Vedtekter - lokallag

Vedtekter for Norges Blindeforbunds lokallag. Vedtatt på landsstyremøte 17. – 19. mars 2017

(Her kan du laste ned vedtekter for lokallag 2017 i wordformat

Innholdsfortegnelse

§ 1 Organisasjon
§ 2 Formål
§ 3 Medlemskap og kontingent
§ 4 Årsmøte
§ 5 Ekstraordinært årsmøte
§ 6 Medlemsmøter
§ 7 Styre
§ 8 Oppløsning av lokallaget
§ 9 Ikrafttreden

§ 1 Organisasjon

Lokallaget er en selvstendig enhet i Norges Blindeforbund med egne vedtekter og et eget styre valgt av og blant medlemmene. Et lokallag av Norges Blindeforbund dannes innenfor et geografisk begrenset område, og er uavhengig av kommunegrenser.
Disse vedtektene gjelder for alle Blindeforbundets lokallag, lokallagene er pliktige til å følge dem.
Vedtektene fastsettes og endres av landsstyret i Norges Blindeforbund.
I spørsmål som ikke dekkes av lokallagsvedtektene, gjelder Norges Blindeforbunds vedtekter.
Økonomiske midler som er skaffet til veie via gaver, innsamlinger, lotterier o.l skal komme svaksynte og blinde til gode.

§ 2 Formål

Norges Blindeforbunds lokallag har som overordnet mål å arbeide for samfunnsmessig likestilling for svaksynte og blinde og for andre grupper av funksjonshemmede og å etablere og drive sosiale møteplasser for medlemmer i sitt område.
Blant arbeidsoppgaver kan nevnes:
A. Informasjon til svaksynte og blinde i lokallagets arbeids-
område om Norges Blindeforbunds service- og aktivitetstilbud
B. Tilrettelegging av lokale tilbud og det fysiske miljøet
i lokallagets arbeidsområde med tanke på integrering av
svaksynte og blinde i lokalsamfunnet.
C Utøve eget inntektsbringende arbeid i dialog med fylkeslaget

§ 3 Medlemskap og kontingent

Alle personer som er over 14 år kan bli medlem i lokallaget ved å betale den kontingent for lokallag som Norges Blindeforbunds landsstyre fastsetter. Slik kontingent tilfaller lokallaget i sin helhet. Medlemmer som bare er medlemmer av lokallaget, betaler samme kontingent som medlemmer av Norges Blindeforbund.

§ 4 Årsmøte

Årsmøte i lokallaget skal avholdes innen utgangen av mars. Innkalling skjer skriftlig og med minst tre ukers varsel.
Årsmøtet skal:
A Behandle årsmelding for siste kalenderår.
B Godkjenne lagets regnskap for siste kalenderår.
C Behandle saker fra fylkeslaget og/eller fra medlemmer i lokallaget.
Sakene skal være styret i hende minst 14 dager før årsmøtet.
D Foreta følgende valg:
1) Et styre på minimum 3 medlemmer og ett varamedlem.
2) En valgnemnd på 2 medlemmer og ett varamedlem som skal forberede og legge fram forslag til alle valg på neste årsmøte.
Lederen velges for ett år, de øvrige styremedlemmene og vara-medlemmet for to år, slik at så vidt mulig det halve antall velges hvert år.
Leder eller nestleder skal alltid velges blant de av lokallagets
svaksynte og blinde medlemmer som er medlemmer av Norges Blindeforbund. Flertallet i lokallagets styre skal alltid utgjøres av svaksynte og blinde medlemmer av Norges Blindeforbund.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes med minst 8 dagers varsel når
et enstemmig fylkeslagsstyre, flertallet av lokallagets styre eller
minst halvparten av lokallagets medlemmer skriftlig forlanger det.
Ekstraordinært årsmøte skal bare behandle de saker det er sammenkalt for, samt foreta de valg som kan bli en følge av møtets vedtak.
Et ekstraordinært årsmøte kan ikke heves før møtets protokoll er behandlet og godkjent.

§ 6 Medlemsmøter

Medlemsmøtene og andre aktiviteter arrangeres så sant det er mulig etter en oppsatt plan, utarbeidet av styret og godkjent av medlemsmøte.
På siste ordinære medlemsmøte før nyttår behandles styrets forslag til budsjett for det kommende år.
Vedtak av vidtrekkende økonomisk og/eller interessepolitisk betydning skal godkjennes av fylkeslagets styre før de settes ut i livet.
På møter i Norges Blindeforbunds lokallag har bare tilstedeværende medlemmer av laget stemmerett.
Daglig leder og fylkeslagsleder har møte- og talerett på lokallagsmøtene.


§ 7 Styre

Mellom årsmøtene er det lagets styre som har ansvaret for at lokallaget drives i henhold til lokallagsvedtektene.
Lederen innkaller til styremøte ved behov, eller når dette kreves av flertallet av styrets medlemmer. Det bør avholdes minst to styremøter i året.
Styret er beslutningsdyktig når et flertall av medlemmene er til stede. Lederen har ikke dobbeltstemme.
Styret er ansvarlig for å utarbeide regnskap og årsmelding, og kopi av disse sendes fylkeslaget til orientering. En regnskapskyndig person skal gjennomgå og kontrollere regnskapet før godkjenning på årsmøtet.
Styreprotokoller oversendes også fylkeslaget til orientering.

§ 8 Oppløsning av lokallaget

Eventuell oppløsning av Norges Blindeforbunds lokallag kan bare
skje ved vedtak på lagets årsmøte dersom minst 3/4 av de frammøtte stemmeberettigede medlemmene stemmer for det.
Et lokallag som ikke har aktiviteter på tre år, kan oppløses av fylkeslagets styre.
Blir laget vedtatt oppløst, skal pengemidler og annet som laget
forvalter, i sin helhet overføres fylkeslaget så sant årsmøtet ikke vedtar å donere midlene til andre formål som kommer svaksynte og blinde til gode.

§ 9 Ikrafttreden

Vedtektene trer i kraft 18. mars 2017