Legater

Trenger du økonomisk bistand eller tilskudd til anskaffelser? Det kan være utstyr som hvitevarer, TV, IKT-utstyr, møbler eller annet inventar. Til utdannings- og opplæringsformål kan det også gis støtte, det samme til reise, ferieopphold eller ledsagning. Da kan du søke om økonomisk støtte fra legatene som Blindeforbundet administrerer.

Både privatpersoner, klubber, lokallag, fylkeslag og våre syn- og mestringssentre kan søke. Det kan søkes om midler til det som ikke dekkes av andre støtteordninger eller via det offentlige. Det vektlegges reelt behov og/eller en vanskelig livssituasjon, og at søker selv ikke har midler til å dekke det man søker om penger til.

Du kan søke om støtte fra følgende legater:

Legat for barne- og ungdomsarbeid

Skal yte støtte til barne- og ungdomsarbeid i regi av Norges Blindeforbund med særlig vekt på tiltak for å aktivisere synshemmede barn og unge i fritiden, til samlinger og leirer for barna og tiltak med sikte på å fremme synshemmede barns og unges likestilling i samfunnet.

Utdannings- og opplæringslegatet

Dette er landsdekkende for synshemmede som har konkrete behov i forbindelse med utdanning, opplæring og rehabilitering. Det omfatter også mer kortvarige opplærings- og utviklingstiltak.

Legat for hjelp til selvhjelp

Landsdekkende for synshemmede som har konkrete behov ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp.

Legat for førerhundarbeid

Yter støtte til Norges Blindeforbunds arbeid med avl, oppdrett og trening av førerhunder. Støtte kan også gis til tiltak for å opprettholde og/eller videreutvikle førerhunders bruksegenskaper etter utlevering til blinde brukere.

Vestlandets Felleslegat

For synshemmede i Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal som har konkrete behov ut ifra prinsippet hjelp til selvhjelp eller støtte til undervisning og opplæring.

Rolf Sigurd Svalestog Olsens legat

For synshemmede i Akershus og Telemark som har konkrete behov ut i fra prinsippet hjelp til selvhjelp eller støtte til opplærings- og utdanningstiltak.

Karl Fr. Knudsen og hustrus legat

Tilgodeser synshemmede i Finnmark.

Søknadsskjema for å søke om legatmidler finner du her.

Skatteoppgjøret for 2020, altså ikke skattemeldingen MÅ legges ved. Dersom det søkes på vegne av barn under 18 år må skatteoppgjør for begge foreldrene legges ved

Har du ikke datamaskin, eller synes det er vanskelig å bruke internett kan du ta
kontakt med Ann-Irene Dæhlin i Blindeforbundet på telefon 23 21 50 27 eller e-post aid@blindeforbundet.no, så finner vi en løsning slik at du får søkt om legatmidler.

Det bes om at det ikke sendes likelydende søknader til flere av våre legater.
Saksbehandler vil fremme søknaden til riktig legat.

Klubber, lokallag og fylkeslag som søker må legge ved siste reviderte regnskap eller godkjent regnskapsrapport.

Kvittering som viser riktig bruk for tidligere tildelte midler må være levert inn før søknadsfristen.

Eventuelle spørsmål stilles til Ann-Irene Dæhlin i Blindeforbundet
på telefon 23 21 50 27 eller e-post aid@blindeforbundet.no.

Søknadsfrist 1. mars 2022.

Søknadsskjema med vedlegg sendes til legat@blindeforbundet.no, eller til
Norges Blindeforbund,
v/ Ann-Irene Dæhlin,
Postboks 5900 Majorstuen, 0308 Oslo.
Merk konvolutten med legatets navn.

Søknader som blir sendt til andre adresser enn den som er oppgitt her vil ikke bli behandlet.

Søknader som sendes inn etter søknadsfristen vil ikke bli behandlet.

Mangelfulle søknader vil ikke bli behandlet.