Internasjonalt arbeid og bistandsarbeid

Norges Blindeforbund har vært engasjert i bistandsarbeid for blinde og svaksynte siden 1978. Til sammen er det utført ca 170 000 øyeoperasjoner gjennom vårt internasjonale arbeid.

Fra 2015 vil Norges Blindeforbund være involvert i 20 prosjekter i 10 forskjellige land. I tillegg støttes to overnasjonale blindeorganisasjoner i Afrika og i Asia.

I den grad det er mulig, ønsker Norges Blindeforbund at organisasjonsbygging, øyehelse og rehabilitering kombineres i alle bistandsprosjekter. Samarbeid med landets myndigheter tillegges alltid stor vekt.

Les mer om de tre hovedkomponentene i Blindeforbundets bistandsarbeid.

Prosjekter i Afrika

Norges Blindeforbund har følgende prosjekter på det afrikanske kontinent:

Prosjekter i Asia

Norges Blindeforbund har følgende prosjekter på det asiatiske kontinent:

Synshemmet kvinne fra Kambodsja fletter kurver.
Synshemmet kvinne fra Kambodsja fletter kurver.

Øyehelse i verden

På verdensbasis finnes det om lag 314 millioner mennesker med en form for synshemning. 90 prosent av verdens blinde bor i fattige land. 80 prosent av all blindhet kan enten forebygges eller behandles. 

For å bekjempe blindhet i verden har Verdens helseorganisasjon (WHO) og International Agency for the Prevention of Blindness (IAPB) laget en verdensomspennende plan: Visjon 2020. Målet er å utrydde all unødvendig blindhet innen år 2020.

Norsk utviklingspolitikk er basert på FNs åtte tusenårsmål. Øyehelse, samt blinde og svaksyntes rettigheter, er tett knyttet til tusenårsmålene. Blant annet er det en nær sammenheng mellom øyehelse og fattigdom. Over 90 prosent av funksjonshemmede barn i fattige land går ikke på skole. Retten til utdanning for blinde og svaksynte barn er en del av tusenårsmål nr. 2 som skal sikre grunnutdanning til alle barn.

En gutt fra Laos kjenner på taktile bokstaver og figurer på en vegg.
En gutt fra Laos kjenner på taktile bokstaver og figurer på en vegg.

 

Visjon 2020 jobber også tett opp mot tusenårsmålene og de to verdensomspennende planene forsterker hverandre.

FN-konvensjon om rettighetene til mennesker med nedsatt funksjonsevne ble vedtatt i FN i 2006. Konvensjonen er et gjennombrudd for funksjonshemmede over hele verden og inneholder forpliktelser om ikke-diskriminering og tilgjengelighet for alle mennesker med funksjonsnedsettelser. 

Norge undertegnet i 2007 og ratifiserte konvensjonen i 2013.

Internasjonale samarbeidspartnere

Norges Blindeforbund er med i Atlas-alliansen og får støtte av Norad