Varslingsplakat for ansatte

Hva er varsling?

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold er brudd på lovregler, brudd på interne regler eller brudd på etiske retningslinjer.

Varsling er positivt

Varsling er bra både for bedriften, organisasjonen og for samfunnet, fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Folk som er villige til å varsle er en viktig ressurs for Blindeforbundet.

Rett og plikt til å varsle

De ansatte har plikt til å varsle om kriminelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare Den enkelte ansatte oppfordres også til å varsle om kritikkverdige forhold, fordi det kan bidra til å utvikle Blindeforbundet positivt.

Hvem varsler du til?

Intern varsling

Blindeforbundet ønsker å legge til rette for å varsle internt på en god måte. Både saken og situasjonen vil avgjøre hvordan det best varsles.

Som utgangspunkt må alle kunne varsle til nærmeste overordnede eller det organ som har ansvar for det det skal varsles om:

Alle saker kan varsles til nærmeste overordnede, fagforeningenes tillitsvalgte, verneombud eller HR.

Dersom varsel omhandler nærmeste overordnede eller varsleren ikke oppnår reaksjon eller tilbakemelding, oppfordres varsleren til å informere Generalsekretær eller Forbundsleder i Blindeforbundet.

Ekstern varsling

Blindeforbundet har lagt til rette for ekstern varsling som rettes til Ernst & Young. Her har du også mulighet for å varsle anonymt. Du vil få mulighet til å ha en dialog med Ernst & Young slik at de ved behov kan få saken gransket, samtidig som du er helt anonym ovenfor Norges Blindeforbund. Her finner du ulike kanaler for å varsle til E&Y.

Oppfølging av varsling

Mottaker må sørge for riktig behandling av varsel i samarbeid med den som varsler

  • Det skal ryddes opp i det som er kritikkverdig. Varsleren skal ha tilbakemelding om sakens gang innen 12 dager.
  • Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer seg på en misforståelse, skal varsleren få en ordentlig forklaring.
  • Arbeidsgiver har et ansvar for å ta vare på personer som har blitt utsatt for grunnløs kritikk.

 

Anonymitet og fortrolighet

Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle involverte parter. Hvem varsleren er, er allikevel fortrolig informasjon.

Den som varsler skal ikke straffes

Hvis du som varsler opplever å bli straffet, må du si ifra til Generalsekretær, Forbundsleder eller en tillitsvalgt som vil hjelpe deg videre.

Hvor finner du mer info?

Hvis du vil vite mer om varsling i Norges Blindeforbund, så finner du varslingsveileder på intranettet og blindeforbundets internettsider.