Nå kan synshemmede få lese- og sekretærhjelp opptil 120 timer i året!

Fra nyttår har synshemmede kunnet få inntil 120 timer i året til lese- og sekretærhjelp til dagliglivet. Etter et møte Blindeforbundet hadde med NAV 9. januar, fikk vi endelig avklaring på noen av de spørsmålene vi har hatt.

Nyhetssak fra 10. januar 2018

Bilde av skilt utenfor et NAV-kontor.

Søknad om lese- og sekretærhjelp

Etter møtet er det klart at de som allerede har et vedtak om lese- og sekretærhjelp til dagliglivet, ikke trenger å søke på nytt, men vil automatisk ha rett på 120 timer i året. For de som ikke har vedtak om lese- og sekretærhjelp, så søker man på vanlig måte.

Innsendingen av timelister

Frem til nå har man kunnet sende inn en timeliste i året, noe som skiller seg fra hva som er det egentlige kravet etter folketrygdloven. NAV bekreftet at dette kan man fortsette med, hvis ønskelig, men av hensyn til den som jobber som lese- og sekretærhjelp burde man sende inn hyppigere slik at vedkommende får lønn oftere, f.eks. en gang i måneden eller i kvartalet.

Forskrift om stønad til lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte

§ 1. Personkrets, formål og omfang
Denne forskriften omfatter medlemmer som er blinde eller svaksynte og som fyller vilkårene i § 10-5 og/eller § 10-6.
Utgifter til lese- og sekretærhjelp til blinde eller svaksynte kan dekkes for ett eller flere av følgende formål:
a) gjennomføre utdanning, opplæring eller arbeidstrening med sikte på å skaffe seg eller beholde høvelig arbeid. Det kan også gis stønad til nødvendig hjelp til å søke arbeid etter endt skolegang eller etter avsluttet attføring,
b) fungere i høvelig arbeid,
c) delta i organisasjonsvirksomhet, politisk eller sosialt arbeid,
d) fungere i dagliglivet.
Utgifter etter bokstav a og b dekkes i den utstrekning de er nødvendige.
Utgifter etter bokstav c dekkes for opptil 360 timer pr. år.
Utgifter etter bokstav d dekkes for opptil 120 timer pr. år.

NAV har lagt ut informasjon om økningen av timetallet på sine hjemmesider. De kommer også til å sende ut informasjon til hjelpemiddelsentralene om den endrede situasjonen og hva man har rett på.