Arbeidsliv og karriere

Selv om du mister synet, er det fullt mulig å arbeide. Det finnes flere offentlige støtteordninger for deg som ønsker å få eller beholde en jobb.

Tilrettelegging på arbeidsplassen

Hvis du mister synet og er i arbeid, har arbeidsgiveren din en lovpålagt, særskilt plikt til individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Arbeidsgiver skal så langt det er mulig forsøke å finne løsninger som gjør at du blir værende i jobben eller får andre arbeidsoppgaver. Plikten omfatter ikke tilrettelegging som medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. Hva som anses som uforholdsmessig byrde, vil bli en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. Det er viktig å holde en åpen dialog med arbeidsgiver, for å komme frem til gode løsninger. Nav kan bistå i denne dialogen. Mer informasjon om dette finnes i arbeidsmiljøloven, diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, på arbeidstilsynets nettsider, samt hos NAV.

Virksomheter som har tegnet en samarbeidsavtale med NAV Arbeidslivssenter i fylket om inkluderende arbeidsliv (IA-avtale), kan søke NAV om tilretteleggingstilskudd. Tilskuddet skal stimulere arbeidsgivere til å legge til rette arbeidet slik at ansatte kan være i arbeid til tross for helseproblemer.

Blindeforbundets tilbud

Norges Blindeforbund arrangerer karriereverksted for synshemmede i yrkesaktiv alder. Her drøftes tema som søknadsskriving, jobbintervjuer, hvordan du presenterer synshemningen for arbeidsgivere og lignende. Blindeforbundet har også en egen mentorordning for deg som ønsker en samtalepartner om ulike tema knyttet til arbeid. Mentorene er synshemmede i yrkesaktiv alder og er i faste, stabile arbeidsforhold. De kan dele av sine erfaringer og gi deg noen tips på veien mot arbeid. Kontakt oss om du vil snakke med en mentor!

Tilbud fra NAV

NAV har tilbud til synshemmede som ønsker seg jobb eller står i fare for å miste jobben de har. Kontakt med ditt lokale NAV-kontor for veiledning, se også NAV nettsider for oppfølging og tiltak for å komme i jobb.

Eksempler på tilbud fra NAV er:

NAV samarbeider med arbeidsmarkedsbedrifter for å bistå flere personer med nedsatt funksjonsevne i jobb. Arbeidsmarkedsbedriftene kan tilby ulike tjenester og tiltak. Eksempler kan være:

  • Arbeidsforberedende trening
  • Oppfølging for synshemmede
  • Avklaring for synshemmede
  • Varig tilrettelagt arbeid

Se forøvrig liste over arbeidsmarkedstiltak på regjeringen.no

Norges Blindeforbund tilbyr også bistand i forhold til arbeid, kontakt oss!