Tilrettelagt utdanning

Det finnes mange muligheter og støtteordninger for deg som har en synshemning og ønsker å ta høyere utdanning. Under er disse listet opp. Trykk på linken for å lese mer.

Karriererådgiving

Spørsmål du bør stille deg ved valg av utdanningsretning er: Vil utdanningen føre til en jobb som du fint kan utføre med nedsatt syn og tilrettelegging? Er det mulig å tilrettelegge arbeidet ved eventuelle utfordringer? Er utdanningen gjennomførbar i sin helhet, og hva kan faktisk tilrettelegges? Be om hjelp fra skolerådgiveren for å få informasjon og råd om hvilke valg du har. Du kan også ta kontakt med Blindeforbundets rehabiliteringsavdeling for råd og veiledning.

Blindeforbundet har også en egen mentorordning for deg som ønsker en samtalepartner om ulike tema knyttet til arbeid. Mentorene er synshemmede i yrkesaktiv alder. Les mer om mentorordningen her.

Du kan også kontakte ditt lokale NAV-kontor for råd og informasjon om utdanningsmuligheter og NAV Hjelpemiddelsentral. Disse enhetene kan eventuelt henvise videre til NAV Arbeidsrågivning og/eller NAV Kompetansesenter for tilrettelegging og deltakelse. De har synsfaglig kompetanse når det gjelder utdanning og arbeid. Se nav.no for informasjon.

Noen fylker har også karrieresentre som tilbyr utdannings- og yrkesveiledning, primært til de som ikke er skoleelever. Se også vilbli.no, utdanning.nojobbfeber.no og studievalg.no for informasjon og råd om utdanningsvalg. Av og til kan det også være nyttig å kontakte bransjeforeningen for et spesifikt yrke for å få informasjon. På nav.no ligger interesse- og karrieretester som kan være til hjelp.

Særskilt vurdering ved opptak

Hvis synshemningen din gir grunn til å tro at karakterpoengsummen din ikke gjenspeiler kvalifikasjonene dine, kan du be om særskilt vurdering ved søknad til høyskoler og universiteter. Du må oppfylle kravene til generell studiekompetanse og eventuelt spesielle opptakskrav.

Tilpasset studielitteratur

Blinde og svaksynte studenter har rett til å låne og få produsert den studielitteraturen de trenger i tilpasset format, det vil si lydbøker, punktskrift eller elektronisk tekst. Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek har ansvaret for å framskaffe, tilrettelegge og produsere studielitteratur for synshemmede studenter. Det gjelder studenter ved universiteter, høyskoler og fagskoler som er godkjent av Lånekassen.  

For å søke NLB om tilrettelagt pensum, må du dokumentere synshemningen og versende bekreftelse om opptak fra studiestedet. Ta kontakt med lærestedet ditt for å få pensumlisten så tidlig som mulig, slik at NLB rekker å produsere litteraturen ferdig i tide. Se nlb.no.    

Tilrettelegging ved studiestedet

Universiteter og høyskoler er lovpålagt – så langt det er mulig og rimelig – å legge til rette lokaler, adkomstveier, sanitæranlegg og tekniske innretninger slik at funksjonshemmede studenter kan studere ved institusjonen.

Lærestedet skal også legge til rette for studenter med særskilte behov. Det gjelder både i studiehverdagen og ved eksamen. Det er ditt individuelle behov som skal være utgangspunktet for tilretteleggingen.

Alle offentlige høyskoler og universiteter skal ha en konsulent eller en tilretteleggingstjeneste for studenter med funksjonshemning. Konsulenten skal ha oversikt over hvilke muligheter som finnes og kan delta i et samarbeid omkring tilrettelegging. Ta kontakt med studiestedet i god tid før studiestart for å avtale et møte med tilretteleggingstjenesten. Hvis du har nedsatt funksjonsevne, kan du søke om å få tidlig svar på søknaden din til høyskole eller universitet. Da vil du få bedre tid til å tilrettelegge ved studiestedet.      

Mobilitet og orientering

For mange synshemmede kan det være utfordrende å orientere seg på et nytt studiested. Du kan søke til kommunen om hjelp til mobilitet og orientering før oppstart, slik at du best mulig klarer å finne fram selv når studiene starter.      

Hjelpemidler

Selv om du har hjelpemidler fra før, kan behovet endre seg når du skal begynne å studere. I grunnskolen og på videregående nivå, er det ofte andre som tar ansvaret for tilretteleggingen. På høyere utdanning må du selv i større grad sørge for at ting blir iverksatt. Du søker om hjelpemidler fra hjelpemiddelsentralen der du er folkeregistret, men utstyret kan utprøves og leveres ut ved hjelpemiddelsentralen i fylket du studerer. Du kan be NAV Hjelpemiddelsentral om å delta i møter med tilretteleggingstjenesten ved studiestedet. Ved behov kan spesialenhetene i NAV også delta.       

Mentor og lese- og sekretærhjelp

Som blind eller svaksynt kan du ha rett til lese- og sekretærhjelp i høyere utdanning. Det kan være bistand til å finne litteratur, ta notater under forelesninger, få forklart visuelle illustrasjoner, skanne tekster i sortskrift, lese korrektur, finne fram på internett og benytte læringsplattformer. Hvis du trenger annen form for ekstra bistand under utdanningen, kan du søke NAV om å få en mentor. Mentoren er en medstudent eller en student på høyere nivå som får lønn gjennom NAV for å gi deg praktisk bistand under studiene, for eksempel til ledsaging ved faglige og sosiale arrangementer.

Forutsetningen for denne ordningen, er at du gjennomfører ordinær utdanning godkjent av NAV. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor for hjelp til å søke den støtten som er mest relevant for deg.        

Individuell utdanningsplan

Alle studenter som er tatt opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer har en lovfestet rett til individuell utdanningsplan. Som regel tas det utgangspunkt i standardisert plan for studiet, men du kan be om individuell tilpasning eller endringer i planen.

Arbeids- og utdanningsreiser

Du kan søke NAV om å få dør-til-dør-transport fra hjemmet til studiestedet, hvis du ikke kan benytte deg av offentlig transport eller gå. Ta kontakt med NAV-kontoret ditt for informasjon og søknad.

Barnehage, grunnskole og videregående skole

Allerede i ungdomskolen, bør synshemmede elever få god yrkesveiledning. Tenk godt gjennom hvilke evner og interesser du har.

For informasjon om ordninger og rettigheter i forbindelse med barnehage, grunnskole og videregående skole, gå til denne siden.