Hopp til innhold
Gå til forsiden. Logo, Norges Blindeforbund

Tilbud for pårørende

Pårørende har rettigheter til en rekke tjenester og ytelser som kan være til hjelp i dagliglivet.

Norges Blindeforbund har i dag flere tilbud som er relevante for pårørende. Det er også andre instanser som jobber for pårørende og pårørendes rettigheter, som man kan benytte seg av. Her gis en oversikt over hva Norges Blindeforbund tilbyr av kurs og annet når det gjelder pårørende, og en oversikt over noen relevante tilbud fra andre instanser.

Aktuelle kurstilbud for pårørende fra Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbund har flere kurs hvor man får ta med seg en nærperson, eller hvor kurset er for deg som er pårørende.

Introduksjonskurs

Introduksjonskurs er det første kurset i den kjente «kursrekka». På introduksjonskurs får du ha med deg en nærperson/pårørende. Kurset omfatter tre hovedområder:

 1. Fysisk tilpasning. Det vil bli gitt praktisk veiledning og trening i orienterings- og ledsagerteknikk.
 2. Praktisk tilpasning. Det vil bli orientert om og vist tekniske og optiske hjelpemidler. Det blir også informasjon om kurs- og serviceordningene som Blindeforbundet tilbyr.
 3. Psykisk og sosial tilpasning. Hvilke utfordringer og reaksjoner møter synshemmede og deres pårørende i hverdagen? Gruppesamtaler og erfaringsutveksling.

Kurset inneholder også informasjon om velferdsrettigheter og støtteordninger.

De fleste velger å ta med seg sin ektefelle, men en nærperson på introduksjonskurs kan også være en venn, familiemedlem eller en assistent.

Hjernerelaterte synsvansker - startkurs med pårørende

Kursrekken hjernerelaterte synsvansker har ikke et eget introduksjonskurs, men flere i denne gruppen deltar på vanlige introduksjonskurs før videre kurs. I tillegg tilbyr vi et startkurs over 11 dager med en introduksjonsdel i helgen hvor pårørende får komme. Den første uken er kartlegging uten pårørende, pårørende kommer til introduksjonskurs i helgen, og påfølgende uke er videre kurs uten pårørende.

Denne kursrekken tilbys kun på Hurdal syn- og mestringssenter.

Temakurs familie – kurs for hele familien!

Temakurs familie er på Evenes syn- og mestringssenter, og er for familier som har barn med nedsatt syn. Kurset er for hele familien, også for seende søsken. Temaer på kurset er støtteordninger, hjelpemidler, mobilitet og orientering, fysisk aktivitet, hverdagsteknologi og taktil trening. Der temaene er forbeholdt de voksne, legges det opp til aktiviteter og utflukter for barna.

Det er ulike kurs ut ifra alderen på barna, så se gjerne i kurskatalogen for å finne riktig kursdato for dere, eller kontakt Evenes syn- og mestringssenter på telefon 76 98 48 00.

Det tilbys også et eget kurs for foreldre med nedsatt syn.

Temakurs livsmestring med pårørende

Kurset er for deltaker sammen med partner (samboer, ektefelle, kjæreste). På kurset er det temaer som er relevante for både den med nedsatt syn og den seende, blant annet foredrag med psykolog, samtaler i grupper, ledsagerteknikker, rettigheter for pårørende med mer. Dette er ikke det samme som et introduksjonskurs, men det går fint an å starte med dette kurset.

Temakurs mobilitet og orientering med pårørende

Mobilitetskurs sammen med pårørende. Kurset inneholder tematikk som ledsagers rolle, ledsagerteknikker inne og ute, erfaringsutveksling og opplæring innen haptiske ledsagerteknikker (kommunikasjon ved berøring). I haptisk brukes elementer som er relevante for ledsaging, som består av rombeskrivelse, «betaling» i butikk og haptisk ledsaging.

Temakurs IKT og hjelpemidler med pårørende

Kurset er for foreldre og/eller ressurspersoner for barn. Barna er ikke med på selve kurset.

På kurset er det gjennomgang av tilgjengelighetsfunksjoner på telefon, nettbrett og PC/Mac. For at barn skal kunne utnytte seg av digitale hjelpemidler på best mulig måte er det viktig at foreldre og ressurspersoner også kan bruke de ulike tilgjengelighetsfunksjonene og vet hvordan det fungerer. Vi øver på å bruke enhetene med blindfold og ulike simuleringsbriller, slik at foreldre kan sette seg inn i hvordan det faktisk er for barnet. Vi underviser også i bruk av lydbøker gjennom Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) og snakker om hvilke spill som kan egne seg for blinde og svaksynte barn.

Konkret underviser vi og øver på forstørrelse, innstillinger av farger og kontraster, opplesing av tekst, taleassistent, diktering, bruk av lydbøker og apper med tilhørende innstillinger og skjermleser på telefon og PC. Vi er også innom temaet studieteknikk.

Andre aktuelle tilbud for pårørende fra Norges Blindeforbund

Norges Blindeforbunds legater

Norges Blindeforbund har flere legater. Det er den med rettigheter ift. syn som kan søke, men midlene kan også komme den pårørende til gode. To av de mest aktuelle for folk flest er utdanning- og opplæringslegatet og legat for hjelp til selvhjelp.
Mer informasjon om søknadsfrist og søknadsskjema finner du på vår nettside.

Utdanning- og opplæringslegatet – for synshemmede som har konkrete behov i forbindelse med utdanning, opplæring og rehabilitering. Omfatter også kortvarige opplærings- og utviklingstiltak. Eksempler på hva man kan søke om:

 • IKT-utstyr til bruk i utdanning/opplæring (skjerm, iPad, PC, mobil)
 • kursavgift/semesteravgift
 • dekning av transport i forbindelse med utdanning/opplæring
  Legat for hjelp til selvhjelp – for synshemmede som har konkrete behov ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp. Eksempler på hva man kan søke om:
 • utgifter for ledsager på tur
 • mobiltelefon og annet IKT-utstyr
 • hvitevarer eller møbler

Hjemmebesøk av rehabiliteringskontakt/likeperson

Norges Blindeforbund tilbyr hjemmebesøk av en rehabiliteringskontakt. Dette er en likeperson som har god kunnskap om hva Blindeforbundet tilbyr og oversikt over lokale tilbud. Kurs, rettigheter og muligheter er ofte temaer. Etter besøket får rehabiliteringsavdelingen en rapport som følges opp. Hvis det er ønskelig med et besøk, så kan du ta kontakt med rehabiliteringsavdelingen og så vil de formidle dette. Pårørende kan gjerne være til stede under besøket slik at begge får all informasjonen.

Hvis det er ønskelig med et besøk, så kan du ta kontakt med rehabiliteringsavdelingen på telefon 23 21 50 00.

Samtale med foreldrekontakt – foreldre til barn med synshemming

Foreldrekontakter har barn med synshemming, eller er selv synshemmede. De fungerer som samtalepartnere både for nye og «gamle» foreldre til synshemmede barn. Foreldrekontakten har ikke nødvendigvis alle svarene, men det er likevel viktig å dele erfaringer og bidra med råd og tips der det er nødvendig og mulig. Bare det å snakke med noen som har vært i en liknende situasjon, kan være en positiv opplevelse.
Hvis det er ønskelig med en samtale, så kan du ta kontakt med rehabiliteringsavdelingen på telefon 23 21 50 00.

Samtale med ung rehabiliteringskontakt/likeperson

Unge rehabiliteringskontakter er mellom 18 og 35 år. Samtalene gjennomføres i hovedsak på telefon (noen ganger fysisk møte), og kan for eksempel dreie seg om hvilke utfordringer man kan støte på som synshemmet ung voksen, tips og råd i forbindelse med utdanning og studier, hva man bør tenke på når man skal flytte for seg selv, informasjon om Blindeforbundets tilbud og Norges Blindeforbunds Ungdoms tilbud.
Hvis det er ønskelig med et besøk eller samtale, så kan du ta kontakt med rehabiliteringsavdelingen på telefon 23 21 50 00.

Samtale med pårørendekontakt

En pårørendekontakt er en likeperson, og kan være en støttespiller for deg som er pårørende til en som har fått nedsatt syn eller blitt blind.
Hvis det er ønskelig med en samtale, så kan du ta kontakt med rehabiliteringsavdelingen på telefon 23 21 50 00.

Norges Blindeforbunds fylkeslag

Norges Blindeforbund har fylkeslag over hele landet som har god oversikt over det lokale tilbudet. Ta gjerne kontakt med ditt aktuelle fylkeslag for informasjon om aktuelle tilbud der du bor. Se blindeforbundet.no/fylkeslag for kontaktinformasjon, eller ring sentralbordet på 23 21 50 00 for å bli satt over til det aktuelle fylkeslaget.

Andre aktuelle instanser for pårørende

Det finnes mange instanser som jobber for pårørende, både for informasjon om rettigheter, kurstilbud og bistand med søknader og liknende. Vi vil her informere om noen av disse.

Pårørendesenteret

Pårørendesenteret er landsdekkende for alle typer pårørende. På nettsiden finner du informasjon om rettigheter, kurs og filmer. Alle ansatte har helse- og sosialfaglig utdanning. De tilbyr individuelle veiledningssamtaler. Det meste av tilbudet er gratis, men noen kurs har en avgift.
Epost: post@pororendesenteret.no
Pårørendelinjen, telefon: 90 90 48 48
Chat: pårørendesenteret.no

Funksjonshemmedes fellesorganisasjons rettighetssenter

FFOs rettighetssenter er et rådgivnings- og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med funksjonshemming og kronisk sykdom, og deres pårørende. Tilbudet er gratis. De kan veilede i enkeltsaker og informere om generelle rettigheter.
Telefontid mandag til torsdag kl. 10.00-14.00 på telefon 23 90 51 55

De kan også nås via kryptert skjema på deres nettside

Rådgivningskontor for syn og hørsel – kommunalt tilbud

Tilbyr informasjon og veiledning til blinde og svaksynte og deres pårørende om ulike offentlige og private tjenester, samt den enkeltes rettigheter. Bistår også i møte med det offentlige og private tjenesteapparat og ved søknadsprosesser.

Der tjenesten tilbys, er den gratis. Rådgivningskontor for syn og hørsel finner du i Oslo, Trondheim og Bergen. Merk at tjenesten kan ha ulike navn, men den er kommunal.

Hver kommune eller bydel har også en synskontakt. Synskontakten kan bistå deg med synshjelpemidler, men kan også ha kunnskap om lokale tilbud. Synskontakt er under ergoterapitjenesten i hver kommune eller bydel.

Nasjonal behandlingstjeneste for sansetap og psykisk helse (NBSPH)

NBSPH er et landsdekkende behandlingstilbud for synshemmede med psykiske lidelser og plager. Tilbudet gjelder også for deres nærpersoner som kan ha behov for veiledning eller behandling for tilstander som er relatert til konsekvenser av sansetap. Du trenger henvisning fra fastlege eller psykolog. Les mer om tilbudet på www.nbsph.no.
Telefon: 22 02 90 30 eller 22 02 90 40
Epost: nbsph@ous-hf.no

Sist oppdatert: 13. oktober 2023