Administrative endringer i lese- og sekretærhjelpsordningen

Svaksynte og blinde kan med hjemmel i folketrygden benytte seg av lese- og sekretærhjelp til nødvendige lese- og skriveoppgaver. Fra nyttår stilles det dokumentasjonskrav ved søknad og det er en hjelpemiddelsentral som koordinerer det hele.

Nyhetssak fra 28. april 2020

Kristin Horn er seniorrådgiver hos styringsenheten NAV hjelpemiddel og tilrettelegging.

Lese- og sekretærhjelpsordningen kan benyttes til hjelp både i dagliglivet (opp til 120 timer pr. år), ved utdanning, arbeidstrening og i arbeidslivet, samt til engasjement i ulikt organisasjonsarbeid (opp til 360 timer pr. år).

Dokumentasjonskrav endres

NAV er pålagt å holde kontroll med de utbetalingene som gjøres til enhver tid, rett og slett forsikre seg om at pengene går til å dekke det behov det er ment å dekke. Slik det har vært til nå har det ikke blitt stilt noe krav til dokumentasjon ved søknad, men som en del av regningsskjemaet.

– Vi oppdaget for en tid tilbake at det var ulike rutiner fra fylke til fylke på dette området. De som satt med ansvaret på hjelpemiddelsentralene forsøkte å lage noen felles rutiner, men dette ble opplevd forskjellig, sier Kristin Horn, seniorrådgiver hos styringsenheten NAV hjelpemiddel og tilrettelegging.

Det var ved utfylling av regningsskjemaet at utfordringene meldte seg. Horn forteller at brukere ga tilbakemeldinger om opplevelsen av at dokumentasjonskravene ble skjerpet, andre opplevde det mer tungvint og tidkrevende å fylle ut skjemaet.

Noe måtte gjøres

– Da Blindeforbundet tok kontakt så vi helt klart at noe måtte gjøres, sier Horn.
– NAV skal Ivareta det de er pålagt av dokumentasjon gjennom regelverket på den ene siden, samtidig som styringsenheten ønsket at synshemmede og deres lese- og sekretærhjelp ikke måtte gjennom de tungrodde prosedyrene som hadde oppstått.

– Løsningen vi kom frem til var å sikre at man har god nok dokumentasjon på behov for antall timer lese- og sekretærhjelp på selve søknadstidspunktet, og at antall timer skal stå tydelig i vedtaket, forklarer Horn.
NAVs endring bidrar dermed til at du ikke skal skrive detaljert i regningsskjemaet.

Saksbehandling samlet

I forbindelse med de presiseringer som er gjort (bl.a. timetall i vedtak) har alle sentralene sett på alle vedtakene på nytt. Dette har medført at noen har fått byråkratiske brev fra sin sentral og det har skapt stor frustrasjon, andre igjen har ikke hørt noen ting.
– Da man gikk ut å ba om informasjon var det med de beste intensjoner for å ha orden i sakene rett og slett. Men vi som jobbet sentralt opplevde et behov for å presisere at dette skal forsøkes løst så smidig som mulig, forklarer Horn.

Fra nyttår fikk NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet (Gjøvik) ansvaret for å koordinere og ta seg av alle regningsskjemaer som kommer inn til enhver tid.
Det er fortsatt den enkeltes hjelpemiddelsentral som skal gjøre selve vedtaket om lese- og sekretærhjelp når en søknad kommer inn.

Elektronisk regningsskjema

Styringsenheten jobber med å få på plass et elektronisk regningsskjema, slik at en slipper papirene som skal fylles ut til stadighet. Det er mange som har ønsket seg dette. Horn forteller at de er godt i gang med arbeidet, men at det må la vente på seg i og med at de har støtt på noen utfordringer knyttet til personvern.

Søke på ordningen?

Fyll ut søknadsskjema på nav.no: Søknad om lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte - NAV 10-07.30.

Dette må du legge ved søknaden: en bekreftelse på synshemningen din, forventet antall timer hjelp du ønsker per uke, og hva de timene skal brukes til. Legg ved dokumentasjon på utdanning, stilling, arbeidstrening eller vervet. Legg ved en beskrivelse av hva du konkret trenger hjelp til og hvorfor utlånte hjelpemidler ikke er tilstrekkelig. Kilde: nav.no

Ved innsending av skjemaer: Vær obs på at alle NAVs skjemaer på nav.no har et forsideark. Adressen her er til NAV Scanning. Adressen kommer automatisk på. Søknad behandles av NAV Hjelpemiddelsentral i ditt fylke. Regningsskjemaene behandles av NAV Hjelpemiddelsentral Innlandet (Gjøvik).

Les mer om lese- og sekretærhjelp hos NAV.