Uttalelse: Helhetlig og kunnskapsbasert rehabilitering for synshemmede nå!

Når mennesker opplever synstap, har vi raskt behov for et helhetlig og kunnskapsbasert rehabiliteringstilbud. Det kan være behov for å lære enkle teknikker for å mestre hverdagen, men også mer omfattende opplæring i for eksempel mobilitet, punktskrift og bruk av tekniske hjelpemidler.

Nyhetssak fra 21. juni 2022

Rask tilgang til individuelt tilpassede rehabiliteringsløp, er et av punktene Norges Blindeforbunds Landsstyre understreker. Her er det synstrening etter hjerneslag.

I dag er det for tilfeldig om mennesker får tilbud om rehabilitering, og tilbudet er svært ofte mangelfullt.

Uansett om synstapet er stort eller lite, kan overgangen oppleves som dramatisk, og den enkeltes psykiske reaksjoner må tas på alvor. God rehabilitering som tar utgangspunkt i hele mennesket, er da helt avgjørende for den enkeltes mulighet til et aktivt og selvstendig liv. Dette bidrar også til deltagelse i samfunnet, blant annet i arbeidsliv, skole og utdanning, politikk og frivillige lag og organisasjoner.

Den 29. november 2021 sendte Helsedirektoratet en faglig anbefaling til Helse- og omsorgsdepartementet om rehabilitering for synshemmede. Anbefalingene bygger blant annet på funn som viser at viktige instanser mangler synskompetanse, ikke minst kommunene, og det er manglende samhandling mellom tilbudene som finnes. Landsstyret i Norges Blindeforbund forventer at kartleggingen og forslagene blir fulgt opp raskt og at svaksynte og blinde selv blir hørt i utformingen av tiltak. I oppfølgingen blir det viktig å arbeide helhetlig, også på tvers av departementenes ansvarsområder.

Norges Blindeforbunds Landsstyre vil særlig trekke frem viktigheten av:

 • Rask tilgang til individuelt tilpassede rehabiliteringsløp.
 • At det er flere veier inn i synsrehabiliteringen, for eksempel gjennom henvisning fra kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, skole og utdanningsinstitusjoner, øyeleger og optikere.
 • At rehabiliteringstilbudet er basert på behovet til den enkelte og gjennomføres kontinuerlig - ikke tidsavgrenset.
 • En tydelig ansvarsfordeling og plan for samhandling mellom de ulike aktørene, spesielt mellom spesialisthelsetjenesten og det kommunale hjelpeapparatet.
 • Opprettelse av ambulerende synsteam.
 • Styrking av synsfaglig kompetanse i alle ledd, både gjennom synspedagogutdanningen og for andre faggrupper.
 • Fokus på individuell plan.
 • God inntektssikring.
 • Økt kompetanse på reaksjoner knyttet til synstap.
 • At alle med behov får tilgang til kursene som Norges
 • Blindeforbunds syn- og mestringssentre arrangerer med offentlig støtte.
 • At alle med behov får tilgang til tilbud ved Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse.
 • Styrket tilbud til pårørende.