Hovedkomponenter i Blindeforbundets bistandsarbeid

Norges Blindeforbund skal være engasjert i bistandsprosjekter for blinde og svaksynte. I den grad det er mulig vil Norges Blindeforbund konsentrerer sin bistandsinnsats innenfor følgende hovedsatsingsområder:

Organisasjonsbygging, øyehelse, utdanning, læring og rehabilitering. Vi jobber for at alle disse områdene skal være dekket innenfor et partnerland for å oppnå mest mulig synergi. I tillegg vektlegges alltid samarbeid mellom oss, lokal partner og landets myndigheter tungt.

Organisasjonsbygging

 • Norges Blindeforbund har organisasjonsbyggingsprosjekter i Nepal, Laos, Lesotho, Malawi, Mosambik og Angola.
  Gjennom egne organisasjoner kan synshemmede selv påvirke myndighetene og publikum til å akseptere blinde og svaksynte som likeverdige borgere.
  Etablering og styrking av organisasjoner av blinde og svaksynte er et viktig arbeid.
 • Likestilling og full deltakelse i samfunnet ligger til grunn for alle blindeorganisasjoners interessepolitiske arbeid.
  Det er synshemmede selv som skal fremme sine rettigheter.

Øyehelse

Norges Blindeforbund har øyehelseprosjekter i Angola, Lesotho, Mosambik, og Nepal. Her er fokus på behandling og forebygging av blindhet, samt lokalisering av personer med synsnedsettelser og lede dem i retning av behandling.

Norges Blindeforbund legger vekt på å planlegge og drive øyehelseprosjekter i samarbeid med sentrale og lokale helsemyndigheter. Et viktig mål er at myndighetene etter hvert skal ta over øyehelseprosjektene som en integrert del av landets helsetilbud.

Utdanning og opplæring av studenter, øyeteknikere og sykepleiere er en annen viktig del. På denne måten støtter Norges Blindeforbund de lokale helsemyndighetene innen kunnskapsoverføring. Alle sykehusene har et lavt kostnadsnivå og teknologi tilpasset lokale forhold. Lokal produksjon av øyedråper og briller er viktig for å holde kostnadene nede.

Utdanning, læring og rehabilitering

 • De som ikke kan få synet tilbake gjennom kirurgiske inngrep eller annen behandling, må få hjelp til sosial rehabilitering og læring. Norges Blindeforbund har rehabiliteringsprosjekter i Mosambik, Malawi, Nepal og Laos.
  Prosjektene gir tilbud om opplæring i dagligdagse aktiviteter, opplæring i bruk av hvit stokk, bruk av kuleramme, leseopplæring og punktskrift.
 • I tillegg gis yrkesopplæring innen jordbruk, husdyrhold, butikk og håndverk.
  Blindeforbundet mener det er viktig å bidra til at blinde og svaksynte blir i stand til å ta vare på seg selv. Gjennom rehabilitering kan synshemmede komme i inntektsbringende arbeid og bli bidragsytere til familiens økonomi.

Alle våre partnerorganisasjoner er engasjert i utdanning for synshemmede. Vi støtter deres informasjon og påvirkningsarbeid for reell inkluderende utdanning; rettet mot utdannings- myndigheter og foreldre/lokalsamfunn.

De fleste partnere driver også med utdeling av læremidler til skoler og lokalmiljø: Braille skrivere, Braille papir, skrivetavle, lærebøker i Braille, hvite stokker osv.
Våre partnere i Malawi, Mosambik og Laos jobber i tillegg mer direkte med å gjøre skoler inkluderende. Tematiske områder er blant annet læreropplæring og universell utforming.