Økonomi, støtteordninger og Nav

Som synshemmet vil man kunne ha rettigheter innenfor offentlige ordninger som skal kompensere for utgifter du får som synshemmet. Nedenfor er noen av disse listet opp. Synskontakten i kommunen din, fastlegen eller Blindeforbundets rehabiliteringsavdeling kan hjelpe deg med å skrive og sende inn søknader om støtte.

Hjelpemidler

Søknad om hjelpemidler

du kan søke om hjelpemidler fra Nav Hjelpemiddelsentral, hvis du er klassifisert som blind eller svaksynt i henhold til Verdens Helseorganisasjons kriterier. Andre synsmessige forhold kan også utløse rett til hjelpemidler. Synshemmingen må være varig, det vil si over to år, og dokumenteres av øyelege i søknaden. I søknaden må du også redegjøre for at hjelpemidlene er nødvendige og hensiktsmessige i enten jobbsammenheng eller dagligliviet. Søknadsskjema finnes på Navs nettsider.

Opplæring

Du kan søke om opplæring samtidig som du søker om hjelpemidler. Hvis kommunen ikke har tilstrekkelig kompetanse til å gi opplæring, kan de få veiledning fra hjelpemiddelsentralen.

Tilskudd til småhjelpemidler

Du kan søke om et tilskuddsbeløp på 2020 kroner til anskaffelse av rimelige hjelpemidler spesielt utformet for personer med nedsatt funksjonsevne. Du kjøper selv inn hjelpemidlene når tilskuddet er innvilget. Du søker Nav om tilskuddet på separat søknadsskjema. Søknaden kan skrives i samarbeid med kommunens helsetjeneste og bør inneholde en beskrivelse av funksjonsutfordringer og hvilke hjelpemidler du har behov for.

Førerhund

En førerhund regnes som et hjelpemiddel, og både blinde og svaksynte kan søke om det. Det ligger målrettet arbeid bak avlen, utvelgelsen og opptreningen av valpene som kvalifiserer til å bli førerhunder. Du søker om førerhund via Nav Hjelpemiddelsentral. Du må dokumentere en varig synsnedsettelse og behovet for hjelp når du ferdes ute, samt ha kunnskap i mobilitet Din egnethet som førerhundbruker, vil bli vurdert før hjelpemiddelet eventuelt innvilges. Du kan lese mer om førerhunder på våre hjelpemiddelsider.

Økonomiske støtteordninger

Grunnstønad

Grunnstønaden skal helt eller delvis dekke visse ekstrautgifter du kan få som direkte følge av synshemmingen. Det er blant annet drift av tekniske hjelpemidler, transport (hvis du er under 70 år) og førerhundhold. Du kan ikke få grunnstønad til engangsutgifter. Grunnstønaden er delt inn i seks satser. Grunnstønaden er skattefri og blir utbetalt en gang i måneden. Søknadsskjema og informasjon finnes på Navs sider.

Hjelpestønad

En person som er blind etter WHOs kategori 4 eller 5 har rett til hjelpestønad. Hjelpestønaden betales ut en gang i måneden og er skattefri.

Søknadsskjema finne hos Nav og Blindeforbundet kan bistå med søknaden.

Førhøyet hjelpestønad

Barn under 18 år, som har et pleie- og tilsynsbehov med vesentlig høyere utgifter enn det som dekkes av ordinær hjelpestønad, kan få forhøyet hjelpestønad. Stønaden gis i tre satser og kriteriene er svært strenge. Søknadsskjema og informasjon finnes på Navs sider.

Andre støtteordninger

Terapiridning

Helseøkonomiforvaltningen (HELFO) gir bidrag til terapiridning (ridefysioterapi) når visse vilkår er oppfylt. Bidraget gjelder for personer med funksjonshemning som medfører at vanlige aktiviteter ikke fører frem til en rimelig grad av fysisk utfoldelse. Du kan lese mer om terapiridning her (helsenorge.no).

Støtte til tilpasning av bolig

Du kan søke husebanken eller Nav hjelpemiddelsentral om støtte til tilpasning av egen bolig. Tilpasningen omfatter bla økt belysning, kontraster, lysskjermer og andre former for fysisk tilrettelegging. Mer om støtte til tilpasning av bolig finner du her (www.husbanken.no).

Medlemsfordeler og rabatter gjennom medlemskap i Blindeforbundet

Som medlem av Norges Blindeforbund, får du en rekke rabatter på produkter og tjenester. Oversikten finner du her.