Internasjonalt arbeid og bistandsarbeid

Norges Blindeforbund har vært engasjert i bistandsarbeid for blinde og svaksynte siden 1978. Til sammen er det utført over 200 000 øyeoperasjoner gjennom vårt internasjonale arbeid.

I samarbeid med Atlas-alliansen og med økonomisk støtte fra Norad er Norges Blindeforbund involvert i 15 prosjekter i 9 forskjellige land. I tillegg støttes to overnasjonale blindeorganisasjoner i Afrika og i Asia.

I den grad det er mulig, ønsker Norges Blindeforbund at organisasjonsbygging, øyehelse, rehabilitering og utdanning kombineres i alle bistandsprosjekter. Samarbeid med landets myndigheter tillegges alltid stor vekt. 

Les mer om de tre hovedkomponentene i Blindeforbundets bistandsarbeid.

Together for Inclusion- Mosambik 2019-2022

Programmet er et samarbeid mellom funksjonshemmedes egne organisasjoner DPOer og NGOer i Norge og i Mosambik. Det identifiserer og gir muligheter til personer med nedsatt funksjonsevne, som ofte er utelatt i vanlig bistand. Programmet er del av et Atlas Allianse program i fem land. Programmet har tre komponenter, og kombinere ekspertisen til de store frivillige organisasjonene med DPOers spesialiserte, rettighetsbaserte tilnærming.

Komponenter/ temaområder:

Menneskerettighet og Organisasjonstyrking
Inkluderende utdanning
Økonomisk deltagelse

Her finner du wordutgaven av presentasjoner for programmet på norsk og engelsk.   
Her kan du laste ned PowerPointpresentasjonene på norsk eller engelsk.

Atlas Alliansens presentasjon til Norad i PowerPoint finner du her.

Prosjekter i Afrika

Norges Blindeforbund har følgende prosjekter på det afrikanske kontinent:

Prosjekter i Asia

Norges Blindeforbund har følgende prosjekter på det asiatiske kontinent:

Synshemmet kvinne fra Kambodsja fletter kurver.

Øyehelse i verden

På verdensbasis finnes det om lag 285 millioner mennesker med en form for synshemning. 90 prosent av verdens blinde bor i fattige land. 80 prosent av all blindhet kan enten forebygges eller behandles. 

For å bekjempe blindhet i verden har Verdens helseorganisasjon (WHO) og International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) laget en verdensomspennende plan: Visjon 2020. Målet var å utrydde all unødvendig blindhet innen år 2020.

Denne har nå blitt komplementert med en mer realistisk global handlingsplan (Global action plan) som har blitt vedtatt av WHO medlemsland.  Målet for denne planen er å redusere unødvendig blindhet og synshemninger med 25% innen 2019.

Norsk utviklingspolitikk er basert på FNs åtte tusenårsmål. Øyehelse, samt blinde og svaksyntes rettigheter, er tett knyttet til tusenårsmålene. Blant annet er det en nær sammenheng mellom øyehelse og fattigdom. Over 90 prosent av funksjonshemmede barn i fattige land går ikke på skole. Retten til utdanning for blinde og svaksynte barn er en del av tusenårsmål nr. 2 som skal sikre grunnutdanning til alle barn.

Tusenårsmål erstattes nå av FN`S 17 bærekraftsmål som blir førende for norsk utviklingspolitikk frem mot 2030. På samme måte som med tusenårsmål er det nær sammenheng mellom bærekraftsmål og målene for vårt arbeid.

En gutt fra Laos kjenner på taktile bokstaver og figurer på en vegg.

Bærekraftsmålene og den globale handlingsplan for øyehelse har sammenfallende mål hvor bærekraftsmål har generelle formuleringer og den globale handlingsplan er spesifikk for øyehelse og forebygging av blindhet og synshemming.

FN-konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt i FN i 2006. Konvensjonen er et gjennombrudd for funksjonshemmede over hele verden og inneholder forpliktelser om ikke-diskriminering og tilgjengelighet for alle mennesker med funksjonsnedsettelser. 

Norge undertegnet i 2007 og ratifiserte konvensjonen i 2013.

Internasjonale samarbeidspartnere

Norges Blindeforbund er med i Atlas-alliansen og får støtte av Norad