Vedtekter - lokallag

Innhold:

§ 1. Danning av lokallag
§ 2. Oppgaver
§ 3. Tilhørighet
§ 4. Medlemskap
§ 5. Medlemskontingent
§ 6. Økonomi
§ 7. Medlemsmøter
§ 8. Årsmøte
§ 9. Ekstraordinært årsmøte
§ 10. Valg
§ 11. Styre
§ 12. Vedtektenes gyldighet
§ 13. Oppløsning av lokallaget

§ 1. Danning av lokallag

Norges Blindeforbund har som mål å danne lokallag i flest mulig av landets kommuner eller regioner i samtlige fylker. Der medlemsgrunnlaget eller andre årsaker fører til at det ikke kan dannes lag innen en kommune, kan et lokallag av Norges Blindeforbund dannes innen en region i fylket.

Norges Blindeforbunds fylkeslag har som oppgave å motivere for, samt sette igang arbeidet med danning av lokallag innen sitt geografisk arbeidsområde.

§ 2. Oppgaver

Norges Blindeforbunds lokallag har som overordnet oppgave å arbeide for samfunnsmessig likestilling for blinde og svaksynte og andre grupper funksjonshemmede i lokalsamfunnet, jfr. § 2 i Norges Blindeforbunds vedtekter.

Lokallagenes fremste arbeidsoppgave er å treffe tiltak med sikte på kontakt, samvær og fellesskap.

Av andre arbeidsoppgaver skal framheves:

A. Informasjon til blinde og svaksynte i lokallagets arbeidsområde om Norges Blindeforbunds service- og støttetiltak og formidling av kontakt mellom den synshemmede og Norges Blindeforbunds hjelpeapparat.

B. Holdningsskapende informasjon i lokalsamfunnet.

C. Tilrettelegging av lokale tilbud og det fysiske miljøet i lokallagets arbeidsområde med tanke på integrering av blinde og svaksynte i lokalsamfunnet.

D. Etablering av lokale serviceordninger.

E. Samarbeid med fylkeslaget om inntektsbringende tiltak, herunder tilskott til lokallagets virksomhet fra kommuner og andre kilder.

F. Foreslå representanter til samarbeidsorganer der blinde og svaksynte fra lokalsamfunnet skal eller bør være representert.

§ 3. Tilhørighet

Norges Blindeforbunds lokallag skal være en del av Norges Blindeforbunds tilbud til blinde og svaksynte.

I regelen har lokallagene ingen oppgaver utover de som er nevnt i § 2.

Fylkeslagsleder og fylkessekretær har rett til å møte på lokallagets årsmøter, medlemsmøter og styremøter med tale- og forslagsrett.

§ 4. Medlemskap

Medlem i Norges Blindeforbund som er bosatt i et lokallags arbeidsområde, er automatisk medlem av lokallaget. Andre som bor i lokallagets arbeidsområde, kan bli medlem ved å betale den medlemskontingenten for lokallag som Norges Blindeforbunds landsstyre fastsetter.

Medlemmene må godta og følge vedtektenes bestemmelser. Alle medlemmer i Norges Blindeforbunds lokallag har de samme rettigheter og plikter, med unntak av bestemmelsene i § 10. Lokallagsmedlem som ikke er medlem i Norges Blindeforbund, har kun rettigheter og plikter i forhold til lokallaget.

Det skal legges stor vekt på at synshemmede i lokallagets arbeidsområde blir medlemmer i laget. For øvrig er det ønskelig at foreldre til synshemmede barn og ungdommer, øvrige pårørende til synshemmede, samt alle andre blindesaksinteresserte blir aktive medlemmer i laget.

Personer som er utestengt fra organisasjonsmøter i Norges Blindeforbund i henhold til § 16 i Norges Blindeforbunds vedtekter, er samtidig utestengt fra organisasjonsmøter i lokallaget og må fratre eventuelle tillitsverv i laget i utestengningperioden.

§ 5. Medlemskontingent

Medlemmer og støttemedlemmer i Norges Blindeforbund betaler ikke egen medlemskontingent til lokallaget. Øvrige lokallags-medlemmer betaler den fastsatte medlemskontingenten, jfr. § 4. Medlemskontingent til Norges Blindeforbunds lokallag tilfaller i sin helhet lokallaget.

§ 6. Økonomi

Norges Blindeforbunds lokallag skal i regelen være selvfinansierende.

Lokallaget skal finansiere sin aktivitet i henhold til § 2, men skal ikke bygge opp formue. Midler som skaffes til veie via gaver, innsamlinger og lotterier skal komme formålet til gode innenfor de rammer og vilkår som Innsamlingskontrollen i Norge fastsetter.

Lokallagets regnskap revideres av revisor som velges på lokallagets årsmøte. Lokallagets regnskaps- og revisjonsberetning skal gå i kopi til fylkeslaget i det fylket lokallaget har sin virksomhet.

§ 7. Medlemsmøter

Norges Blindeforbunds lokallag holder regelmessige medlemsmøter, og fortrinnsvis minst ett møte hvert kvartal.

Styret må legge stor vekt på at kunngjøringer om medlemsmøter når fram til alle medlemmene og på et kontinuerlig arbeid for å vinne tilslutning til laget. Medlemsmøtene, andre sammenkomster og tiltak arrangeres etter en oppsatt plan, utarbeidet av styret og godkjent av medlemsmøte.

På siste ordinære medlemsmøte før nyttår behandles styrets forslag til budsjett for det kommende år. Budsjettet er ikke gyldig før det er tiltrådt av fylkeslagets styre.

Vedtak av vidtrekkende økonomisk og/eller interessepolitisk betydning må godkjennes av fylkeslagets styre før de settes ut i livet.

På møter i Norges Blindeforbunds lokallag har bare tilstedeværende medlemmer av laget stemmerett.

§ 8. Årsmøte

Årsmøte i Norges Blindeforbunds lokallag holdes i løpet av årets tre første måneder.

Årsmøtet skal:
A. Behandle styrets rapport om lagets virksomhet siste kalenderår.

B. Gjennomgå og godkjenne lagets reviderte regnskap for siste kalenderår.

C. Behandle saker fra fylkeslaget.

D. Behandle saker fra lokallagets medlemmer. Lagets styre må gis rimelig tid til å behandle innsendte saker før årsmøtet finner sted.

E. Foreta valg i henhold til § 10.

§ 9. Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte holdes med minst 8 dagers varsel når et enstemmig fylkeslagsstyre, flertallet av lokallagets styre eller minst halvparten av lokallagets medlemmer skriftlig forlanger det.

Ekstrordinært årsmøte skal bare behandle de saker det er sammenkalt for, samt foreta de valg som kan bli en følge av møtets vedtak.

Et ekstraordinært årsmøte kan ikke heves før møtets protokoll er behandlet og godkjent.

§ 10. Valg

Årsmøtet velger enten a) et styre bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer, femte styremedlem og to varamedlemmer, eller

b) et styre bestående av leder, nestleder, sekretær og ett varamedlem.

I sistnevnte tilfelle engasjeres kasserer av lokallagets styre.

Årsmøtet velger dessuten en valgnemnd på tre medlemmer og ett varamedlem, som skal forberede og legge fram forslag til alle valg på neste årsmøte i lokallaget.

Lederen velges for ett år, de øvrige styremedlemmene og varamedlemmene for to år, slik at så vidt mulig det halve antall velges hvert år.

Leder eller nestleder skal alltid velges blant de av lagets synshemmede medlemmer som er medlemmer av Norges Blindeforbund. 

Flertallet i lokallagets styre skal alltid utgjøres av blinde og svaksynte medlemmer av Norges Blindeforbund.

Årsmøtet kan også foreta andre valg.

§ 11. Styre

Mellom årsmøtene er det lagets styre som har det fulle ansvar for arbeid og effektivitet i laget.

Lederen innkaller til styremøte når viktige saker foreligger, likevel til minst ett styremøte i kvartalet. Styremøtet skal videre holdes når dette kreves av flertallet av styrets medlemmer.

Styret har fullmakt til å nedsette nødvendige utvalg/komitèer, samt oppnevne representanter for lokallaget til samarbeidende organer m.v., jfr. § 2 F. Slike underutvalg/komiteer og kontaktpersoner står ansvarlige og rapportpliktige overfor lokallagets styre.

Vedtak av vidtrekkende økonomisk og/eller interessepolitisk betydning må godkjennes av fylkeslagets styre før de settes ut i livet.

Norges Blindeforbunds lokallag skal holde fylkeslaget løpende orientert om sin virksomhet, blant annet gjennom oversending av protokoller osv.

§ 12. Vedtektenes gyldighet

Endringer av disse vedtekter må vedtas av Norges Blindeforbunds landsstyre.

I spørsmål som ikke dekkes av vedtektene, gjelder Norges Blindeforbunds vedtekter.

§ 13. Oppløsning av lokallaget

Eventuell oppløsning av Norges Blindeforbunds lokallag kan bare skje ved vedtak på lagets årsmøte dersom minst 3/4 - tre firedeler - av de frammøtte stemmeberettigede medlemmene voterer for det.

Blir laget vedtatt oppløst, skal pengemidler og annet som laget forvalter, i sin helhet overføres vedkommende fylkeslag.

Vedtektene er fastsatt på møte i Norges Blindeforbunds landsstyre 9. - 11. april 1991 (landsstyresak 8/91) og endret på møter i Norges Blindeforbunds landsstyre 31. august - 1. september 1995 , 2. - 4. februar 1996, 24. - 26. januar 1997, 1. - 3. november 1999 og 29. – 31.10.2007.

Henvisninger til Norges Blindeforbunds lover er endret til vedtekter og riktig paragraf etter at landsmøtet i 2001 endret Norges Blindeforbunds lover til vedtekter.