Praktisk hjelp

Som synshemmet har man rett til en rekke sosiale tjenester. Det er et felles vilkår for disse rettighetene at man ikke kan dra omsorg for seg selv, eller er helt avhengig av praktisk eller personlig hjelp for å klare dagliglivets gjøremål. Det er kommunen som har ansvaret for disse tjenestene.

til de som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller andre årsaker ytes det praktisk bistand, det vil si hjelp til rengjøring, hagestell, innkjøp av varer, og lignende. Under er det listet ulike tiltak som kan være aktuelle. Trykk på linken for å lese mer om dette.

Brukerstyrt assistanse

BPA innvilges de som har et sammensatt bistandsbehov og som trenger en mer fleksibel ordning enn det som ytes gjennom tradisjonelle sosiale tjenester. Ved innvilgning av BPA vil man selv kunne bestemme når timene som er innvilget skal brukes. Det er i utgangspunktet praktisk bistand som organiseres som BPA, men også støttekontakttimer kan inkluderes i disse, da det vil være mest praktisk, og til det beste for den som er innvilget timene, om vedkommende selv får bestemme når også timene skal benyttes.

Den som får innvilget BPA vil selv være arbeidsleder for den som fungerer som assistent, men det er ikke et vilkår at man klarer å fylle rollen som arbeidsleder. Hvis man fyller de andre vilkårene for BPA vil arbeidslederansvaret kunne skjøttes av andre.

Når det gjelder BPA anbefales det at man tar kontakt med ULOBA, som er et andelslag for de som er innvilget BPA, for mer informasjon. De kan nås på telefon 32 20 59 10 eller e-post adm@uloba.no, www.uloba.no

Avlastningstiltak

Er en tjeneste for de som har et særlig tyngende omsorgsarbeid. Avlastningen skal gjøre det mulig å opprettholde gode familierelasjoner og bevare sosiale nettverk. Tjenesten skal hindre utmatting hos omsorgsgiveren.

Støttekontakt

Innvilges personer eller familie som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problemer. Støttekontakten skal i utgangspunktet hjelpe til med å legge opp den delen av hverdagen man ikke klarer selv, og være med på gjennomføringen av denne.

Individuell plan

Dersom du har behov for koordinering av tjenester kan dette gjøres ved hjelp av individuell plan, for mer informasjon, ta kontakt med NAV Lokalt.

Opplæring og skole

Det er kommunen som har ansvaret for opplæring på grunnskolenivå og fylkeskommunen som har ansvaret for videregående opplæring. Les mer om dette på denne siden. Voksne som ikke har fullført grunnskole har rett til slik opplæring, dette kan du lese mer om her.