker å testamentere bort noe til et veldedig formål, nevn navnet på den organisasjonen du ønsker skal begunstiges, istedenfor selve «saken». Da er du sikker på at arven blir tildelt helt i tråd med din vilje. Dette i de tilfeller der flere organisasjoner jobber for samme sak.

Når du har skrevet ned dine ønsker, bør du få noen til å hjelpe deg å sette opp testamentet i juridisk bindende språkdrakt. Deretter gjennomgår dere

testamentet sammen slik at du kan forsikre deg om at ingenting er utelatt, og at alt er klart og tydelig beskrevet. Først da er testamentet klart til å underskrives.

Du kan når som helst endre eller trekke tilbake et testament. Det gjør du ved å opprette et nytt testament der du skriver at det gamle testamentet trekkes tilbake, samtidig som du bestemmer hvem som skal arve.

Det er viktige krav som må følges for at testamentet skal være formelt gyldig.

Arveloven krever signatur av to vitner som begge er fylt 18 år. De må være kjent med at det er et testament de bevitner, men trenger ikke gjøres kjent med innholdet.

Vitnene må være habile. Det vil si uten tilknytning til den eller de som er begunstiget i testamentet.

Vitnene skal være valgt av vedkommende som skriver testamentet (testator).

Testator og vitner må oppgi fullstendig navn og fødselsnummer. Dette er en forutsetning dersom testamentet skal kunne oppbevares i tingretten.

Vitnene bør skrive under på at testator «var ved full sans og samling» da testamentet ble satt opp. Testamentet skrives på vanlig papir.

Vederlagsfri juridisk bistand

Ved å kontakte Blindeforbundet kan vi sende et oppsett som viser et formelt riktig testament. Vi tilbyr vederlagsfritt juridisk bistand med testamentet dersom Blindeforbundet er tilgodesett i testamentet.

Oppbevaring av testamentet

Ta godt vare på originalen. En kopi sier ikke noe om hvorvidt testator har angret seg eller tilbakekalt testamentet. Men det kan være lurt å ha et kort notat hjemme med opplysning om hvor originalen befinner seg.

For å sikre at et testament ikke blir borte under opprydding i et bo, kan det være fornuftig å ha informert arvingene om at testament er skrevet, og hvor det oppbevares.

Det aller beste er å oppbevare testamentet i tingretten/skifteretten. Det nest beste er å oppbevare det i bankboks eller brannsikkert skap.

Vil du vite mer om testamentariske gaver, les mer på www.blindeforbundet.no  

Litt om Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbunds overordnede mål er samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte i alle aldre. Vi tilbyr rehabiliteringskurs og aktiviteter, tilbud og fordeler for deg som har en synshemming. Blindeforbundet har ca. 11 000 medlemmer på landsbasis, og vi er representert med fylkeslag i alle fylkene.

Blindeforbundet arrangerer også aktiviteter for barn og ungdom, driver bistandsarbeid og har egne førerhundskoler. Vi eier og driver tre syn- og mestringssentre, og vi har et tett samarbeid med Norges fremste på forskning innenfor øyesykdommer. Parallelt med dette utfører vi et omfattende arbeid i forhold til interessepolitikk.

De fleste synes det er viktig å etterlate seg et testament. Likevel er det mange som ikke kommer så langt. Bruk gjerne informasjonen i denne brosjyren som en rettledning til å komme i gang.

Om ønskelig, vil Blindeforbundet være behjelpelig med å sette opp et testament. Dette gjør vi vederlagsfritt dersom Blindeforbundet er tilgodesett. Ta gjerne kontakt med avdelingsleder i markedsseksjonen Knut Kjær Berntsen på telefon 23 21 50 06/416 61 036 eller epost knut.berntsen@blindeforbundet.no

Blindeforbundets logo                                                                      Innsamlingskontrollens logo

Norges Blindeforbund | Pb. 5900 | Majorstuen | 0308 Oslo

Telefon: 23 21 50 00 | E: giver@blindeforbundet.no  |

www.blindeforbundet.no