Legater

Norges Blindeforbund har ansvaret for forvaltningen av flere legater. Utdeling gjøres hvert år på forsommeren. Følgende legater kan det søkes bidrag fra. Søknadsfrist er 1. mars 2020.

Legat for hjelp til selvhjelp

Yter støtte til synshemmede med konkrete behov ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp. Både enkeltpersoner og grupper kan søke. Ved vurdering av søknaden vektlegges reelt behov og/eller en vanskelig livssituasjon, at behovet ikke dekkes av andre støtteordninger og at søker selv ikke har midler til å dekke det man søker om penger til.

Utdannings- og opplæringslegatet

Yter støtte til synshemmede i forbindelse med utdanning, opplæring og rehabilitering. Det omfatter også mer kortvarige opplærings- og utviklingstiltak. Det gis delvis støtte til hjelpemidler i forbindelse med utdanning. Det vektlegges reelt behov og/eller en vanskelig livssituasjon, at behovet ikke dekkes av andre støtteordninger og at søker selv ikke har midler til å dekke det man søker om penger til.

Rolf Sigurd Svalestog Olsens legat

Yter støtte til synshemmede i Telemark og Akershus ved konkrete behov ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp eller støtte til opplærings- og utviklingstiltak.

Vestlandets Felleslegat

Yter støtte til synshemmede i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal ved konkrete behov ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp eller til støtte til undervisning og opplæring.

Karl Fr. Knudsen og hustrus legat

Formål er å tilgodese synshemmede i Finnmark.

Norges Blindeforbunds Legat for barne- og ungdomsarbeid

Yter støtte til barne- og ungdomsarbeid i regi av Norges Blindeforbund med særlig vekt på tiltak for å aktivisere synshemmede barns og unges likestilling i samfunnet.

Norges Blindeforbunds legat for førerhundarbeid

Yter økonomisk støtte til Norges Blindeforbunds arbeid med avl, oppdrett og trening av førerhunder. Støtte kan også gis til tiltak for å opprettholde og/ eller videreutvikle førerhunders bruksegenskaper etter utlevering til blinde brukere. Legatstøtte skal begrenses til å dekke kostnader som til enhver tid ikke dekkes av det offentlige.

Slik søker du legater:

Skriv en kort søknad og fortell hva du søker om og hvorfor. Alle søknadene behovsprøves. Synshemmingen må dokumenteres med legeerklæring. Legg ved skatteoppgjør for 2018 og kontonummer. Kvittering for tidligere tildelte midler må være levert inn før søknadsfristen.

Søknader som mottas etter fristen eller som ikke er fullstendige, vil ikke bli behandlet. Ved innsending av ufullstendige søknader vil det ikke bli foretatt skritt fra Blindeforbundets side for å innhente de manglende opplysningene. Vi tar imot søknader for 2020 fra 1. desember 2019.

Klubber, lokallag og fylkeslag har anledning til å søke. Her gjelder også prinsippet om at behovet ikke dekkes over andre støtteordninger og at søknaden behovsprøves. Sist reviderte regnskap og/eller godkjent regnskapsrapport vedlegges søknaden. Ved innsending av ufullstendige søknader vil det ikke bli foretatt skritt fra Blindeforbundets side for å innhente de manglende opplysningene.

Søknad sendes elektronisk til , eller til Norges Blindeforbund, v/ Grethe Lyngedal, Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo. Merk konvolutten med legatets navn.

Søknader som blir sendt til andre adresser enn den som er oppgitt i annonsen vil ikke bli behandlet.
Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på telefon 23 21 50 00.

Søknadsfrist 1. mars 2020.