Norges Blindeforbunds syn på forslaget til endringer i brillestøtten

Norges Blindeforbund arbeider for at barn med behov for briller skal få dekke kostnadene til synsundersøkelser, briller og kontaktlinser. Regjeringens forslag til nye retningslinjer, er en vesentlig bedring av støtteordningene til briller til barn.

Nyhetssak fra 25. mai 2022

Portrettbilde av Terje Andre Olsen.
Forbundsleder i Blindeforbundet Terje Andre Olsen.

- Innretningen med en tredje ordning som en ren økonomisk støtteordning, synes vi er bra. Utformingen gir også rom for at ordningen kan forbedres ytterligere om det finnes budsjettmidler til det. Det er imidlertid viktig at lovteksten utformes slik at ingen barn som trenger briller havner utenfor disse tre målgruppene, sier Terje Andre Olsen, leder i Norges Blindeforbund.

Anbefaler en oppgjørsbasert ordning

Vi mener generelt at brilleordningene burde være en ordning der optikerne fikk oppgjør for brillene og at de som kjøper briller til barn kun betaler optikeren for det som NAV ikke dekker. Dette er en ordning som vil oppfattes god for de som bruker ordningen og som vil kunne være administrativt enklere. Vi ber departementet vurder en oppgjørsordning for brillestøtte når man likevel må etablere nye rutiner og IKT-støtte til behandling av søknad om støtte til briller til barn.

Anbefaler endringer i eksisterende ordninger

Å etablere en egen ordning retter ikke opp i svakheter i dagens ordning for briller til behandling av amblyopi. De dyreste brillene under trinnene 1 og 2 har en kostnad som gir en stor egenandel. Norges Blindeforbund mener trinnene i ordningen for briller til behandling, bør justeres slik at de treffer bedre kostnadene.

Den nye ordningen

Norges Blindeforbund støtter tilnærmingen til at man gir en forholdsvis støtte på ca. 75% når man skal innføre en ordning innenfor rammene av det som er bevilget, men håper at bevilgningen økes slik at man kan få nærmere en full dekning av brillene.

Satsene som foreslås gir en større belastning på de med behov for dyre glass enn de med behov for enke glass. Og den øvre satsen dekker ikke 75% for de dyrest brillene. Det burde være en mulighet til å gi en større dekning enn den øverste satsen, noe a la trinn tre for behandlingsbriller for de dyreste brillebehovene. Dette vil være viktig for de det gjelder, men vil gjelde svært få.

Vi stiller oss undrende til teksten rene lesebriller dekkes ikke.

Vi mener at det burde være støtte til flere enn ett par briller pr. år, når behovet for korrigering endrer seg og når briller blir ødelagt fordi barnet er aktivt.

Hvordan forholder støtten seg til brilleabonnementsordninger er også noe vi vil kommentere i vårt høringssvar.

Støtteordninger for briller til barn forklart

De ulike ordningene

 1. Det er i dag to ordninger som gir støtte til kjøp av briller til barn.
  Støtte til briller og kontaktlinser som er synshemmede (Synshjelpemidler – ordningen gjelder også for voksne)
 2. Støtte til briller og kontaktlinser til barn for behandling mot amblyopi eller for barn som har utviklet amblyopi. (Behandlingsbriller til barn)

  I tillegg foreslår nå Regjeringen en tredje:

 3. En ordning der barn som har behov for briller kan få dekket økonomisk støtte til briller selv om de ikke fyller kravene til de to øvrige ordningene. (Generell brillestøtte til barn)

Alle ordningene behandles av NAV etter søknad. Det er ulike søknadsskjema, satser og regler for hver ordning.

Briller som synshjelpemidler

«For å få støtte til briller eller kontaktlinser under denne ordningen må du ha sykdom, skade eller medfødt funksjonsnedsettelse som påvirker synet og som utløser behov for korreksjon. Det forutsettes at du har redusert synsfunksjon/synsevne som gjør din funksjonsevne varig og vesentlig nedsatt.

Ved søknad om briller, er det en begrensning i hvor mye du kan få i støtte for innfatningen. Se satser for dekning av brilleinnfatning. Ut over dette kan NAV dekke rimeligste hensiktsmessige brille.

 • Slik søker du:
  Ta kontakt med optiker eller øyelege for utfylling av skjemaet «Søknad om synshjelpemidler».
 • Dokumentasjon fra optiker eller øyelege må legges ved søknaden.
  Innfatninger dekkes med kr. 475 for barn og kr. 710 for voksne.

Behandlingsbriller til barn

«For å få støtte til briller etter denne ordningen må du ha behov for brillen som et nødvendig ledd i behandling eller forebygging av amblyopi. Det er to faste satser for brillene. Stønadssatsen fremgår av oversikten over satser på nav.no. Du står fritt til å kjøpe en dyrere brille enn summen du får utbetalt, dersom du ønsker det. Du betaler da mellomlegget av egne midler.

I noen tilfeller er det mulig å søke om et høyere beløp enn satsene. Din optiker eller øyelege vil hjelpe deg med søknaden slik at du får riktig beløp utbetalt. Det må da fylles ut et pristilbud på søknaden.

Det er ikke noe krav om at brillene er bestilt eller betalt før søknaden sendes inn. Du trenger ikke å forskuttere hverken for de to satsene eller for det individuelle beløpet. Du kan betale for brillene når du har fått pengene på konto.

 • Stønadssatsene er i utgangspunktet inndelt etter brillestyrke:
  Sats 1: Styrker ≤ 3,75 Dioptrier (D)
 • Sats 2: Styrker ≥ 4 - ≤ 6 D
 • Individuell beløp: Styrker ≥ 6,25 D, eller sylinderstyrke lik eller over -4,0 D, eller flerstyrkeglass

Regelverket er inndelt etter ordinære vilkår og særskilte vilkår. De ordinære vilkår gjelder for personer under 10 år. Ett eller flere av kriteriene nedenfor må da være oppfylt:

 • Astigmatisme: ≥ 1,50 D
 • Bilateral hypermetropi: ≥ 4,00 D
 • Anisometropi: ≥ 1,00 D
 • Manifest strabisme

I spesielle tilfeller kan du søke om stønad til behandlingsbriller etter særskilte vilkår, uavhengig av alder. Øyelege eller autorisert optiker med rekvireringsrett for medisinske øyendråper må begrunne og dokumentere hvorfor behandling av amblyopi er nødvendig, og beskrive hva slags amblyogene risikofaktorer som foreligger.

For de fleste vil helt vanlige briller dekke behandlingsbehovet. Du kan få innvilget nye briller dersom synet ditt endrer seg eller hvis brillen blir ødelagt eller mistet. Forutsetningen er at brillen fortsatt er et ledd i behandling og eller forebygging av amblyopi.

Slik søker du:

 • Ta kontakt med optiker eller øyelege for utfylling av skjemaet.
 • Bruk skjemaet «Briller til behandling og eller forebygging av amblyopi».»

  Det er tre satser:
 • Sats 1 1200 kr. inkl. innfatning
 • Sats 2 2400 kr. inkl. innfatning
 • Sats 3 Dekker rimeligste hensiktsmessig briller. Innfatning dekkes med maksimalt kr. 475.

Generell brillestøtte til barn

Stønad til barnebriller er ment å gi foreldre til barn, med behov for synskorreksjon av andre årsaker enn sykdom, skade eller lyte (Dvs. de som kommer under de andre brilleordningene), en økonomisk kompensasjon for utgifter til briller.

Forslaget til ny ordning for foreslås satt i kraft 1. august 2022 er som følger:

Det kan gis stønad til maksimalt én brille per år. Reparasjoner, kontaktlinser, flerstyrkeglass (progressive glass) og rene lesebriller dekkes ikke.

Satser er som følger:

 • Enstyrkebriller med styrker ≤ 4 D Sats 1 900 NOK
 • Enstyrkebriller med styrker ≥ 4,25 D ≤ 6,00 D Sats 2 1800 NOK
 • Sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 6,25 D ≤ 8,0 D og/eller cylinderstyrke ≥ 4,25 D ≤ 6,0 D Sats 3 2325 NOK
 • Sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 8,25 D ≤ 10,0 D og eventuelt cylinderstyrke ≤ 6,0 D Sats 4 2700 NOK
 • Sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 10,25 D og/eller flerstyrkebriller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 8,25 D og/eller cylinderstyrke ≥6,25 Sats 5 3975 NOK

Disse satsene er satt opp med utgangspunkt i at det skal gi dekning for ca. 75 % av kostnaden til brillene.