Tips og råd om klageprosessen og Diskrimineringsnemda

Det er fort gjort å blande sammen disse to, mange lurer på hvem som gjør hva.

Diskrimineringsnemda er instansen som tar imot og behandler klager på diskriminering, og fungerer som en slags domstol. Nemda består av jurister og ledes av noen med dommererfaring.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) kan gi enkeltpersoner råd og veiledning om klagesaker. De kan f.eks. hjelpe deg å avklare om du har en relevant klagesak, og med hva som er nødvendig dokumentasjon i en klage. LDO kan også gi uttalelser om likestilling og diskriminering, f.eks. i media, som en del av sin informasjons- og pådriverrolle.

Både Diskrimineringsnemda og LDO er offentlige tilbud, som er gratis å bruke for enkeltpersoner.

I 2018 ble LDO og Diskrimineringsnemda omorganisert, og Diskrimineringsnemda tok over deler av klageprosessen fra LDO. Så i dag sender man klager direkte til Diskrimineringsnemda.

  • Alternativ kommunikasjonsform
    Må jeg bruke Digipost og Bank-ID innlogging når jeg sender en klage? Svaret er nei, det er ikke nødvendig. For de som ikke ser kan dette være en tungvint barriere i klageprosessen. Det er fullt mulig å be Diskrimineringsnemda om en alternativ kommunikasjonsform, så man ikke må sende og motta korrespondanse via Digipost. Hovedregelen er at kommunikasjonen skal foregå skriftlig. Ta kontakt med nemdas sekretariat for å be om å sende og motta brev f.eks. via e-post.
  • Hastebehandling Mange opplever det som en barriere at saksbehandlingstiden i Diskrimineringsnemda er så lang. Men dersom du har en pågående sak som kan gå utover for eksempel deltakelse og resultater i jobb, skole eller utdanning, er det mulig å be nemda om at saken hastebehandles i det du klager.
  • Hjelp med å skrive klagen. Mange opplever det som utfordrende å skrive selve klagen. Diskrimineringsnemda har en jurist som kan skrive klagen dersom man av ulike grunner ikke makter det selv. Du kan også få bistand til å utforme klagen i dette prosjektet eller av LDO.

Vi anbefaler å forsøke å skrive den selv, det er du som kjenner din opplevelse best, og med det kan gjøre klagen tydelig og forståelig. Du trenger ikke skrive perfekt eller være ekspert på lovverket – det viktigste er å beskrive hendelsen eller situasjonen godt, og det er særlig viktig å underbygge saken med god dokumentasjon. Dette kan både vi og LDO hjelpe deg med.

Noen relevante klagesaker/eksempler avgjort i Diskrimineringsnemda

Arbeidsliv – brudd, direkte diskriminering. Klager ble tilbudt stilling, men fikk tilbudet trukket tilbake. Klager hevdet det var pga. hennes funksjonsnedsettelse [nedsatt hørsel], og fikk medhold i nemda.

Mobilapplikasjon – brudd, universell utforming av IKT. Dominos pizza sin app var ikke mulig å bruke for klager som er blind og bruker skjermleseren VoiceOver. Selskapet ble pålagt å rette feilene.

Holdeplassannonsering – brudd, universell utforming. Nemda kom frem til at manglende holdeplassopprop på buss utgjør brudd på plikten til universell utforming og dermed diskriminerte klager som er blind.

Førerhund – brudd, direkte diskriminering. Klager fikk ikke ta med førerhund til sitt treningssenter. Nemda konkluderte med at treningssenteret diskriminerte klageren ved å ikke tilrettelegge for dette.

Teleslynge – brudd, universell utforming. Møter i rådet for personer med nedsatt funksjonsevne hadde ikke teleslynge tilgjengelig. Nemda kom frem til at fylkeskommunen hadde brutt plikten til universell utforming.

Tilsynsrapportene til UU-tilsynet kan og gi en pekepinn på regelverk for IKT og hvem som kan klages inn:

Tønsberg kommune, app brukt i skole. Tilsynet avdekket brudd på 5 av 6 krav som ble testet, inkludert manglende teksting av ikke-tekstlig innhold, kontraster og tilgang til funksjoner med tastatur.

Universitetet i Bergen, nettside. Tilsynet avdekte brudd på 8 av 11 krav som ble testet, inkludert ikke-tekstlig innhold, endring av tekststørrelse, synlig fokus, ledetekster eller instruksjoner.

Les mer om WCAG 2.0 standarden (UU-tilsynet).

Les mer om diskriminering og lovverket:

Blindeforbundet: https://www.blindeforbundet.no/rad-tips-og-rettigheter/diskriminering-av-blinde-og-svaksynte

https://stopdisk.no/diskriminert/ (Stopp Diskrimineringen)

Du kan også søke etter Diskrimineringsnemdas saker i deres arkiv: https://www.diskrimineringsnemnda.no/klagesaker-og-statistikk

Her kan du se opptak fra lanseringswebinaret: